• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä

Käytetystä raaka-aineesta riippumatta öljynjalostusteollisuudessa toimiminen altistaa Neste Oilin luonnostaan markkina-, luotto- ja vastapuoli-, sopimus- ja operatiivisille riskeille, sekä muille riskeille mukaan lukien HSEQ- ja kestävän kehityksen riskit, tietohallinto- ja turvallisuus- sekä yleiset poliittiset ja lainsäädännölliset riskit.

Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan osalta erityisesti riskit, jotka liittyvät lainsäädäntöön, teknologiaan ja aineettomiin oikeuksiin sekä raaka-aineiden tuontiin, vaativat suurempaa varautumista kuin perinteisen öljynjalostuksen osalta. Millä tahansa edellä mainituista riskeistä, joko yksin tai yhdessä, voi olla olennaisia vaikutuksia Neste Oilin liiketoimintaan, taloudelliseen vakavaraisuuteen, operatiiviseen tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin.

Öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden jalostusmarginaalien muutokset ovat merkittävä riski Neste Oilille. Yhtiön taloudelliseen tulokseen vaikuttaa ensisijaisesti jalostettujen tuotteiden hintojen ja raakaöljyn sekä jalostuksessa käytettyjen muiden raaka-aineiden hintojen välinen hintaero tai marginaali.

Neste Oilin raaka-aineen hankintakustannus ja jalostettujen tuotteiden myyntihinta riippuu pohjimmiltaan useista, paljolti Neste Oilin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tekijöistä. Historiallisesti jalostusmarginaalit ovat olleet vaihtelevia ja niin ne ovat todennäköisesti tulevaisuudessakin. Tulevaisuudessa jalostusmarginaalien vaihtelulla saattaa olla oleellisia haitallisia vaikutuksia Neste Oilin liiketoimintaan, taloudelliseen vakavaraisuuteen, operatiiviseen tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin.

 

Keskeiset riskit ja epävarmuustekijät Riskienhallinnan toimenpiteitä
Raaka-aineiden hinnat  
 • Raaka-aineiden hintojen vaihtelu altistaa Neste Oilin varastojen arvon ja liikevoiton hintariskeille IFRS-perusteisessa tuloslaskennassa. Neste Oilin raportoima vertailukelpoinen
  liikevoitto ei altistu näille riskeille, sillä se perustuu raaka-aineiden
  jälleenhankintamenoon.
 • Riskienhallintanäkökulmasta tarkasteltuna Neste Oilin varastot koostuvat kahdesta osasta: perusvarastosta ja transaktiopositiosta. Transaktiopositio on suojattu öljy- ja
  kasviöljyjohdannaisilla. Lue lisää tilinpäätösosion liitetiedosta 3 (hyödykehintariskit).
 Raaka-aineiden hintaerot  
 • Kysynnän ja tarjonnan aiheuttamat muutokset tiettyjen raakaöljylaatujen hintaeroissa (esim. venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) ja Pohjanmeren Brent-raakaöljyn välisessä hintaerossa).
 • Lyhytaikainen fyysisen markkinan vahvuus saattaa vaikuttaa epäedullisesti raakaöljyn hintaan.
 • Altistumista eri raakaöljylaatujen hintaerojen vaihtelulle voidaan ajoittain vähentää suojaamalla Brent dated- ja Brent-johdannaisten välisiä hintaeroja tai Brent dated- ja venäläisen raakaöljyn välisiä hintaeroja.
 • Kiinteiden hintapreemioiden käyttö hankintasopimuksissa tai hyödykejohdannaisten käyttö.
 Marginaali  
 • Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus, joka vaikuttaa yleisesti öljytuotteiden ja erityisesti dieselpolttoaineen kysyntään.
 • Muutokset maailmanlaajuisessa jalostuskapasiteetissa, erityisesti siltä osin kun ne liittyvät Neste Oilin jalostamiin tuotteisiin.
 • Muutokset kustannuksissa liittyen vaihtoehtoisiin keinoihin täyttää lainsäädännön mukaista biomandaattia.
 • Muutokset raakaöljyn ja jalostettujen öljytuotteiden välisissä hintaeroissa sekä kasviöljyjen ja jalostettujen uusiutuvien polttoaineiden välisissä hintaeroissa.
 • Muutokset perusöljyjen eri tuotelaaturyhmien kysynnässä sekä muutokset perusöljyjen maailmanlaajuisessa jalostuskapasiteetissa.
 
 • Neste Oil suojaa jalostusmarginaalinsa osia johdannaisilla. Suojauskaupat kohdennetaan Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaalin osiin tuotteittain. Lue lisää tilinpäätösosion liitetiedosta 3 (marginaalihintariski).
 • Neste Oil seuraa maailman jalostuskapasiteetin kehittymistä ja pyrkii kehittämään oman jalostuskapasiteettinsa rakennetta.
 • Neste Oilin tutkimus- ja teknologiatoiminto kehittää uusia tuotteita ja teknologioita sekä pyrkii laajentamaan yhtiön käyttämien raaka-aineiden valikoimaa.
 Tuotteiden hintapreemiot  
 • Jalostettujen tuotteiden hinta-arbitraasien olemassaolo eri maantieteellisten markkinoiden välillä.
 • Muutokset EU:n tai valtiollisten viranomaisten jalostetuille tuotteille asettamien tuotespesifikaatioiden vaatimuksissa, kuten EU:n polttoaineen laatudirektiivissä.
 • Kilpailijoiden hinnoittelu tai muut toimet, jotka vaikuttavat markkinoihin.
 • Pitkäaikaiset myyntisopimukset.
 • Markkinoiden välisten hintaerojen varmistamiseen käytetään hyödykejohdannaisia.
 • Neste Oil pyrkii aktiivisesti osallistumaan tuotespesifikaatioiden kehittämiseen ja lainsäädäntötyöhön päämarkkina-alueillaan.
 • Neste Oililla on Itämeren alueella laaja asemaverkosto, joka tarjoaa kaptiivisen markkinan yhtiön jalostamille öljytuotteille.
 Myyntivolyymit  
 • Uusiutuviin polttoaineisiin liittyvän lainsäädännön toimeenpanon edistyminen Euroopassa (EU Renewable Energy Directive, RED), kansallisissa lainsäädännöissä ja Yhdysvalloissa (United States Renewable Fuel Standard, RFS-2).
 • Neste Oilin jalostamoiden operatiivinen käytettävyys.
 • Neste Oil pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan tuotteiden teknisten määrittelyjen ja lainsäädännön kehitystyöhön tarjoammalla tietoa ja asiantuntija-apua päämarkkina-alueillaan.
 • Neste Oil tukee jalostamoiden operatiivista käytettävyyttä ennakoivalla kunnossapito- ja turvallisuustyöllä.
 Valuuttakurssi  
 • Raaka-aineiden ja
  jalostettujen tuotteiden kauppa hinnoitellaan pääosin Yhdysvaltain dollareissa,
  mikä altistaa Neste Oilin Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin
  vaihtelulle.
 • Neste Oilin valuuttariskien
  hallinnalla rajoitetaan valuuttakurssimuutosten vaikutuksia myyntisopimuksiin
  ja ennustettuun myyntiin ja sitä kautta rahavirtaan ja taseeseen. Lue lisää
  tilinpäätösosion liitetiedosta 3 (valuuttariski).
 Kustannukset  
 • Muutokset raaka-aineiden ja jalostettujen tuotteiden logistisissa kustannuksissa sekä saatavuudessa.
 • Ympäristö- tai muun lainsäädännön muutokset, jotka voisivat velvoittaa Neste Oilin käyttämään tuntuvia menoeriä ilman, että jalostamoiden kapasiteetti tai operatiivinen tehokkuus välttämättä lisääntyisivät.
 • Muutokset pääomakustannuksissa.
 • Neste Oil pyrkii kytkemään ympäristöinvestointinsa tuottavuuden parantamiseen tähtääviin investointeihin sekä tekemään rakentavaa yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa.
 • Neste Oil altistuu korkoriskeille pääosin korollisten nettovelkojensa osalta. Lue lisää tilinpäätösosion liitetiedosta 3 (korkoriski).
 Vahinkoriskit  
 • Taloudelliset menetykset tapahtumista, jotka johtavat aineellisen tai aineettoman pääoman vahinkoon, liiketoiminnan keskeytykseen, henkilö-, tuote- tai ympäristövahinkoihin tai muihin vastuisiin.
 • Merikuljetuksiin liittyvät riskit, joiden toteutumisen seuraukset saattavat olla kustannusvaikutuksiltaan erittäin suuret.
 • Operatiivisen toiminnan laadukkuutta tuetaan konsernin ohjeilla ja periaatteilla, joita ovat esimerkiksi prosessi-, henkilö- ja tuoteturvallisuus-, yritysturvallisuus-, meriliikenneturvallisuus-, muutoksen hallinta-, kriisienhallinta- ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitteluohjeet.
 • Ennaltaehkäisevien riskienhallintatoimenpiteiden lisäksi tärkeimpiä vahinkoriskejä katetaan vakuutussopimuksilla.
 Luotto- ja vastapuoliriski  
 • Myynti-, suojaus- ja tradingtapahtumiin sekä kassavarojen sijoittamiseen liittyvä luotto- ja
  vastapuoliriski syntyy, jos vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa täyttämättä. Riskin suuruus määräytyy sekä vastapuolen luottokelpoisuuden että avoimen saldon perusteella.
 • Sallitut luottoriskirajat päätetään konsernitasolla, määritellään eri päätöksentekotasoille ja valtuutetaan Neste Oilin liiketoiminta-alueille.
 • Myyntisopimusten vastapuolet valikoidaan ja arvioidaan luottokelpoisuuden suhteen. Näiden toimenpiteiden perusteella päätetään, voidaanko vastapuolelle myöntää avoin luottoraja vai vaaditaanko vakuus tai muu luottoriskiä pienentävä toimenpide, kuten remburssi, pankkitakaus tai emoyhtiötakaus. Lue lisää tilinpäätösosion liitetiedosta 3 (Luotto- ja vastapuoliriski).

Neste Oilin liiketoimintaan liittyviä markkina-, valuutta- ja korkoriskejä sekä niihin liittyvää suojausta on käsitelty kattavasti vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa liitetiedossa 3.

Neste Oilin toimintaan liittyviä ympäristö- ja turvallisuusriskejä on käsitelty vuosikertomuksen vastuullisuusosiossa.