• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Palkitseminen ja osakeomistukset

Johdanto

Neste Oilissa palkitsemiskeskusteluun ja päätöksentekoon osallistuvat osakkeenomistajien nimitystoimikunta, varsinainen yhtiökokous, hallitus ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksen hallituksen palkkioista yhtiökokouksen päätettäväksi. Neste Oilin hallitus päättää yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja kannustimista hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella. Palkitsemisen päätöksentekoprosessi varmistaa päätösten oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden (ks. kuva alla).

Palkitseminen Neste Olilissa perustuu henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esittämiin ja yhtiön hallituksen hyväksymiin palkitsemisperiaatteisiin. Neste Oilin johdon ja muun henkilöstön palkitsemisperiaatteet noudattavat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 ja palkitsemisessa otetaan huomioon myös Suomen valtion omistajaohjauksen kannanotot.

Tilikaudelta julkaistaan toimitusjohtajan palkka, luontoisetuudet ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiot määräytymisperusteineen. Johtoryhmän muiden jäsenten saama palkka ja muut etuudet julkaistaan kokonaissummana. Palkkioksi saadut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet julkaistaan eriteltyinä. Hallinnointikoodin edellyttämä palkka- ja palkkioselvitys on saatavilla myös osoitteessa www.nesteoil.fi.

Päätöksentekoprosessi palkitsemiseen liittyvissä asioissa

Vuonna 2013 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta keskittyi työssään erityisesti Neste Oilin palkitsemisperiaatteiden uudistamiseen. Uudistamisen tavoitteena oli kirkastaa palkitsemisen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta ja sitoa palkitseminen vahvemmin yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ohjasi uuden lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän rakentamista. Uuden järjestelmän tavoitteena on parantaa koko konsernin suoritusjohtamista ja liittää palkitseminen vahvasti yhtiön taloudellisen menestymisen saavuttamiseen. Uusitut palkitsemisperiaatteet ja uusi lyhyen aikavälin järjestelmä astuivat voimaan vuoden 2014 alussa.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan näkökulmia vuoteen 2013:

Johdon onnistumista mitataan strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuoden 2013 osalta voimme olla erittäin tyytyväisiä Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan tuloksesta, joka ylitti asetetut tavoitteet. Palkitseminen erinomaisesta suorituksesta on ansaittua ja yhtiön ja osakkeenomistajien edun mukaista.

Neste Oil listautui omalla nimellään Helsingin Pörssiin vuonna 2005, ja vuosi 2013 oli ensimmäinen vuosi, jolloin yhtiön pitkän aikavälin osakeohjelmien ansaintakriteerien saavuttaminen johti palkitsemiseen. Vuonna 2013 maksetut palkkiot ansaittiin uusiutuvien polttoaineiden strategian toteuttamisen onnistumisesta. Vuoden 2013 taloudelliset tulokset johtavat avainhenkilöiden ja koko henkilöstön edellistä vuotta suurempiin lyhyen ja pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmien kautta maksettaviin palkkioihin vuonna 2014.

Hallitus päivitti vuonna 2012 hyväksytyn osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kriteerit ansaintajaksolle 2014–2016. Tavoitteeksi asetettiin osakkeen kokonaistuotto suhteessa valittuun 10 öljy-yhtiön vertaisryhmään. Toisena tavoitteena vahvistettiin konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen vapaa rahavirta*. Näillä tavoitteilla hallitus ohjaa johtoa varmistamaan yhtiön kilpailukykyä ja asemaa toimialalla.

*) Vertailukelpoinen vapaa rahavirta = rahavirta, josta on vähennetty kunnossapitoinvestoinnit, verot, korot, kertyneet omaisuuden myyntivoitot ja varastovoitot/tappiot

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot

Yhtiö voi maksaa johdolle ja koko muulle henkilöstölle vuosittain lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita palkan ja luontoisetujen ohella. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden määräytymisperuste on henkilökohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen sekä yhtiön taloudellinen kehitys ja yhtiön tavoitteiden saavuttaminen. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustinpalkkio voi enimmillään olla 40 % vuosipalkasta.

Vuonna 2013
Neste Oil maksoi keväällä 2013 henkilöstölleen vuoden 2012 suoritukseen perustuvia, lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita yhteensä 19,6 miljoonaa euroa (24,5 milj.) sisältäen eläke- ja sosiaaliturvamaksut. Vuonna 2012 konsernitason tulosmittareina olivat vertailukelpoinen liikevoitto ja vertailukelpoinen tulos per osake. Vuonna 2013 konsernitason tulosmittareina olivat vertailukelpoinen liikevoitto ja ROACE-% (sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen).

Lue lisää Neste Oilin koko henkilöstön palkitsemisesta ja työsuhde-eduista vuosikertomuksen vastuullisuusosiosta.