• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

Turvallisuustyötä tehostettiin tapaturmien kasvun vuoksi vuoden 2013 alkupuoliskolla. Toimitusjohtajan hallitukselle toimittamassa kuukausiraportissa turvallisuuden kehittyminen raportoidaan ensimmäisenä asiana. Keskeisten turvallisuuden osa-alueiden jatkuvan parantamisen lisäksi yhtiön arvonluontiohjelmaan sisällytettiin turvallisuusprojekti, joka keskittyy parantamaan turvallisuusjohtamista sekä Neste Oilin työntekijöiden ja urakoitsijoiden turvallisuustietoisuutta. Jalostamoille perustettiin prosessiturvallisuusryhmiä, joiden tavoitteena on edistää yhtenäistä prosessiturvallisuuden hallintaa ja parhaiden käytäntöjen jakamista konserninlaajuisesti.

Työturvallisuus heikkeni vuonna 2013, vaikka siinä tapahtuikin selvää ja jatkuvaa parantumista toisella vuosipuoliskolla. Kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 4,2 (3,6). Lukuun lasketaan mukaan sekä yhtiön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Yhtiön TRIF-tavoite oli 2,2. Prosessiturvallisuus parani selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Prosessiturvallisuustapahtumien (PSE, Process Safety Events) taajuus koko vuonna 2013 oli 3,0 (5,6). Yhtiön PSE-tavoite oli 4,0.

Neste Oilin toiminnasta aiheutuvat päästöt ympäristöön olivat olennaisilta osin määräysten mukaiset kaikilla tuotantolaitoksilla. Luparajat ylittyivät vuoden aikana seitsemän kertaa, mutta kaikki tapaukset olivat luonteeltaan vähäisiä. Neste Oilin jalostamoilla tai muilla tuotantopaikoilla ei tapahtunut vuonna 2013 vakavia korvausvastuuseen johtaneita ympäristövahinkoja.

EU:n uusiutuvan energian direktiivi (RED) pantiin toimeen keskeisissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa vuoden 2013 loppuun mennessä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Neste Oilin sisäiset toimintatavat vastaavat direktiivin vaatimuksia, ja yhtiö on rekisteröinyt vapaaehtoisen todentamisjärjestelmän, jolla todennetaan EU:n biopolttoaineita koskevien vastuullisuusvaatimusten täyttyminen. Vapaaehtoinen järjestelmä sai Euroopan komission lopullisen hyväksynnän tammikuussa 2014, ja sen toteutus on aloitettu. Kaikki Neste Oilin NExBTL-laitokset on International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) -sertifioitu, millä varmistetaan, että laitosten valmistamat uusiutuvat polttoaineet täyttävät eurooppalaisten biopolttoainemarkkinoiden vaatimukset. Kaikilla Neste Oilin laitoksilla on myös Yhdysvaltain markkinoilla vaadittava EPA-hyväksyntä, ja ulkopuolinen taho auditoi palmuöljyn toimitusketjun valikoidut osat Malesiassa.

Neste Oil julkaisi huhtikuussa metsäkadon torjuntaa ja vastuullista hankintaa koskevan ohjeistuksensa (No-Deforestation and Responsible Sourcing Guidelines) ja aloitti aktiivisen varmistustyön voittoa tavoittelemattoman, metsäkadon torjuntaan keskittyvän The Forest Trust (TFT) -organisaation kanssa. Yhteistyö ulottuu Neste Oilin oman toimitusketjun ulkopuolelle koko palmuöljyteollisuuden mahdollisten vastuullisuusriskien tunnistamiseksi.
Neste Oilille luovutettiin marraskuussa maailman ensimmäisenä yhtiönä RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifiointijärjestelmän mukainen RSPO-RED-toimitusketjusertifikaatti biopolttoaineille. Yhtiö ilmoitti joulukuussa saavuttaneensa palmuöljyn 100 %:n sertifiointitavoitteensa kaksi vuotta etuajassa.

Neste Oil säilytti vuoden 2013 aikana asemansa useissa vastuullisuusindekseissä, ja yhtiö valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin seitsemännen kerran peräkkäin. Neste Oil pääsi myös maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle seitsemännen kerran peräkkäin ja ylsi listan sijalle 4. The Global 100 -listalle valittuja yrityksiä pidetään toimialansa kyvykkäimpinä ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallinnon riskien hallinnassa sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä näissä toiminnoissa. Lisäksi CDP Forest, joka tutkii metsille mahdollisesti riskialttiita hyödykkeitä käyttäviä yhtiöitä, arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista yrityksistä.