• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Johdon palkitsemisperiaatteet

Neste Oilin hallitus päättää yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja kannustimista hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön asiantuntijoiden avustuksella hallitukselle ehdotuksen johdon palkankorotuksista, erilaisista palkitsemisen elementeistä, suoritustavoitteista sekä ehdottaa tarvittaessa muutoksia palkitsemisperiaatteisiin. Apunaan valiokunta käyttää erilaisia ulkopuolisia palkitsemisvertailuja ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Johdon palkitsemista käsitellään hallituksessa kerran vuodessa sekä tarvittaessa vuoden aikana. Palkitsemisperiaatteet käydään läpi perusteellisesti valiokunnassa kerran kahdessa vuodessa, jollei tarpeita useampaan käsittelyyn ilmene.

Johdon palkitsemisperiaatteet ja kannustinohjelmat on kehitetty Neste Oilin kilpailukyvyn turvaamiseksi. Neste Oil on toimialansa edelläkävijä, jonka tavoitteena on tulla halutuimmaksi kumppaniksi puhtaamman liikenteen polttoaineratkaisuissa.

Johdon palkitsemisperiaatteiden tarkoitus on:

 • Varmistaa, että johdon palkitseminen on linjassa Neste Oilin strategisten ja liiketoiminnan operatiivisten tavoitteiden sekä yhtiön arvojen kanssa,
 • kannustaa ja motivoida johtoa erinomaisiin suorituksiin sekä yksilöinä että tiimin jäseninä,
 • palkita yksilöitä saavutettujen haastavien tavoitteiden ja erinomaisten operatiivisten ja taloudellisten suoritusten pohjalta,
 • houkutella ja sitouttaa avainhenkilöitä,
 • palvella omistajien ja avainhenkilöiden yhteistä etua sekä
 • kasvattaa yhtiön arvoa ja omistaja-arvoa.

Palkitsemista ohjaavat periaatteet ovat:

 • Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä, muttei markkinoiden johtavaa.
 • Neste Oil kohtelee johtoa ja avainhenkilöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, kansallisuudestaan, iästään, uskonnostaan, poliittisista mielipiteistään ja muista vastaavista seikoista.
 • Palkitsemisen tulee olla asianmukaista ja perustua Neste Oilin tarpeisiin ja vaatimuksiin.
 • Palkitsemisen tulee tukea Neste Oilin liiketoiminnan ominaispiirteitä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä yksilö- että tiimitasolla korostaen hyvää suoritusta sekä kestävää, pitkän aikavälin suorituskykyä.
 • Suurin osakkeenomistaja Suomen valtio esittää linjauksia osittain omistamiensa pörssiyhtiöiden palkitsemisjärjestelmistä. Neste Oilin hallitus ottaa huomioon kyseiset suositukset yhtiön ja sen kaikkien osakkaiden edun mukaisesti.
 • Ylimmän johdon palkitsemisen periaatteiden tulee yhdistää omistajien, yhtiön ja johdon edut.
 • Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteet koskevat Neste Oilin johtoa ja määriteltyjä avainhenkilöitä.

Johdon palkitsemisen päätekijät ovat:

 1. Peruspalkka, jonka kilpailukykyä arvioidaan kansainvälisesti samoilla työmarkkinoilla toimiviin vertaisyrityksiin, Suomessa ensisijaisesti pörssiyrityksiin ja toiseksi teollisuusyrityksiin. Tämä takaa peruspalkkojen kilpailukyvyn paikallisilla työmarkkinoilla.
 2. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma, joka palkitsee johtoa sekä yksilön, organisaation että yrityksen vuosittaisen suorituksen perusteella. Palkitseminen on sidottu hallituksen hyväksymiin taloudellisiin tai strategisiin avainsuoritustekijöihin sekä yksilön suoritustavoitteisiin, jotka asetetaan vuosittain suoritusjohtamisprosessin tavoitekeskustelussa yhdessä esimiehen kanssa.

Lisäksi kokonaispalkitsemiseen kuuluvat seuraavat tekijät:

 • pitkän aikavälin osakepohjainen palkitsemisohjelma, joka on harkinnanvarainen ja suunnattu hallituksen päätöksellä vain tietyille henkilöille,
 • muut edut, joiden kilpailukykyä arvioidaan suhteessa paikallisiin työmarkkinoihin (sisältää johtoryhmän jäsenten lisäeläkkeen),
 • tunnustuspalkkiot Neste Oilin erillisen ohjeistuksen mukaan ja
 • aineeton palkitseminen sisältäen Neste Oilin työhyvinvointimallissa kuvattuja päätekijöitä, joita ovat mm. työtehtävien haasteellisuus, uramahdollisuudet, itsensä kehittäminen, johtamisen kehittäminen, työyhteisön innostavuus sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino.

Neste Oilissa on käytössä johdon ja työntekijöiden palkitsemiseen liittyvissä päätöksissä ns. yksi-yli -periaate. Tämä tarkoittaa, että palkitsemista koskevat päätökset hyväksyy esimiehen esimies.