• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
1 Laadintaperiaatteet
Neste Oil Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain säännösten ja muiden Suomessa voimassa olevien tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätöksen liitetiedot esitetään tuhansina euroina, ellei muuta ole kerrottu.
Liikevaihto
Liikevaihtoon luetaan myyntituotot ja myynnin kurssierot vähennettynä alennuksilla sekä myyntiin perustuvilla välillisillä veroilla, kuten arvonlisäveroilla, valmistajana suoritetuilla valmisteveroilla ja huoltovarmuusmaksuilla. Trading-liikevaihtoon sisällytetään fyysisten toimitusten arvo ja johdannaissopimusten nettotulos.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan omaisuuden myyntivoitot, saadut avustukset ja muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät säännölliset tuotot, kuten vuokrat.
Ulkomaanrahan määräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Rahoituksen kurssierot kirjataan nettomääräisinä rahoitustuottoihin tai -kuluihin.
Johdannaissopimukset
Neste Oil solmii johdannaissopimuksia pääasiassa suojautuakseen öljyn hintariskiltä, valuuttakurssivaihteluilta ja korkotason vaihteluilta.
Öljyn hintaan liittyvät johdannaissopimukset, jotka suojaavat tulevaa kassavirtaa, kirjataan, kun sopimus erääntyy ja suojattava riski toteutuu. Trading-tarkoituksessa solmituista johdannaissopimuksista johtuvat toteutumattomat tappiot kirjataan välittömästi, mutta saadut tuotot kirjataan vain sopimuksen erääntyessä tai kun johdannaispositio suljetaan vastaavalla johdannaissopimuksella.
Valuuttajohdannaisia on kahden tyyppisiä: tulevaa kassavirtaa suojaavat ja tase-eriä suojaavat johdannaissopimukset. Tulevia kassavirtoja suojaavien sopimusten kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan niiden erääntyessä samanaikaisesti kun vastaava tulo tai meno realisoituu. Tase-eriä, kuten pankkitilejä, lainoja ja saatavia, suojaavat johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssilla, ja voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Termiinien korot jaksotetaan. Optiopreemiot käsitellään ennakkomaksuina, kunnes optiot erääntyvät.
Korkoriskin hallintaan käytettyjen johdannaissopimusten arvonmuutokset jaksotetaan sopimusajalle, ja niillä oikaistaan suojattavan erän korkoja.
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo muodostuu välittömästä hankintamenosta vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla sekä lisättynä tehdyillä arvonkorotuksilla. Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä tehdään suunnitelman mukaiset poistot, jotka perustuvat hyödykkeiden taloudelliseen pitoaikaan. Maa-alueita ei poisteta.
Poistoajat ovat:
Rakennukset ja rakennelmat 20–40 vuotta
Tuotantokoneet ja kalusto, mukaan lukien erikoisvaraosat 15–20 vuotta
Muut kulkuneuvot, koneet ja kalusto 3–15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 20–40 vuotta
Aineettomat hyödykkeet 3–10 vuotta
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on arvostettu FIFO-periaatteella hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen luovutushintaan ottaen huomioon mahdollisten suojausten vaikutus. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon sisällytetään raaka-aineet, välittömät valmistuspalkat sekä muut välittömät menot. Yhtiö on aktivoinut tilikaudella valmiiden tuotteiden ja tavaroiden hankintamenoon normaalitoiminta-asteen mukaan määritetyn osuuden valmistuksen yleiskustannuksista. Standardivaraosat sisällytetään vaihto-omaisuuteen ja ne kirjataan tulosvaikutteisesti käytön mukaan.
Tutkimus ja tuotekehitys
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan vuosikuluiksi lukuun ottamatta rakennus- ja laiteinvestointeja.
Eläkekulut
Lakisääteinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluiksi kertymisvuonna.
Satunnaiset erät
Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin kirjataan konserniyritysten väliset konserniavustukset.
Laskennalliset verot
Laskennalliset verot on kirjattu väliaikaisista eroista, jotka johtuvat varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon erosta. Laskennallinen vero on laskettu vahvistettua verokantaa käyttäen.
Pakolliset varaukset
Vastaisuudessa toteutuvat menot ja ilmeiset menetykset, jotka eivät enää kerrytä vastaavaa tuloa ja joiden suorittamiseen yhtiö on velvoitettu tai sitoutunut ja joiden rahallinen arvo voidaan kohtuullisesti arvioida, kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi ja taseen pakollisiin varauksiin. Tällaisia eriä ovat esim. eläkevastuut, takausvastuut, todettujen ympäristövahinkojen tulevat puhdistusmenot ja päästöoikeuksien palautusvelvollisuus, sekä uudelleenjärjestelyvaraukset. Varaukset perustuvat johdon arvioon tulevasta velvoitteesta.