• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Corporate governance

Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Varsinainen yhtiökokous nimittää yhtiökokouksen nimitystoimikunnan esityksen pohjalta hallituksen toimikaudelle, joka kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja tekee päätöksen hänen erottamisestaan.

Varsinainen yhtiökokous voi tehdä muutoksia yhtiöjärjestykseen hallituksen esityksen pohjalta.

Neste Oilin varsinainen yhtiökokous pidettiin 4. huhtikuuta 2013 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2012. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen vuoden 2012 voitonjaosta. Sen mukainen 0,38 euron osakekohtainen osinko maksettiin 16.4.2013.

Yhtiökokouksen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Michiel Boersma ja Laura Raitio sekä uusina jäseninä Per-Arne Blomquist, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Jorma Eloranta valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan.

Hallitus kokoontui heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi kahden valiokuntansa jäsenet. Jorma Eloranta valittiin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Maija-Liisa Friman ja Willem Schoeber sen jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Per-Arne Blomquist sekä jäseniksi Michiel Boersma, Laura Raitio ja Kirsi Sormunen.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluettelossa syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä.

Neste Oilin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 2. syyskuuta 2013 ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta sekä Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta.

Neste Oil julkaisee selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina.