• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tilikauden tärkeimmät tapahtumat

Neste Oil ilmoitti 28. tammikuuta, että Neste Shipping aloittaa tehostamisohjelman parantaakseen kannattavuuttaan ja turvatakseen toimintansa jatkuvuuden. Tehostamisohjelman osana käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat Neste Shippingin koko maa- ja merihenkilöstöä eli noin 450 henkilöä Suomessa.

Neste Oil ilmoitti 4. helmikuuta rakentavansa Porvoon jalostamolleen noin 65 miljoonaa euroa maksavan isomerointilaitoksen. Investoinnin tavoitteena on lisätä korkeaoktaanisen bensiinin osuutta jalostamon tuotannossa ja parantaa tuotannon joustavuutta.

Neste Oil ilmoitti 26. maaliskuuta, että Neste Shipping oli saanut päätökseen 4.2.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden jälkeen tehdyn päätöksen perusteella Neste Shipping Oy irtisanoo kolmen aluksen miehitys- ja hoitosopimukset. Kyseiset alukset ovat yhteisomistuksessa ruotsalaisen Stena-konsernin kanssa ja Neste Shippingin käytössä aikarahtisopimuksilla.

Neste Oil ilmoitti 2. huhtikuuta, että Puolan kilpailuviranomaiset hyväksyivät yrityskaupan, jolla Neste Oil myi Puolassa sijaitsevan asemaketjunsa (Neste Polska Sp. z o.o.) Shellille. Kauppa käsitti kaikkiaan 105 miehittämätöntä polttoaineasemaa ja sen myötä Neste Oilin vähittäismyyntitoiminta Puolassa päättyi.

Neste Oil ilmoitti 26. huhtikuuta investoivansa Porvoon jalostamon energiatehokkuuden ja käyntivarmuuden parantamiseen yhteensä noin 42 miljoonaa euroa. Hankkeessa raakaöljyn tislausyksikköön vaihdetaan uudet, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät prosessiuunit.

Neste Oil ilmoitti 10. syyskuuta odottavansa konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2012 ja arvioi sen ylittävän 530 miljoonaa euroa vuonna 2013, minkä taustalla on pääasiassa Uusiutuvien polttoaineiden hyvä tulos. Segmentin vertailukelpoisen liikevoiton odotettiin ylittävän 200 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Neste Oil järjesti pääomamarkkinapäivän 11. syyskuuta Lontoossa ja vahvisti sijoitetun pääoman tuotolle asetetun 15 %:n pitkän aikavälin tavoitteen.

Neste Oil ilmoitti 19. syyskuuta suunnittelevansa varustamotoiminnastaan luopumista. Suunnitelman mukaan yhtiö myisi kaikki aluksensa ja ulkoistaisi niiden miehitys- ja hoitovarustamotoiminnan. Järjestelyssä hoitovarustamon noin 320 työntekijää siirtyisivät uuden työnantajan palvelukseen. Neste Shippingin rahtaustoiminto jatkaisi kuitenkin osana Neste Oilin organisaatiota. Jatkossa Neste Oilin aikomuksena on hankkia tarvitsemansa merikuljetuspalvelut sopimusjärjestelyin. Osana suunniteltua hoitovarustamotoiminnon ulkoistamista Neste Shippingissä käynnistettiin yhteistoimintamenettely, jonka piirissä oli koko maa- ja merihenkilöstö. Jos suunnitellut järjestelyt toteutuvat sellaisinaan, niiden ei odoteta aiheuttavan merkittäviä myyntivoittoja tai -tappioita. Järjestelyjen odotetaan vapauttavan pääomia Neste Oilin taseesta noin 60 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa tulevina vuosina.

Neste Oil ilmoitti 15. marraskuuta, että Neste Shipping oli saanut päätökseen 1.10.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden jälkeen tehdyn päätöksen perusteella Neste Shipping harkitsee hoitovarustamotoimintansa ulkoistamista liikkeen luovutuksena ja käynnistää ulkoistamissopimuksen ehtoja koskevat sopimusneuvottelut mahdollisten hoitovarustamoehdokkaiden kanssa.

Neste Oil julkisti 18. marraskuuta 2013 näkemyksensä Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (EPA) ehdotuksesta uusiutuvien polttoaineiden velvoitteiksi vuonna 2014. EPA:n ehdotuksen mukaan biomassapohjaisen dieselin velvoite pysyisi vuoden 2013 tasolla, kun taas uusiutuvien polttoaineiden kokonaisvelvoite laskisi 8 % tähän vuoteen verrattuna. Neste Oilin ja edistyneitä biopolttoaineita tuottavan teollisuuden näkemyksen mukaan ala on osoittanut, että se pystyy toimittamaan Yhdysvaltain markkinoille kasvavia määriä edistyneitä biopolttoaineita ja erityisesti biomassapohjaista dieseliä. Sen vuoksi Neste Oil kannattaa EPA:n ehdotusta tiukempia velvoitteita edistyneille biopolttoaineille vuonna 2014, mikä tukisi myös alan tutkimusta ja investointeja.

Neste Oil ilmoitti 27. joulukuuta saaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. BlackRock, Inc. oli ilmoittanut, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oil Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut yli 5 prosenttiin 18. joulukuuta ja oli 5,01 prosenttia.