• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Konsernin rahavirtalaskelma
Oikaistu
milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 524 159
Oikaisut
Tuloverot 14 37 74
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 19 9 3
Poistot ja arvonalentumiset 11 323 332
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 6 43
Rahoituskulut, netto 13 71 91
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä osakkeiden
myyntivoitot ja -tappiot 8 -49 -46
921 656
Käyttöpääoman muutokset
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (–) / vähennys (+) 145 -106
Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) –6 13
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (–) –39 49
Käyttöpääoman muutos 100 -44
1 021 612
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -86 -86
Saadut korot 4 0
Saadut osingot 0 0
Realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot -16 -20
Maksetut välittömät verot -84 -38
-182 -144
Liiketoiminnan nettorahavirta 839 468
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 17 -200 -269
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 18 -14 -22
Muiden osakkeiden hankinta 0 -1
Myydyt tytäryritysosakkeet vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 6 75 -
Osakkuus- ja yhteisyritysten pääomanpalautukset 19 - 2
Aineellisten hyödykkeiden myynti 2 79
Myydyt muut osakkeet - 0
Muutokset pitkäaikaisissa saamisissa 57 3
Investointien nettorahavirta -80 -208
Rahavirta ennen rahoitusta 759 260
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) / nostot (+) -144 -173
Pitkäaikaisten lainojen nostot 8 1 022
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -421 -914
Osingonjako emoyhtiön omistajille -97 -90
Osingonjako määräysvallattomille omistajille -1 0
Rahoituksen nettorahavirta -655 -155
Rahavarojen muutos 104 105
Rahavarat tilikauden alussa 410 304
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -8 1
Rahavarat tilikauden lopussa 24 506 410
Oheiset liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.