• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Emoyhtiön tase
milj. euroa Liite 31.12.2013 31.12.2012
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 12, 13
Aineettomat hyödykkeet 43 39
Aineelliset hyödykkeet 1 639 1 638
Sijoitukset 2 547 2 607
4 229 4 284
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 843 823
Pitkäaikaiset saamiset 15 88 231
Lyhytaikaiset saamiset 16 817 992
Rahat ja pankkisaamiset 358 361
2 106 2 407
Vastaavaa yhteensä 6 335 6 691
VASTATTAVAA
Oma pääoma 17
Osakepääoma 40 40
Edellisten tilikausien voitto 938 947
Tilikauden voitto 304 89
1 282 1 076
Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 928 917
Pakolliset varaukset 19 2 1
Vieras pääoma 20
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 332 2 339
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 791 2 358
4 123 4 697
Vastattavaa yhteensä 6 335 6 691