• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
26 Eriytetty tilinpäätös
Sähkömarkkinalain mukainen eriyttäminen
Neste Oil Oyj on eriyttänyt sähköverkkotoiminnan kirjanpidollisesti muista yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista sähkömarkkinalain (588/2013) 12. luvun mukaisesti lain voimaan tulosta 1.9.2013 alkaen.
Sähköverkkotoiminta kattaa yhtiön jakeluverkon omistamisen, sähkönjakelun sekä muut sähkönjakeluun liittyvät toimenpiteet Porvoon Kilpilahdessa lain voimaan tulosta alkaen. Muu liiketoiminta sisältää yhtiön öljynjalostustoiminnot koko tilikaudelta.
Eriytetty tilinpäätös on laadittu yhtiön liikekirjanpitoon sekä sisäisen laskennan erillislaskelmiin perustuen. Eriytettyyn liikevaihtoon sisältyy sähköverkkotoiminnan siirtomaksut. Kulut ja tuotot on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisella kohdistamisperusteella tai jos sellaista ei ole löydettävissä, liiketoiminnan laajuuteen perustuvalla jakoperusteella. Poistot on laskettu voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan.
Tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan tai jos sellaista ei ole löydettävissä, liiketoiminnan laajuuteen perustuvalla jakoperusteella. Sähköverkkotoiminnalle on kohdistettu vain sellaiset omaisuuserät, joita sen on katsottu tarvitsevan harjoittaakseen sähköverkkotoimintaa. Osakepääoma on jaettu pysyvien vastaavien suhteessa ja pitkäaikainen vieras pääoma käyttö- ja vaihto-omaisuuden suhteessa. Muita lyhytaikaisia velkoja käytetään taseiden tasauseränä.
Eriytetty tuloslaskelma
milj. euroa Sähköverkkotoiminta
1.9.–31.12.2013
Muu liiketoiminta
1.1.–31.12.2013
Liikevaihto 2 11 821
Yhtiön sisäinen liikevaihto 4 -4
Valmiiden tuotteiden varastojen muutos - -20
Liiketoiminnan muut tuotot - 21
Materiaalit ja palvelut 0 -10 969
Verkkohäviöt -1 -
Kantaverkkomaksut -2 -
Henkilöstökulut 0 -198
Poistot ja arvonalentumiset -2 -138
Liiketoiminnan muut kulut -1 -304
Liikevoitto 0 209
Rahoitustuotot ja -kulut 0 17
Voitto ennen satunnaisia eriä 0 226
Satunnaiset erät - 161
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0 387
Tilinpäätössiirrot 0 -10
Tuloverot 0 -73
Tilikauden voitto 0 304
Eriytetty tase
milj. euroa Sähköverkkotoiminta 31.12.2013 Muu liiketoiminta 31.12.2013
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet - 43
Aineelliset hyödykkeet 77 1 562
Sijoitukset - 2 547
77 4 152
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 0 843
Pitkäaikaiset saamiset - 88
Lyhytaikaiset saamiset 0 817
Rahat ja pankkisaamiset - 358
0 2 106
Vastaavaa yhteensä 77 6 258
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 1 39
Edellisten tilikausien voitto - 938
Tilikauden voitto 0 304
1 1 281
Tilinpäätössiirtojen kertymä 30 898
Pakolliset varaukset - 2
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 35 2 297
Lyhytaikainen vieras pääoma 11 1 780
46 4 077
Vastattavaa yhteensä 77 6 258
Sijoitetun pääoman tuotto 3,5 %