• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Öljytuotteiden markkinoiden kehitys

Tärkeimmät Öljytuotteet-raportointisegmentin tulokseen vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat öljytuotteiden ja raakaöljyn väliset hintaerot, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.

Öljytuotteiden kysyntä kasvoi edelleen

Maailmanlaajuinen öljytuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan vuonna 2013 talouskasvun epävarmuudesta huolimatta. Kasvu oli jo toista vuotta peräkkäin yhden prosentin tasolla. Bensiinin kysynnän kasvu painottui kehittyviin maihin. Dieselin kysynnän kasvu Euroopassa oli keskimääräistä vuotta heikompi johtuen haastavasta taloudellisesta tilanteesta ja teollisuuden energia- ja kuljetuskysynnän hiipumisesta. Euroopan jalostamoiden alhaiset käyttöasteet kuitenkin tukivat dieselmarginaaleja, jotka olivat edelleen vahvat muihin keskeisiin tuoteryhmiin verrattuna.  

Raakaöljyjen hintoihin vaikuttivat maailmantalouden tila sekä geopoliittiset epävarmuudet

Maailmantalouden jatkuva epävarmuus ja öljyntuottajamaiden geopoliittiset jännitteet olivat merkittävimmät öljymarkkinoihin vaikuttaneet tekijät vuonna 2013. Brent-raakaöljyn barrelihinta oli 100–120 dollaria ja saavutti huippunsa 120 dollaria helmikuun alussa. Barrelihinta laski kesän lähestyessä lähelle 100 dollaria maailmantalouteen ja Kiinan tulevaisuuden kasvunäkymiin liittyvien huolten seurauksena.

Maailmantaloudessa näkyneiden positiivisten merkkien, Syyrian poliittisen epävakauden ja Libyan raakaöljyn vientiä vähentäneiden lakkojen seurauksena raakaöljyn hinta nousi loppukesästä ja alkusyksystä lähes 120 dollariin barrelilta. Kun Libyan lakot päättyivät ja neuvottelut Iranin ja länsimaiden välillä enteilivät mahdollista vientirajoitteiden lieventämistä, barrelihinta palasi 105–110 dollariin ja oli vuoden lopussa noin 110 dollaria. Liuskeöljyn tuotannon kasvu Yhdysvalloissa rajoitti raakaöljyn hinnan nousua, ja sen seurauksena hintaero raskaan ja kevyen raakaöljyn välillä pieneni.

Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) ja Brent-raakaöljyn hintaero oli vuonna 2013 keskimäärin -1 dollaria barrelilta, mikä on hieman kapeampi kuin vuonna 2012. Ero kasvoi merkittävästi kevään aikana raakaöljyn hinnan nousun ja jalostamojen huoltokauden seurauksena ennen kuin se supistui ja muuttui jopa positiiviseksi loppukesästä, kun venäläisten jalostamojen huoltokausi viivästyi ja Libyan lakot vähensivät öljyn vientimääriä. Jalostamojen huoltokausi syksyllä ja Libyan lakkojen päättyminen saivat hintaeron kasvamaan taas noin -2 dollariin barrelilta. Huoltokauden päätyttyä ero kapeni -1–1,5 dollariin barrelilta, missä se pysyi vuoden loppuun.

 

 

Jalostusmarginaalit vaihtelivat

Jalostusmarginaalit vaihtelivat Euroopassa ja olivat keskimäärin selvästi matalampia kuin vuonna 2012. Marginaalit olivat vahvoja ensimmäisellä neljänneksellä, kun bensiinimarginaalit olivat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkeat johtuen jalostamoiden huoltoseisokeista ja verrattain pienistä bensiinivarastoista. Vahvan alkuvuoden jälkeen jalostusmarginaaleihin kohdistui lisääntyvää painetta vuoden toisella puoliskolla, kun uutta kapasiteettia otettiin käyttöön Lähi-idässä ja Aasiassa. Myös suuret dieselin vientimäärät Yhdysvalloista Eurooppaan painoivat jalostusmarginaaleja alas Euroopassa siinä määrin, että monien tuottajien piti taloudellisista syistä leikata tuotantoaan. Marginaalit olivat alimmillaan vuoden lopussa syksyn huoltokauden jälkeen.

Keskitislemarginaalit olivat jälleen keskimäärin vahvimpia. Bensiinimarginaalit olivat kausivaihtelun vuoksi matalat ensimmäisen neljänneksen alussa ja neljännellä neljänneksellä, mutta ne olivat vahvat keväästä alkusyksyyn. Polttoöljymarginaalit olivat vahvoja vuoden alkupuoliskolla, mutta heikkenivät merkittävästi toisella vuosipuoliskolla.


Perusöljyissä yhä haastava markkinatilanne

Korkealaatuisten Group III -luokan perusöljyjen haastava markkinatilanne jatkui vuonna 2013 pääasiassa viime vuosien investointien seurauksena kasvaneen tarjonnan vuoksi. Group III -luokan perusöljyjen kysyntää tukevat maailmantalouden toipuminen ja siirtyminen yhä enenevässä määrin korkealaatuisiin perusöljyihin kaikilla markkina-alueilla. Päämarkkina-alueilla, Euroopassa ja Amerikoissa Neste Oilin Group III -perusöljyjen markkinaosuus kasvoi onnistuneiden myyntiponnistelujen ansiosta ja kireästä kilpailutilanteesta huolimatta. Vuoden 2014 tavoitteena on edelleen kasvattaa markkinaosuutta, vaikkakin Group III -perusöljyjen markkinat jatkuvat haastavina.

Kilpailuympäristö muuttuu

Neste Oil on kansainvälisessä mittakaavassa pieni öljy-yhtiö. Yhtiö on keskittynyt korkealaatuisiin polttoaineisiin ja investoinut erityisesti keskitisleiden, kuten dieselin, tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Neste Oilin Porvoon jalostamo on yksi Euroopan kehittyneimmistä, ja Neste Oililla on johtava asema kotimarkkinoillaan Itämeren alueella.

Yhtiön kilpailijoita öljynjalostuksessa ovat Neste Oilin kaltaiset kehittyneet jalostajat Luoteis-Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti toimivat vientijalostajat, kuten esimerkiksi tuotteidensa laatutasoa parantavat venäläiset jalostajat ja Lähi-idän ja Aasian jalostajat, jotka ovat viime vuosina investoineet uusiin kehittyneisiin jalostamoihin.

Venäjä jatkaa jalostamokapasiteettinsa modernisointia. Kannustimena tähän on maassa vuonna 2011 voimaan tullut verotusmekanismi, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä sekä raakaöljyn tuotannon investointeja että jalostamoiden kehittämistä.

Vuonna 2013 keskimääräiset käyttöasteet eurooppalaisilla jalostajilla jäivät alle 80 %:n tasolle johtuen hitaasta kysynnän kasvusta sekä alan ylikapasiteetista. Maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin kasvun myötä heikon kilpailukyvyn jalostamoiden sulkemiset sekä Euroopassa että Yhdysvaltojen itärannikolla jatkuvat todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Jalostamoteollisuuden rakenneuudistukseen Euroopassa vaikuttaa myös tiukentuva ympäristölainsäädäntö. Rakenneuudistus suosii Neste Oilin kaltaisia kehittyneitä jalostajia, jotka pystyvät vastaamaan lainsäädännön tarpeisiin ja reagoimaan joustavasti vaihtuviin markkinatilanteisiin.

Perusöljyissä Neste Oil on yksi maailman johtavista toimittajista. Yhtiön kilpailijoita perusöljymarkkinoilla ovat erityisesti tuotantokapasiteettiaan lisänneet Aasian ja Lähi-idän toimijat.