• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jossa on 4 jäsentä sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jossa on 3 jäsentä. Valiokuntien kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos niihin osallistuu enemmän kuin kaksi valiokunnan jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien. Valiokuntien jäsenet valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta vuoden toimikaudeksi. Hallitus on hyväksynyt kummallekin valiokunnalle työjärjestyksen, jossa määritellään tehtävät ja vastuut. Valiokunnan puheenjohtaja määrittää jäsenten kanssa kokousten määrän ja aikataulun. Valiokuntakokouksia on vähintään kaksi vuodessa. Kumpikin valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Raportti sisältää vähintään yhteenvedon valiokunnalle osoitetuista tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Valiokunnat tekevät vuosittain toiminnastaan itsearviointiraportin hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu työjärjestyksensä mukaisesti vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joista vähintään yksi on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä tulee olla riittävät tiedot kirjanpitokäytännöistä ja taloudellisten raporttien valmistelusta sekä muu hallituksen määrittelemä pätevyys. Tarkastusvaliokunnalla on tarpeen mukaan lupa käyttää ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita.

Tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, jonka keskeisenä sisältönä ovat seuraavat valiokunnan tehtävät:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin ja – siltä osin kuin tarkoituksenmukaista – osavuosikatsausraportoinnin prosessia
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti lisäpalveluiden tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus tai -suositus
 • käsitellä kaikki keskeiset yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä koskevat tilintarkastajan raportit
 • arvioida lakien ja määräysten noudattamista
 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohje sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit
 • seurata yhtiön taloudellista asemaa.
Vuonna 2013

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 4.4.2013 asti Nina Linander (puheenjohtaja), Michiel Boersma, Laura Raitio ja Hannu Ryöppönen. 4.4.2013 alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Per-Arne Blomquist (puheenjohtaja), Michiel Boersma, Laura Raitio ja Kirsi Sormunen.

Vuoden 2013 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui 9 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi valiokunta keskittyi työssään taloudellisen raportoinnin, riskienhallinnan ja investointiprosessin seurantaan ja kehittämiseen sekä seurasi uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kasvuun liittyvien markkinariskien hallintaa. Valiokunta myös käynnisti valintaprosessin uuden tilintarkastajan valitsemiseksi ja toimitti asiaan liittyvän ehdotuksensa hallitukselle.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä.

Tehtävät

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, jonka keskeisenä sisältönä ovat seuraavat valiokunnan tehtävät:

 • tehdä hallitukselle ehdotukset avainhenkilöiden palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
 • valmistella hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimityksistä sekä heidän toimi- ja työsuhteidensa ehdoista
 • valvoa ja arvioida toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suorituksia.
Vuonna 2013

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 4.4.2013 asti Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Maija-Liisa Friman ja Markku Tapio. 4.4.2013 alkaen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Maija-Liisa Friman ja Willem Schoeber.

Vuoden 2013 aikana henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 7 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Työjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan painopistealueisiin kuuluivat yhtiön palkitsemisrakenteiden ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien arviointi ja kehitys. Kannustinjärjestelmien toimintaa valvottiin, millä varmistettiin niissä määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen ja yhtiön suorituskyvyn parantuminen. Valiokunta myös tarkisti yhtiön avainhenkilöiden kehittämisresursseja ja seuraajasuunnitelmia sekä suoritti muita palkitseminen ja osakeomistukset -selvityksessä mainittuja tehtäviä.