• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Konsernin vuoden 2013 tulos

Konsernin liikevaihto oli 17 462 miljoonaa euroa vuonna 2013 (17 853 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa pienemmästä trading-toiminnasta ja Puolan vähittäismyyntitoiminnan myynnistä. Konsernin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 604 miljoonaa euroa, joka oli 70 prosenttia suurempi kuin vuonna 2012 (355 milj.).

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, ja myös Öljyn vähittäismyynnin tulos oli selvästi parempi kuin vuonna 2012. Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoteen 2012 verrattuna, mikä johtui pääasiassa matalammista jalostusmarginaaleista. Muut-segmentin tulos parani vuoteen 2012 verrattuna, mutta pysyi tappiollisena. Konsernin kiinteät kustannukset olivat 691 miljoonaa euroa (664 milj.). Kasvu johtui pääasiassa suuremmista henkilöstö- ja kunnossapitokustannuksista.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 280 miljoonaa euroa (396 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 273 miljoonaa euroa (–56 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 76 miljoonaa euroa (58 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli –27 miljoonaa euroa (–43 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön osuus oli –13 miljoonaa euroa (–6 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 632 miljoonaa euroa (324 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 19 miljoonaa euroa (61 milj.) ja omaisuuden luovutusvoitot, jotka olivat 43 miljoonaa euroa (45 milj.). Tulos ennen veroja oli 561 miljoonaa euroa (233 milj.) ja kauden voitto 524 miljoonaa euroa (159 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,92 euroa (0,70) ja osakekohtainen tulos 2,04 euroa (0,61). Konsernin efektiivinen verokanta oli alhainen 6,6 % (31,9 %), johtuen pääosin Suomen yhteisöverokannan alentumisen seurauksena tehdystä laskennallisten verojen alaskirjauksesta, sekä verovapaista tuloista, kuten Puolan liikenneasemaverkoston myyntituotoista.

Neste Oilin taloudelliset tavoitteet ovat keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuus kokonaispääomasta. Pitkän aikavälin ROACE-tavoite on 15 %, ja tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli vuoden 2013 lopussa 11,8 % (tilikaudella 2012: 5,0 %). Tavoite velan osuudeksi kokonaispääomasta on 25–50 %, ja vuoden 2013 lopussa se oli 30,0 % (43,2 %).

Konsernin avainluvut (miljoonaa euroa)
2013 2012
Vertailukelpoinen liikevoitto 604 355
- varastovoitot/-tappiot -19 -61
- avointen öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen
muutokset
4 -15
- omaisuuden myyntivoitot/-tappiot 43 45
IFRS-liikevoitto 632 324
Liikevaihto
Öljytuotteet 13 271 13 764
Uusiutuvat polttoaineet 2 493 2 163
Öljyn vähittäismyynti 4 528 4 895
Muut 204 199
Eliminoinnit -3 034 -3 168
Yhteensä 17 462 17 853
Vertailukelpoinen liikevoitto
Öljytuotteet 280 396
Uusiutuvat polttoaineet 273 -56
Öljyn vähittäismyynti 76 58
Muut -27 -43
Eliminoinnit 2 0
Yhteensä 604 355
IFRS-liikevoitto
Öljytuotteet 286 491
Uusiutuvat polttoaineet 252 -183
Öljyn vähittäismyynti 120 58
Muut -26 -42
Eliminoinnit 0 0
Yhteensä 632 324