• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Riskienhallinnan painopistealueet vuonna 2013

Vuonna 2013 Neste Oilissa kehitettiin kokonaisvaltaista riskienhallintaa (ERM) syventämällä liiketoimintasuunnitelman ulkopuolelle jääneiden liiketoimintamahdollisuuksien käsittelyä ERM-prosessissa. Prosessilla tavoitellaan kilpailuetua tukemalla mahdollisuuksia ja vähentämällä uhkia.

Maineriskien hallinnan kehittämiseksi luotiin viitekehys, jossa riskejä torjutaan yrityksen ohjesäännöstön, riskitietoisuuden, riskiarvioiden, kriisienhallinnan sekä mainepääoman kehittämisen kautta.

Uusiutuvien polttoaineiden jalostusmarginaalin suojauksen fokusta siirrettiin systemaattisesta suojautumisesta kohti kokonaisvaltaista marginaalin hallintaa.

Johdannaiskauppojen hallintaan ja laskutukseen käytettäviin tietojärjestelmiin tehtiin muutoksia mahdollistamaan vuoden 2014 alkupuolella alkava johdannaisten lakisääteinen (EMIR) raportointi kauppatietorekistereihin.

Markkinariskeiltä suojautuminen

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailman öljyn kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan maltillisesti, ja uuden öljynjalostuskapasiteetin odotetaan lisäävän painetta yksinkertaisemmalle jalostuskapasiteetille.

Öljytuotteet-liiketoiminnan osalta Neste Oilin korkean konversioasteen jalostamot antavat matalan marginaalin olosuhteita vastaan luonnollisen suojautumisen, minkä vuoksi tavanomaisesti käytettävä jalostusmarginaalin suojausaste on suhteellisen matala.

Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnassa jalostamoiden hyvä käytettävyys johti kasvaneisiin myyntivolyymeihin ja matalampiin tuotannon yksikkökustannuksiin. Nykyisen hintasuojausstrategian mukaisesti Uusiutuvissa polttoaineissa on ollut käytössä suhteellisen korkea marginaalien suojausaste. Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan hintariskien suojausstrategiaa siirrettiin systemaattisesta suojautumisesta kohti kokonaisvaltaista marginaalin hallintaa.

Neste Oil hallitsee markkinariskejään pääosin hyödyke- ja valuuttajohdannaisilla.