• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (2010)

Neste Oil Oyj:n hallitus päätti 16.12.2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet muun muassa yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus on valinnut vuosittain ne Neste Oilin johdon jäsenet, joilla on oikeus osallistua pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI-järjestelmä 2010). Järjestelmän piiriin kuuluu noin 70 Neste Oilin avainhenkilöä.

Järjestelmässä on kolme kolmen kalenterivuoden ansaintajaksoa. Ansaintajaksot ovat alkaneet vuosien 2010, 2011 ja 2012 alussa. Hallitus on päättänyt kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäistason ansaintajaksoa edeltävän vuoden joulukuussa. Ansaintajaksojen 2010–2012, 2011–2013 ja 2012–2014 ansaintakriteerit ovat Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan myyntimäärät ja Neste Oilin osakkeen kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return -indeksiin.

Ensimmäisen ansaintajakson palkkio maksettiin vuonna 2013, ja muut mahdolliset palkkiot maksetaan vuosina 2014 ja 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Maksettavan palkkion enimmäistaso ei saa miltään ansaintavuodelta ylittää kyseisen vuoden bruttopalkkaa. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa osakkeita kolmen vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä, eli järjestelmän kesto on kunkin osake-erän osalta kuusi vuotta. Tämän jälkeen avainhenkilön on omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes avainhenkilön omistamien yhtiön osakkeiden arvo vastaa henkilön bruttovuosipalkkaa. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Ansaintajakson 2010–2012 osalta kriteerit täyttyivät osittain Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan myyntimäärien osalta. Sen sijaan Neste Oilin osakkeen kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return -indeksiin ei kehittynyt kynnysarvon yli. Näin ollen ansaintajaksolta 2010–2012 maksettiin vuonna 2013 noin 130 000 yhtiön osaketta vastaava palkkiomäärä alkuperäisestä ansaintajaksolle kohdistetusta 809,000 osakemäärästä. Osakkeita luovutettiin verojen jälkeen 63 526 kappaletta. Osakkeiden luovutushetken kurssi oli 10,9977 €. Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkiot on esitetty taulukossa

Ansaintajakson 2011–2013 osalta kriteerit täyttyivät lähes täysin Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan myyntimäärien osalta. Neste Oilin osakkeen kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return -indeksiin kehittyi noin 6 %-yksikköä paremmin, kun verrataan %-tuottojen erotusta. Näin ollen ansaintajaksolta 2011–2013 maksetaan vuonna 2014 korkeintaan 420 000 yhtiön osaketta vastaava palkkiomäärä alun perin allokoiduista 842 000 osakkeen arvosta. Toimitusjohtaja Matti Lievoselle maksettiin 51 680 osaketta vastaava palkkio alkuperäisestä hänelle joulukuussa 2010 osoitetusta 80 000 osakkeen maksimimäärästä. Palkkio maksettiin osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Luovutettavia osakkeita on tästä syystä hieman alle puolet kokonaispalkkion osakemäärästä.

Jäljellä olevan ansaintajakson (2012–2014) kohdalla alun perin hyväksytty enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden) 1 093 000 Neste Oil Oyj:n osakkeen arvoa.