• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Uusiutuvien polttoaineiden markkinoiden kehittyminen

Globaali biodieselin kysynnän kasvu jatkui

Biodieselin globaali kysyntä jatkoi kasvuaan pitkän aikavälin ennusteen mukaisesti. Biodieselin kysynnän kasvuvauhti vuonna 2013 oli kuitenkin hitaampi kuin vuosina 2008-2012. Kysyntä kasvoi etenkin Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvavien velvoitteiden seurauksena. Biodieselin kysyntä EU:ssa laski vuoteen 2012 verrattuna, mikä johtui Espanjan biovelvoitteen pienenemisestä, fyysistä kysyntää vähentävistä kaksinkertaisina laskettavista biopolttoaineista ja fossiilisen dieselin kysynnän kasvun pysähtymisestä. Kysyntä korkealaatuisille ratkaisuille, kuten Neste Oilin uusiutuvalle dieselille kehittyi suotuisasti kaikilla markkina-alueilla.

Euroopan ja Yhdysvaltojen biopolttoainelainsäädäntö muutosten edessä

Jo usean vuoden ajan eri puolilla maailmaa on kehitetty lainsäädäntöä tukemaan uusiutuvien energianlähteiden ja biopolttoaineiden käyttöä.

Syksyllä 2012 Euroopan komissio ehdotti merkittävää muutosta Euroopan unionin biopolttoainelainsäädäntöön. Komission ehdotuksen mukaan 10 prosentin liikenteen biopolttoainevelvoite vuodelle 2020 jaettaisiin kahteen osaan siten, että ruuaksi kelpaavista viljelykasveista tuotettujen biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineiden kokonaiskulutuksesta rajattaisiin viiteen prosenttiin vuonna 2020. Loppuosa tavoitteesta tulisi täyttää jätteistä, tähteistä tai kokonaan uusista raaka-aineista valmistetuilla biopolttoaineilla.

Syksyllä 2013 julkaistun ehdotuksen mukaan ruuaksi kelpaavista viljelykasveista tuotettujen biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineiden kokonaiskulutuksesta rajattaisiin kuuteen prosenttiin. Vuodesta 2016 alkaen otettaisiin käyttöön kehittyneiden biopolttoaineiden kiintiö, jota voisi täyttää ruuaksi kelpaamattomista raaka-aineista valmistetuilla biopolttoaineilla. Tämä kiintiö nousisi kahteen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Keskustelu lainsäädännön muutoksista jatkuu yhä, sillä biopolttoainelainsäädäntöä ei ole vahvistettu.

Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA, Environmental Protection Agency) julkisti marraskuussa ehdotuksensa uusiutuvien polttoaineiden velvoitemääristä vuodelle 2014. Ehdotuksen mukaan biomassapohjaisen dieselin velvoite pysyisi vuoden 2013 tasolla, kun taas uusiutuvien polttoaineiden kokonaisvelvoite laskisi 8 % vuoteen 2013 verrattuna.

Neste Oilin ja edistyneitä biopolttoaineita tuottavan teollisuuden näkemyksen mukaan ala on vuonna 2013 osoittanut, että se pystyy toimittamaan Yhdysvaltain markkinoille kasvavia määriä edistyneitä biopolttoaineita ja erityisesti biomassapohjaista dieseliä. Sen vuoksi Neste Oil kannattaa EPA:n ehdotusta korkeampia velvoitteita vuodelle 2014 edistyneille biopolttoaineille, mikä tukisi myös alan tutkimusta ja investointeja.

Perinteisen biodieselin marginaalit olivat vahvat

Euroopan biodieselmarkkinoiden marginaalit paranivat vuoden 2013 aikana huomattavasti verrattuna aiempiin vuosiin. Marginaaleihin vaikuttivat niukkuus tuotteiden saatavuudessa sekä raaka-aineiden hintatasot. Biodieselin halpatarjonta markkinoilla väheni merkittävästi sen jälkeen, kun Euroopan komissio ilmoitti aikovansa langettaa merkittävät tuontitullit Indonesian ja Argentiinan biodiesel-tuonnille. Kyseiset maat olivat saavuttaneet Euroopan markkinoilla yli 20 %:n markkinaosuuden yli 2 miljoonan tonnin myynnillä vuonna 2012.

Yhdysvalloissa biodieselmarginaalit olivat vaatimattomalla tasolla vielä alkuvuodesta, mutta vuoden puolivälissä ne nousivat kaikkien aikojen korkeimmille tasoille. Tämän taustalla oli lukuisia positiivisia tekijöitä, ennen kaikkea voimakas tuotekysyntä ja samanaikaiset matalat raaka-ainehinnat. Uusiutuvan dieselin kysyntää vahvisti kasvaneen velvoitteen ohella tarve löytää vaihtoehtoja etanolille sen osuuden noustessa kohti jakeluinfrastruktuurille haastavaa 10 %:n rajaa. Loppuvuotta kohti marginaalit heikkenivät vuoden puolivälin huipputasoista, kun lopputuotteiden ja biotikettien (RIN) hinnat laskivat voimakkaasti EPA:n (Environmental Protection Agency) annettua ehdotuksensa biopolttoainevelvoitteille vuodelle 2014.

Uusiutuvien raaka-aineiden hinnat vaihtelivat voimakkaasti

Raaka-aineiden hinnat vaihtelivat voimakkaasti kuten aiempinakin vuosina. Raakapalmuöljyn tonnihinnat vaihtelivat vuoden aikana 680 ja 825 dollarin välillä (Malesia). Keskihinta oli noin 770 dollaria tonnilta (957). Tarjonnan odotettua pienempi kasvu yhdistettynä vahvaan vientiin piti Malesian palmuöljyvarastot alle 2 miljoonan tonnin viitetason maaliskuusta 2013 eteenpäin, mikä johti hintojen nousuun loppuvuonna.

Rypsiöljyn ja soijaöljyn hinnat laskivat vuoden aikana. Erityisesti soijaöljyn hintaan kohdistui laskupaineita, sillä Yhdysvalloissa soijasato oli odotettua parempi ja Etelä-Amerikan satoennuste vuodelle 2014 pysyi erittäin hyvänä. Palmu- ja rypsiöljyn välinen hintaero oli pitkän ajan keskiarvoa suurempi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta pieneni sen jälkeen. Palmu- ja rypsiöljyn välinen hintaero laski ensimmäisen neljänneksen 330 dollarista tonnilta noin 150 dollariin tonnilta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Eläinrasvan hinnat olivat edelleen palmuöljyn hintoja korkeammat, mutta hintaero kapeni selvästi vuoden neljännellä neljänneksellä.

Kysynnän ohella myös kilpailun odotetaan lisääntyvän

Neste Oil on maailman suurin uusiutuvan dieselin valmistaja. Yhtiön omaan teknologiaan perustuva uusiutuva NExBTL-diesel on laadultaan selvästi parempaa kuin perinteinen biodiesel. Vastaavaa tuotetta valmistavat maailmassa teollisessa mittakaavassa ainoastaan amerikkalaiset Diamond Green Diesel ja Dynamic Fuels, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 0,7 miljoonaa tonnia. Perinteisen biodieselin tuotantokapasiteetista sen sijaan on maailmalla ylitarjontaa, ja heikoimmin kannattavia pieniä laitoksia on jouduttu viime vuosina sulkemaan.

Korkealaatuisen uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan lisääntyvän merkittävästi lähivuosien aikana, sillä markkinat suosivat Neste Oilin NExBTL-dieselin kaltaisia korkealaatuisia biopolttoaineita. Korkealaatuiset "drop-in" -uusiutuvat polttoaineet eivät edellytä muutoksia auton moottoriin tai olemassa oleviin jakelu- ja logistiikkajärjestelmiin. Korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä eivät myöskään koske Euroopassa perinteiselle biodieselille asetetut rajoitukset 7 %:n sekoitussuhteesta. Uusiutuvan dieselin tarjonnan ennustetaan kasvavan tuotantokapasiteetin lisääntymisen myötä.