• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tukee Neste Oilin hallitusta, hallituksen tarkastusvaliokuntaa ja operatiivista johtoa yhtiön valvonnassa sekä toiminnan yleisessä varmistamisessa suorittamalla toimintaa koskevaa tarkastusta ja konsultointia. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa yhtiölle lisäarvoa antamalla suosituksia toiminnan parantamiseksi. Sisäinen tarkastus on itsenäinen toiminto, jonka perustana ovat kansainväliset sisäisen tarkastuksen ammattistandardit ja eettiset säännöt.

Sisäisen tarkastuksen keskeisenä tehtävänä on Neste Oilin yksiköiden ja toimintojen säännöllinen tarkastaminen, minkä yhteydessä arvioidaan niiden sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hallinnointikäytäntöjä. Tarkastuskohteiden valintaan vaikuttavat kohteen arvioidut taloudelliset ja toiminnalliset riskit. Erityistehtävät johdon tai hallituksen tarkastusvaliokunnan pyynnöstä ovat lisäksi mahdollisia.

Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle. Hallituksen tarkastusvaliokunta hyväksyy tarkastuksen toimintaohjeen ja vuotuisen toimintasuunnitelman. Sisäisellä tarkastuksella ei esikuntatoimintona ole suoraa määräysvaltaa tarkastamiinsa toimintoihin.

Väärinkäytökset

Neste Oilin tavoitteena on ensisijaisesti väärinkäytösten estäminen. Väärinkäytöksiin liittyvien riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi tehdään jatkuvaa työtä.

Neste Oililla on väärinkäytösten ehkäisemiseen sekä väärinkäytöstapausten käsittelyyn ja hallintaan liittyvät periaatteet ja toimintaohjeet. Nämä säännökset koskevat yhtiön omaisuuden, järjestelmän tai tehtävän mukaisen aseman väärinkäyttämistä, jonka tarkoituksena on saada suoraa tai välillistä hyötyä väärinkäytöksen tekijälle tai häneen läheisesti liittyvälle osapuolelle. Säännökset kattavat muun muassa seuraavat osa-alueet:

  • Vilpillinen taloudellinen raportointi
  • Varallisuuden oikeudeton käyttö
  • Vilpillisillä tai laittomilla keinoilla hankitut tulot tai varat
  • Kustannusten tai vastuiden välttäminen vilpillisillä tai laittomilla keinoilla

Säännökset sisältävät myös toimitus-, hankinta- ja palvelusopimusten tekemistä koskevat periaatteet. Lisäksi Neste Oilin eettiset säännöt (Code of Conduct) määrittelevät ne yleiset linjaukset, joita jokaisen nesteoililaisen tulee noudattaa.

Työntekijät voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä omalle esimiehelleen, sisäisen tarkastuksen johtajalle, konsernin yritysturvallisuusjohtajalle, henkilöstöasioista vastaaville henkilöille tai nimettömästi verkkotyökalun kautta. Sisäinen tarkastus arvioi epäilyt ja tarvittaessa selvittää ne perusteellisesti. Väärinkäytöksistä aiheutuvista oikeudellisista toimenpiteistä päättää konsernin lakiasiat. Väärinkäytökset ja epäilyt raportoidaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Vuonna 2013

Vuonna 2013 sisäisen tarkastustoiminnan painopistealueina olivat jalostamojen kunnossapitomenettelyt sekä ulkomaantoiminnot.

Vuoden 2013 aikana yhtiössä ei ilmennyt väärinkäytöksiä, joilla olisi ollut merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Lue lisää eettisten sääntöjen viestimisestä henkilöstölle vuosikertomuksen vastuullisuusosiossa.