• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen ja osakeomistukset

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista ja palkitsemisesta sekä johdon palkitsemisperiaatteista päättää hallitus. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotukset sekä valvoo ja arvioi toimitusjohtajan ja ylimmän johdon suoritusta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan peruspalkka auto- ja puhelinetuineen vuonna 2013 oli 55 039 euroa kuukaudessa, kuten vuonna 2012. Toimitusjohtaja voi saada kuukausipalkan ja yllä mainittujen luontoisetujen lisäksi vuosittaisen, suoritukseen perustuvan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion, joka voi olla enimmillään 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkion määräytymisperuste on henkilökohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen sekä yhtiön taloudellinen kehitys ja yhtiön tavoitteiden saavuttaminen hallituksen kulloinkin asettamalla tavalla.

Toimitusjohtajan päätulosmittarit vuonna 2012 olivat vertailukelpoinen liikevoitto ja tulos osaketta kohti. Toimitusjohtajan päätulosmittarit vuodelle 2013 olivat vertailukelpoinen liikevoitto, sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen, TRIF eli lääkinnällistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti sekä kaikkien jalostamoiden käyttöaste. Vuonna 2014 toimitusjohtajan tulosmittarit ovat vertailukelpoinen liikevoitto, sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen ja TRIF. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu vuonna 2009 ja 2012 hyväksyttyjen pitkän aikavälin kannustinohjelmien piiriin. Vuonna 2009 hyväksytyssä ja 2010 alkaneessa ohjelmassa maksettavan osakepalkkion enimmäistaso ei saa miltään ansaintavuodelta ylittää kyseisen vuoden bruttopalkkaa. Vuonna 2012 hyväksytyssä ja 2013 alkaneessa ohjelmassa yhteenlaskettujen suoritusperusteisten palkkioiden enimmäismäärä on vuosittain 120 % kiinteästä palkasta siten, että vuositason lyhyen aikavälin kannustinohjelman enimmäismäärä on 40 % kiinteästä palkasta.

Toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, hän on oikeutettu irtisanomisajan (6 kuukautta) palkan lisäksi 18 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta, ja eläkejärjestelmä on etuusperusteinen. Eläkkeen määrä on 60 % eläkepalkasta, joka on eläketapahtumavuotta edeltävien 10 viimeisen vuoden aikana maksettujen TyEL:in mukaisten vuosiansioiden perusteella laskettu keskimääräinen kuukausipalkka. Eläke on vakuutettu vakuutusyhtiössä, ja vuoden 2013 osalta lisäeläkevakuutusmaksu oli 525 143 euroa.

Muiden johtoryhmän jäsenten sopimukset ja eläkejärjestelyt

Johtoryhmän jäsenille maksetaan peruspalkka, ja he ovat oikeutettuja auto- ja puhelinetuihin. Tämän lisäksi he voivat saada vuosittaisen, suoritukseen perustuvan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion, joka on enimmillään 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Johtoryhmän jäsenet ovat solmineet johtajasopimuksen, jossa sovitaan kuuden kuukauden irtisanomisajasta sekä mahdollisesta kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta erorahasta.

Neste Oilin johtoryhmän jäsenet kuuluvat työntekijän eläkelain TyEL:in ja lisäeläkejärjestelyjen piiriin. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60, 62 tai 63 vuotta. Vanhimpien johtajasopimusten etuusperusteisissa järjestelyissä eläkkeen määrä voi olla enintään 60 % eläkepalkasta. Eläkepalkka on eläketapahtumavuotta edeltävien 10 viimeisen vuoden aikana maksettujen TyEL:in mukaisten vuosiansioiden perusteella laskettu keskimääräinen kuukausipalkka. Neste Oilin hallitus on linjannut, että uudemmat, 1.1.2009 jälkeen tehdyt lisäeläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia. 1.1.2009 jälkeen solmituissa sopimuksissa eläkeikä on 62 vuotta ja 1.7.2012 jälkeen solmituissa sopimuksissa 63 vuotta. Vuoden 2013 osalta lisäeläkevakuutusmaksut olivat yhteensä 523 799 euroa.

Sekä etuus- että maksuperusteiset eläkkeet vakuuttaa vakuutusyhtiö.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja
palkkiot, euroa
Palkat ja luontoisedut 2013 Vuoden 2012
suoritukseen
perustuvat
lyhyen aikavälin
kannustinpalkkiot
Palkat, luontoisedut ja palkkiot yhteensä 2013 Palkat, luontoisedut ja palkkiot yhteensä 2012
Toimitusjohtaja 700 067,28 143 651,79 843 719,07 861 810,26
Muut jäsenet* 1 810 604,07 323 930,80 2 134 534,87 2 175 847,84
*) Sisältää myös Matti Pirin palkan alkuvuodelta ennen Jyrki Mäki-Kalan nimitystä
Johtoryhmän osakeomistukset ja -palkkiot 31.12.2013, kpl
Nimi Syntymä­vuosi Asema Johto­ryhmässä vuodesta 2013 2012 Muutos Luovutetut osakkeet 2010–2012 LTI-osake­palkkio­järjestelmästä** Luovutetut osakkeet 2011–2012 LTI-osake­palkkio­järjestelmästä***
Matti Lievonen 1958 Toimitusjohtaja 2008 27 912 17 000 10 912 10 912 51 680
(25 064)
Matti Lehmus 1974 Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljy- ja uusiutuvat tuotteet 2009 9 655 6 010 3 645 3 645 17 559 (8 164)
Sakari Toivola 1953 Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljyn vähittäismyynti 2007 5 124 1 400 3 724 3 724 15 528 (7 298)
Simo Honkanen 1958 Vastuullisuus-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja 2009 5 962 3 222 2 704 2 704 12 684 (5 834)
Tuomas Hyyryläinen 1977 Strategiajohtaja 2012
Hannele Jakosuo-Jansson 1966 Henkilöstöjohtaja 2006 6 544 3 869 2 657 2 657 15 080 (6 786)
Osmo Kammonen 1959 Viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 2004 11 815 9 022 2 793 2 793 14 365 (6 751)
Lars Peter Lindfors 1964 Teknologia- ja strategiajohtaja 2009 4 310 3 450 860 2 910 15 195 (7 521)
Jyrki Mäki-Kala *) 1961 Talous- ja rahoitusjohtaja 2013 7 500 7 500
Ilkka Poranen 1960 Tuotanto- ja logistiikkajohtaja 2009 8 705 5 942 5 942 2 763 14 127 (6 639)
*) Johtoryhmän jäsen 6.5.2013 alkaen.
**) Sarake kertoo johdon pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän vuonna 2010 alkaneessa osakeohjelmassa jaettavaksi vahvistettujen osakkeiden lukumäärän.
***) Sarake kertoo johdon pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän vuonna 2011 alkaneessa osakeohjelmassa palkkioksi vahvistettujen osakkeiden kokonaislukumäärän. Suluissa oleva luku on luovutettavien osakkeiden nettomäärä verojen ja muiden lakisääteisten pidätysten jälkeen. Suurin mahdollinen palkkio kultakin ansaintavuodelta voi olla korkeintaan henkilön kiinteän vuosipalkan suuruinen. Osakkeet luovutetaan keväällä 2014. Osakeluovutusta seuraa rajoitusjakso ja osakkeiden omistusvelvollisuus.