• Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Oikeudellinen tiedote

Vuosikertomuksessa esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää.

Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", "ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset.

Kaikki tässä vuosikertomuksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Vuosikertomuksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.

TUTUSTU NÄIHIN EHTOIHIN ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN SIVUSTOA

1. Neste Oil Oyj Suomessa ja muissa maissa olevine tytäryhtiöineen (jäljempänä NESTE) luovuttaa tämän www-sivuston (jäljempänä Sivusto) tiedot asiakkaidensa käyttöön jäljempänä tässä asiakirjassa kerrotuin ehdoin tarkoituksenaan antaa asiakkaille parempaa palvelua ja mahdollistaa aikaisempaa helpompi tiedonsaanti.

2. Sivuston sisältämien tietojen käyttö ja kopiointi on luvallista vain, jos tässä asiakirjassa määrättyjä ehtoja noudatetaan.

3. Jos käytät tai kopioit mitä tahansa aineistoja tältä Sivustolta, sitoudut samalla noudattamaan näitä ehtoja. Ellet halua noudattaa näitä ehtoja, älä käytä tai kopioi mitään materiaaleja.

4. Tavaramerkeistä

1. Sivustolla esiintyvät nimet, kuviot, logot ja tavaramerkit ovat NESTEen, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

2. NESTEen tavaramerkkejä ja brändejä saa käyttää vain, jos se on erikseen sallittu näissä ehdoissa ja tällöinkin vain näissä ehdoissa sallitulla tavalla, tai josNESTEkirjallisesti on erikseen antanut käyttöluvan.

3. Siinäkin tapauksessa, että halutaan käyttää NESTEen tavaramerkkejä, nimiä tai logoja NESTEen tuotteiden merkitsemiseen, markkinointiin tai mainontaan,edellytetäänNESTEen antamaa asianmukaista kirjallista lupaa.

5. Käytön rajoituksista ja käyttöoikeuksista

1. Kaikki tämän Sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat NESTEen tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa Suomessa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

2. Tämän Sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta taikka muuta laillista suojaoikeutta, jolloin loukkauksesta määrätään rangaistus tai vahingonkorvaus voimassa olevan lain nojalla.

3. Tämän Sivuston tai sen osan kopiointi tai muu jäljentäminen, myyminen tai muu luovuttaminen tai muunlainen käyttö, jota ei ole nimenomaan erikseen sallittu näissä ehdoissa, on kiellettyä ilman NESTEen antamaa erityistä kirjallista lupaa.

4. Käyttäjällä on oikeus tehdä kopioita Sivustolla olevasta näiden käyttöehtojen mukaisesti.

5. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, muokata tai siirtää edellä sanotun perusteella kopioitua aineistoa kaupalliseen tarkoitukseen tai poistaa siitä tekijän- tai omistusoikeutta koskevaa merkintää. Käyttäjän on huolehdittava siitä, ettei aineistoa kopioida luvattomasti ja että myös käyttäjän organisaation palveluksessa olevat noudattavat näitä ehtoja.

6. NESTE ei myönnä näiden ehtojen perusteella kenellekään välittömästi tai välillisesti mitään patenttiin, tavaramerkkiin taikka salassa pidettävään tai luottamukselliseen tietoon perustuvaa suojaoikeutta.

6. Vastuunrajoitus

SIVUSTOJEN SISÄLTÄMÄ AINEISTO LUOVUTETAAN KÄYTETTÄVÄKSI SELLAISENA KUIN SE ON, EIKÄ SILLE MYÖNNETÄ MITÄÄN VARSINAISIA TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN SIITÄ, ETTÄ AINEISTO SOVELTUISI JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI ETTÄ SE EI LOUKKAISI KENENKÄÄN IMMATERIAALIOIKEUKSIA. SIKÄLI KUIN JOKIN NESTEEN WWW-SIVU VIITTAA KOLMANNELLE KUULUVAAN SIVUUN, TÄLLAISEN VIITTAUKSEN TODETAAN OLEVAN YKSINOMAAN KÄYTTÄJIÄ VARTEN TARJOLLE ASETETTU PALVELU, JA NESTE ILMOITTAA, ETTEI SE SITOUDU MIHINKÄÄN TÄLLAISESTA SIVUSTA, SEN SISÄLLÖSTÄ TAI SISÄLLÖN OIKEELLISUUDESTA JOHTUVAAN VASTUUSEEN.

NESTE EI MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA MISTÄÄN VAHINGOSTA, JOKA ON JOHTUNUT TAI JONKA VÄITETÄÄN JOHTUNEEN SIVUSTOJEN SISÄLTÄMÄN TIEDON KÄYTTÄMISESTÄ TAI SIITÄ, ETTEI TIETO OLE OLLUT KÄYTETTÄVISSÄ, MUKAAN LUKIEN MUUN OHESSA EPÄSUORAT JA SEURANNAISVAHINGOT, KUTEN LIIKEVAIHDON, TULON TAI VOITON MENETYS, TOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIEDON MENETYS.

7. Käyttäjien luovuttamista tiedoista

1. Kaiken Sivustolle toimittamasi, ilmoittamasi tai lähettämäsi aineisto on julkista ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä, ja sen katsotaan olevan luovutettu korvauksetta ja oikeuksin luovuttaa se edelleen ilman mitään rajoituksia (jäljempänä Luovutettu tieto). NESTEen ei katsota velvoittautuneen millään tavoin Luovutetun tiedon suhteen.

2. NESTEellä on oikeus julkistaa, kopioida ja jaella Luovutettua tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon, kuten tekstiin, kuvaan tai ääneen, ja näin käyttää sitä mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

3. NESTE ei tarkasta Luovutetun tiedon sisältöä tai sen oikeellisuutta eikä velvoittaudu millään tavoin sen suhteen. NESTEellä on oikeus milloin tahansa poistaa Luovutettuja tietoja Sivustolta.

4. Lähettämällä materiaalia kyseiseen sivustoon suostut siihen, että a) lähettämäsi materiaali ei sisällä mitään laitonta tai julkaisukelvotonta; b) skannaat parhaasi mukaan kaiken materiaalin ja poistat mahdolliset virukset tai muut saastuttavat tai tuhoisat ominaisuudet ennen materiaalin lähettämistä; c) omistat materiaalin tai sinulla on rajoittamaton oikeus sen tarjoamiseen NESTEELLE ja d) et ryhdy toimenpiteisiin NESTETTÄ vastaan lähettämäsi aineiston takia ja vapautat NESTEEN vastuusta, jos kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin NESTETTÄ vastaan lähettämäsi aineiston takia.

5. NESTE voi liittää mukaan linkkejä muiden osapuolten omistamiin tai ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Jos avaat tällaisen linkin, sinun täytyy lukea ja hyväksyä kyseisen sivuston säännöt ennen käyttöä. Suostut myös siihen, että linkitetyt sivustot eivät ole NESTEEN hallinnassa eikä NESTE vastaa millään tavoin näitä sivustoja varten luodusta tai niissä julkaistusta aineistosta. Muiden omistajien sivustoihin vievät linkit eivät myöskään viittaa siihen, että NESTE tukisi sivustoa tai siinä mainittuja tuotteita tai palveluja.

8. Henkilötietojen käyttämisestä

1. NESTE noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen ja -rekisterien asianmukainen käyttö. Tällaista lainsäädäntöä on Suomessa (henkilötietolaki) ja useimmissa muissa Euroopan Unionin jäsenmaissa, ja myös Euroopan Unionin tasolla on saatettu voimaan lainsäädäntöä.

2. NESTEelle mahdollisesti luovuttamiasi henkilötietoja, kuten nimiä ja osoitteita, voidaan käsitellä sekä käsin että koneellisesti.

3. Luovuttamiasi henkilötietoja käsitellään, jotta saisit käyttöösi pyytämäsi tiedot tai tilaamasi tuotteet, ja myös markkinoinnin, myynnin sekä liiketoiminta- ja tuotekehityksen tarvitsemien tietojen saamiseksi.

4. NESTE voi antaa nimesi, postiosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi myös kolmannelle, kuten alihankkijalle tai tavarantoimittajalle, jotta pyyntösi tai tilauksesi voidaan täyttää. Nämä kolmannet tahot toimittavat puolestamme tarvitsemasi tiedot tai tuotteet.

5. Siinä määrin kuin tämä on lain mukaan on sallittua, henkilötietoja voidaan toimittaa myös Euroopan Unionin jäsenmaissa ja niiden ulkopuolella toimiville yhteistyökumppaneillemme.

6. Suomen henkilötietolaki antaa jokaiselle oikeuden saada tiedon siitä, mitä häntä koskevia henkilötietoja on sisällytetty henkilörekisteriin. NESTE noudattaa lain määräyksiä ja pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että asiakkaillemme lain mukaan kuuluvia oikeuksia ei loukata.

7. Siltä osin, kuin Sivusto sisältää viittauksia (linkkejä) muihin sivustoihin, toteamme, että NESTE ei vastaa muiden sivustojen sisällöstä tai niiden haltijoiden noudattamista menettelyistä yksityisyyden suojaamiseksi.

9. Yksityisyyden suoja

1. Web-palvelujen kehittämistä varten keräämme tilastoja sivustojemme kävijöistä. Kävijätilastoja varten keräämme muun muassa seuraavia tietoja: IP-osoite, tietokoneen käyttöjärjestelmä- ja selaintyyppi, sivustovierailut ja palvelussa käytetty aika. Tietoja ei voida kohdistaa yksittäiseen palvelun kävijään. Web-palvelut käyttävät tilastotietojen keräämiseen evästeitä, (cookies). Voit torjua evästetiedostojen lähettämisen koneellesi muokkaamalla selaimesi internet-asetuksia.

10. Muita määräyksiä

1. NESTEellä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja päivittämällä tämä ilmoitus.

2. NESTE varaa itselleen yksinomaisen oikeuden milloin tahansa siitä ilmoittamatta:

1. muuttaa tämän ilmoituksen sisältöä;

3. Jos jokin tämän ilmoituksen sisältämä ehto tai määräys todetaan millä tahansa perusteella lainvastaiseksi, sisällöltään merkityksettömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tämä vaikuta millään tavoin tämän ilmoituksen laillisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin.

11. Kysymykset ja huomautukset

Kaikki tätä ilmoitusta ja sen sisältämiä ehtoja koskevat kysymykset pyydetään ystävällisesti lähettämään sähköpostitse NESTEen Lakiasiat-yksikköön, email: legal [at] nesteoil.com.