• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Konsernin tase
Oikaistu Oikaistu
milj. euroa Liite 31.12.2013 31.12.2012 1.1.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 18 62 61 55
Aineelliset hyödykkeet 17 3 741 3 869 3 968
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 19 225 242 239
Pitkäaikaiset saamiset 20, 21 3 3 16
Laskennalliset verosaamiset 28 29 46 52
Johdannaissopimukset 20, 25 22 37 19
Myytävissä olevat rahoitusvarat 20, 21 4 4 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 086 4 262 4 353
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 22 1 468 1 464 1 457
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20, 23 946 1 154 1 045
Johdannaissopimukset 20, 25 34 57 59
Rahat ja pankkisaamiset 24 506 409 304
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 954 3 084 2 865
Myytävänä olevat varat 5 - 52 56
Varat yhteensä 7 040 7 398 7 274
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 26
Osakepääoma 40 40 40
Muu oma pääoma 2 868 2 484 2 404
Yhteensä 2 908 2 524 2 444
Määräysvallattomien omistajien osuus 16 16 14
Oma pääoma yhteensä 2 924 2 540 2 458
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 20, 27 1 586 1 977 1 891
Laskennalliset verovelat 28 266 340 331
Varaukset 29 37 27 22
Eläkevelvoitteet 30 93 99 57
Johdannaissopimukset 20, 25 7 6 12
Muut pitkäaikaiset velat 27 7 7 9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 996 2 456 2 322
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 20, 27 171 357 493
Verovelat 20, 27 49 40 26
Johdannaissopimukset 20, 25 25 47 88
Ostovelat ja muut velat 20, 27 1 875 1 925 1 872
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 120 2 369 2 479
Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat 5 - 33 15
Velat yhteensä 4 116 4 858 4 816
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 040 7 398 7 274
Oheiset liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.