• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Riskienhallinta

Neste Oilin toiminnan laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi yhtiön liiketoiminta, henkilöstö, omaisuus ja ympäristö ovat alttiina monenlaisille riskeille. Taloudellisten riskien osalta Neste Oilin riskienhallintaa ohjaavat riskinottohalukkuus, riskinsietokyky ja riskien hallinnan mahdollisuudet. Turvallisuus- ja ympäristöriskien osalta Neste Oil keskittyy vahinkojen aktiiviseen ennaltaehkäisyyn. Neste Oil edistää riskitietoista kulttuuria kaikessa päätöksenteossaan.

Riskienhallinnan tavoite, malli ja prosessi

Yhtiön hallituksen hyväksymissä Neste Oilin riskienhallintapolitiikassa ja riskienhallintaperiaatteissa on määritelty konsernin sekä sen liiketoiminta-alueiden ja toimintojen strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin liittyvien riskien hallintaperiaatteet. Hallitus hyväksyy myös Neste Oilin rahoitusriskien sekä luotto- ja vastapuoliriskien hallintaperiaatteet. Liiketoiminta-alueilla sekä konsernin yhteisillä toiminnoilla on omia riskienhallintakäytäntöjä ja -menettelyjä. Ne hyväksyy yhtiön toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen.

Neste Oil torjuu riskejä jatkuvin operatiivisin toimin esimerkiksi talous-, kestävä kehitys-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristö- sekä ICT-toiminnoissa. Riskienhallinta kattaa myös yhtiön maineen ylläpitoon, lakiasioihin, teknologiaan sekä investointeihin ja henkilöstötoimintoihin liittyvät riskit.

Riskienhallintapolitiikassaan Neste Oil:

 • Korostaa riskitietoisuutta ja ennaltaehkäisevää riskien hallintaa
 • tavoittelee riskienhallinnalla kilpailuetua tukemalla mahdollisuuksia ja vähentämällä uhkia
 • varmistaa riittävän riskien käsittelyn ja valvonnan erityisesti terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja kestävän kehityksen alueilla
 • hallitsee riskinsä toiminnallisena osana suunnittelua, päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa ennalta määriteltyjen vastuiden ja roolien puitteissa.

Neste Oilin riskienhallinnan viitekehys perustuu kolmeen riskienarvioinnin osa-alueeseen:

 1. Kokonaisvaltainen riskienhallinnan prosessi eli ERM (Enterprise Risk Management): ERM-prosessi on systemaattinen tapa tunnistaa strategisiin tavoitteisiin ja liiketoimintasuunnitelmiin liittyvät uhat ja mahdollisuudet.
 2. Osa-aluekohtaiset riskikäsikirjat: riskikäsikirjat ja määritetyt riskienhallintaprosessit, kuten luotto- ja vastapuoliriskien periaatteet, hintariskien hallinnan periaatteet ja ohjeet, rahoituksen periaatteet ja ohjeet, maineriskien hallinnan periaatteet sekä trading-toimintaan liittyvät käsikirjat ja ohjeet.
 3. Organisaation riskitietoisuus: organisaation riskitietoisuuden perustana on sen yksittäisten työntekijöiden ennakoiva harkinta ja käyttäytyminen.

Riskienhallinta koostuu näistä kolmesta arvioinnin osa-alueesta ja kullakin osa-alueella sovellettavasta riskienhallinnan perusprosessista.