• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitukseen ei voida valita 68 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu niin usein kuin tarve vaatii. Sillä tulee vuosittain olla vähintään 9–12 säännöllistä kokousta, joiden ajankohdat on etukäteen määritelty. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle sen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä tai mikäli hallituksen puheenjohtaja itse katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on päätösvaltainen, jos siihen osallistuu yli puolet jäsenistä. Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman varsinaisten yhtiökokousten väliseksi ajanjaksoksi. Suunnitelma sisältää muun ohessa kokousaikataulun ja kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat. Hallituksen tulee vuosittain arvioida toimintansa tehokkuutta. Arviointi käsitellään hallituksessa viimeistään tilikauden päättymisen jälkeen.

Tehtävät

Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, jonka keskeisenä sisältönä ovat seuraavat hallituksen tehtävät:

 • Vastata Neste Oil -konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti
 • Vastata Neste Oilin strategiasta sekä liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta
 • Päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista
 • Vahvistaa yhtiön vuosittainen toimintasuunnitelma
 • Hyväksyä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
 • Päättää merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä
 • Vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet sekä seurata niiden toteutumista
 • Nimittää toimitusjohtaja ja hänen välittömät alaisensa sekä päättää heidän palkitsemisestaan
 • Vahvistaa johtoryhmä ja konsernin ylin organisaatio- ja toimintarakenne
 • Määritellä yhtiön osinkopolitiikka, jonka perusteella osinkoehdotus annetaan yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Hallituksen jäsen ei voi olla mukana päätettäessä sellaista asiaa, joka liittyy (i) sopimuksiin kyseisen hallituksen jäsenen ja Neste Oil -konserniin kuuluvan yhtiön välillä; (ii) sopimuksiin Neste Oil -konserniin kuuluvan yhtiön ja kolmannen osapuolen välillä, kun hallituksen jäsenellä on sellainen olennainen etu, joka on ristiriidassa Neste Oilin tai Neste Oil -konserniin kuuluvan yhtiön edun kanssa; (iii) sopimuksiin Neste Oil -konserniin kuuluvan yhtiön ja sellaisen oikeussubjektin, jota hallituksen jäsen edustaa joko itse tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa, välillä. Kohtaa (iii) ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun Neste Oilin kanssa sopimuksen solminut taho on Neste Oil -konserniin kuuluva yhtiö. Termi "sopimus" käsittää tässä yhteydessä myös kanteet sekä muut oikeusprosessit, jotka ovat seurausta mainituista sopimuksista tai yhteydessä niihin.

Vuonna 2013

Vuonna 2013 yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavan yhtiökokouksen loppuun asti seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Michiel Boersma ja Laura Raitio sekä uusina jäseninä Per-Arne Blomquist, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Jorma Eloranta valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajaksi.

Nina Linanderin, Hannu Ryöppösen ja Markku Tapion jäsenyydet päättyivät yhtiökokouksessa 4.4.2013.

Vuonna 2013 hallitus kokoontui 10 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Hallitus keskittyi työssään yhtiön taloudellisen tuloksen ja tilan seurantaan, valvoi konsernin strategian toteutumista tehden asiaan liittyviä päätöksiä ja linjauksia, seurasi etenkin hyväksyttyjen arvonluontiohjelmien läpivientiä sekä valvoi toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä erityisen Way Forward -hankkeen avulla. Hallitus seurasi myös erityisesti uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kannattavuuden paranemista, raaka-ainepohjan laajentamista ja toiminnan vastuullisuuden vaatimusten täyttämistä. Lisäksi hallitus kiinnitti huomiota turvallisuuden parantamiseen sekä huolehti muista sille työjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä.

Tietoja hallituksen jäsenten riippumattomuudesta, valiokuntatyöstä ja osallistumisesta kokouksiin on esitetty oheisessa taulukossa.

 

Hallitus, 31.12.2013
Läsnäolo
kokouksissa
Asema Syntymä-
vuosi
Koulutus Pää-
toimi
Riippu-
maton yhtiöstä
Riippu-
maton merkit-
tävästä
os.om.
Henki-
löstö-
ja
palkit-
semis-
valio-
kunta
Tarkas-
tus-
valio-
kunta
Hallitus Valio-
kunnat
Jorma
Eloranta
Puheen-johtaja 1951 Diplomi-
insinööri
Hallitus-
ammattilainen
100 % 100 %
Maija-Liisa
Friman
Varapuheen-johtaja 1952 Diplomi-
insinööri
Hallitus-
ammattilainen
100 % 100 %
Per-Arne Blomquist Jäsen 1962 Kauppatieteiden kandidaatti Hallitus-
ammattilainen
100 % 100 %
Michiel
Boersma
Jäsen 1947 Kemian-
tekniikan
tohtori
Hallitus-
ammattilainen
100 % 100 %
Laura
Raitio
Jäsen 1962 Tekniikan
lisensi-
aatti
Johtaja 100 % 100 %
Willem
Schoeber
Jäsen 1948 Tekniikan
tohtori
Hallitus-
ammattilainen
100 % 100 %
Kirsi Sormunen Jäsen 1957 Kauppatieteiden maisteri Hallitus-ammattilainen 100 % 100 %
Hallituksen jäsenet 1.1.2013–4.4.2013*
Nina
Linander
Jäsen 1959 Kauppa-
tieteiden
maisteri
Partneri 100 % 100 %
Hannu
Ryöppönen
Jäsen 1952 Ekonomi Hallitus-
ammattilainen
100 % 100 %
Markku
Tapio
Jäsen 1948 Valtio-
tieteen
kandidaatti
Finanssi-
neuvos
100 % 100 %
*) jäsenyys Neste Oilin hallituksessa päättyi yhtiökokouksessa 4.4.2013.
Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja palkkiot on esitetty vuosikertomuksen Palkitseminen ja osakeomistukset -osiossa.