• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (2013)

Neste Oil Oyj:n hallitus päätti 13.12.2012 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan) perustamisesta konsernin ylimmälle johdolle ja nimetyille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön osakkeiden omistukseen perustuvalla palkkiojärjestelmällä.

Hallitus valitsee vuosittain ne Neste Oilin johdon jäsenet, joilla on oikeus osallistua pitkän aikaväIin kannustinjärjestelmään. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 100 Neste Oilin avainhenkilöä. Uusi pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä noudattaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa, joka julkaistiin 13.8.2012. Järjestelmän laadinnassa Neste Oilin hallitusta avustivat PCA Corporate Finance ja Mercer.

Järjestelmään sisältyy kolme osakeohjelmaa, joihin kuhunkin kuuluu kolmen kalenterivuoden ansaintajakso. Osakeohjelmat alkavat vuosina 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää kuhunkin ansaintajaksoon osallistujista, sovellettavista ansaintakriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion enimmäistasosta kullekin ansaintajaksolle joko vuosittain tai koko ansaintajaksolle. Ensimmäisen osakeohjelman ansaintajakson 2013–2015 ansaintakriteerit ovat konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen vapaa rahavirta ja Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto ansaintajaksolla. Ansaintajakson 2014–2016 ansaintakriteerit ovat konsernin kumulatiivinen vertailukelpoinen vapaa rahavirta ja Neste Oilin osakkeen kokonaistuotto suhteessa vertaisryhmään ansaintajaksolla. Ryhmä koostuu kymmenestä hallituksen hyväksymästä vertailukelpoisesta alan toimijasta.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2016, 2017 ja 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten pitkän aikavälin kannustinpalkkion tavoitetaso on keskimäärin 40 % kiinteästä vuosipalkasta. Pitkän aikavälin kannustinpalkkion enimmäismäärä on toimitusjohtajalla 100 % ja johtoryhmän muilla jäsenillä 80 % kiinteästä vuosipalkasta. Nyt päätetyn pitkän aikavälin kannustinohjelman ja vuositason lyhyen aikavälin kannustinohjelman perusteella maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu määrä tavoitetasolla ei voi ylittää 60 %:tta osakeohjelmaan kuuluvan henkilön kiinteästä vuosipalkasta. Tämän pitkän aikavälin kannustinohjelman sekä lyhyen aikavälin kannustinohjelman perusteella yhteensä yksittäisenä vuonna maksettavien palkkioiden enimmäismäärä ei voi ylittää 120 % osakeohjelmaan kuuluvan henkilön vuosipalkasta.

Osakeohjelmaan kuuluva henkilö ei voi ansaintajaksoa seuraavan rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoin luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille rajoitusjakson pituus on kolme vuotta ja muille järjestelmään kuuluville yksi vuosi.

Osakeomistusperiaatteen mukaan toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja sen saavuttamisen jälkeen ylläpidettävä yhtiössä kiinteän vuosipalkkansa määrää vastaavaa osakeomistusta niin kauan, kun osakeohjelmaan kuuluva on johtoryhmän jäsen. Kunkin osakeomistusperiaatteen piiriin kuuluvan henkilön on käytettävä kaikki osakekannustinjärjestelmän perusteella saamansa osakkeet vaadittavan osakeomistuksen täyttämiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa joko osakekannustinjärjestelmän perusteella saatujen osakkeiden tai muuten saatujen tai hankittujen osakkeiden määrän seurauksena täyttää yllä mainitun omistusvaatimuksen. Rajoitusjaksoa voidaan lyhentää kolmesta vuodesta yhteen, kun osakeomistus on saavuttanut edellytetyn tason.

Jos osakeohjelmien ansaintajaksoille 2013–2015 ja 2014–2016 asetetut tavoitetasot saavutetaan, on kummankin osakeohjelman perusteella luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo noin 3,5 miljoonaa euroa. Jos erinomainen taso saavutetaan, on kummankin osakeohjelman perusteella luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo noin 7 miljoonaa euroa.