• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
12 Pysyvät vastaavat
Hankintamenon muutos 2013, milj. euroa
Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 1 108 109
Lisäykset - 12 12
Vähennykset - 4 4
Siirrot erien välillä - 0 0
Hankintameno 31.12.2013 1 116 117
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 1 69 70
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalentumiset 0 0 0
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset 0 4 4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013 1 73 74
Tasearvo 31.12.2013 - 43 43
Tasearvo 31.12.2012 - 39 39
Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet ja
kalusto
Muut
aineelliset
hyödyk-
keet
Ennakko-
maksut ja
kesken-
eräiset
hankinnat
  Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 25 1 085 2 168 80 120 3 478
Lisäykset 0 55 66 4 13 138
Vähennykset 0 0 1 0 1 2
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2013 25 1 140 2 232 84 132 3 614
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 0 510 1 329 32 - 1 871
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalentumiset 0 0 1 0 - 1
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset 0 32 101 2 - 135
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013                            0 542 1 430 34 - 2 005
Arvonkorotukset 6 24 - - - 30
Tasearvo 31.12.2013 31 623 803 50 132 1 639
Tasearvo 31.12.2012 31 600 839 48 120 1 638
Koneiden ja laitteiden tasearvo 772
Sijoitukset Osuudet
saman
konsernin
yrityksissä
Saamiset
saman
konsernin
yrityksiltä
Osuudet
omistus-
yhteys-
yrityksissä
Saamiset
omistus-
yhteys-
yrityksiltä
Muut
osakkeet
ja osuudet
Muut
saamiset
    Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 2 579 11 1 0 4 12 2 607
Lisäykset 0 0 0 0 0 0 0
Vähennykset 52 6 0 0 0 2 60
Hankintameno 31.12.2013 2 527 5 1 0 4 10 2 547
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 - - - 0 0 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013        - - - 0 0 0 0
Tasearvo 31.12.2013 2 527 5 1 0 4 10 60
Tasearvo 31.12.2012 2 579 11 1 0 4 12 2 607
Korolliset ja korottomat saamiset
milj. euroa 2013 2012
Korollinen 5 12
Koroton 11 12
16 24