• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Emoyhtiön rahavirtalaskelma
milj. euroa 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä 226 250
Poistot ja arvonalentumiset 140 142
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 6 7
Rahoitustuotot ja -kulut -17 65
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot -1 0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 354 464
Käyttöpääoman muutos
Korottomat liikesaamiset, lisäys (–) / vähennys (+) 238 -80
Vaihto-omaisuus, lisäys (–) / vähennys (+) -20 28
Korottomat velat, lisäys (+) / vähennys (–) -98 61
Käyttöpääoman muutos 120 9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 474 473
Maksetut korot ja muut rahoituserät -68 -64
Saadut osingot 89 18
Maksetut välittömät verot -63 1
Toteutuneet kurssierot -15 -23
Konserniavustukset, netto -130 -31
Liiketoiminnan rahavirta 287 374
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -152 -183
Aineellisten hyödykkeiden myyntitulot 1 3
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 0
Investoinnit muihin osakkeisiin 0 -1
Pääoman palautus tytäryhtiöosakkeista 50 0
Myyntitulot muista osakkeista 0 0
Muiden sijoitusten muutos, lisäys (–) / vähennys (+) 207 -94
Investointien rahavirta 106 -275
Rahavirta ennen rahoitusta 393 99
Rahoitus
Pitkäaikaisten velkojen nostot 410 1 039
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -465 -908
Lyhytaikaisten velkojen muutos -243 -11
Maksetut osingot -97 -90
Rahoituksen rahavirta -395 30
Laskelman mukainen rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–) -3 130
Rahavarat tilikauden alussa 361 231
Rahavarat tilikauden lopussa 358 361
Taseen mukainen rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–) -3 130