• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Riskienhallinnan ohjausmalli

Hallitus määrittelee konsernin riskinottohalukkuuden ja hyväksyy Neste Oilin riskienhallintapolitiikan ja -periaatteet.

Konsernin riskienhallinnan johtaminen perustuu kolmen puolustuslinjan malliin. Kyseisessä mallissa riskienhallintaan liittyvä hallinnointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Liiketoiminta-alueet ja yhteiset toiminnot vastaavat omista riskeistään ja niiden hallinnasta.
  2. Riskienhallinnan asiantuntijat valvovat ja konsultoivat toimintoja ja kehittävät järjestelmiä.
  3. Riippumaton tarkastusvaliokunta varmistaa yhtiön riskienhallinnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden.

Riskienhallinnan linjavastuu

Ensimmäiseen puolustuslinjaan kuuluu toimitusjohtaja, joka johtoryhmänsä tukemana kantaa yleisvastuun riskienhallinnasta. Tämä koskee erityisesti niitä riskejä, jotka uhkaavat strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa sekä investointeja ja uusia liiketoimintamalleja. Kunkin liiketoiminta-alueen ja yhteisen toiminnon johto ja henkilöstö ovat vastuussa omilla alueillaan esiintyvien riskien arvioimisesta ja käsittelemisestä suunnittelun, päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan yhteydessä.

Riskienhallintaan liittyvä valvonta ja konsultointi

Toiseen puolustuslinjaan kuuluu talous- ja rahoitusjohtajan johdolla toimiva riskienhallintakomitea, ja hänen tukenaan riskienhallinnan asiantuntijat konsernin riskienhallintayksikössä, yhteisissä toiminnoissa ja liiketoiminta-alueilla. Se vastaa kokonaisvaltaisesta näkemyksestä niistä riskeistä, joita organisaatio voi kohdata.

Riskienhallinkomitea ohjaa riskienhallintaperiaatteiden, -työkalujen ja riskienhallintaprosessien kehittämistä. Komitea arvioi riskienhallinnan prosessien, kontrolloinnin ja noudattamisen tilaa sekä tarkastelee tehokkuutta eri riskinhallinta-alueilla, erityisesti hinta-, valuutta-, trading- ja vastapuoliriskeissä.

Riskienhallinnan asiantuntijat ovat vastuussa tiettyjen riskialueiden kontrolloinnista, riskienhallintaprosesseihin liittyvästä konsultoinnista ja neuvonnasta sekä riskienhallintajärjestelmien kehittämisestä.

Riskienhallinnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointi

Tarkastusvaliokunnan johtaman kolmannen puolustuslinjan tehtävänä on varmistaa riippumattomasti hallinnointi- ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuus. Avainasemassa kolmannessa puolustuslinjassa on sisäinen tarkastus, joka toiminnallaan varmentaa valvonnan tehokkuutta.