• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Konsernin tuloslaskelma
Oikaistu
milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Liikevaihto 4, 7 17 462 17 853
Liiketoiminnan muut tuotot 8 79 98
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 19 -9 -3
Materiaalit ja palvelut 9 -15 424 -16 186
Henkilöstökulut 10 -353 -339
Poistot ja arvonalentumiset 11 -323 -332
Liiketoiminnan muut kulut 12 -800 -767
Liikevoitto 632 324
Rahoitustuotot ja -kulut 13
Rahoitustuotot 2 3
Rahoituskulut -81 -87
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset 8 -7
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -71 -91
Voitto ennen veroja 561 233
Tuloverot 14 -37 -74
Tilikauden voitto 524 159
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 523 157
Määräysvallattomille omistajille 1 2
524 159
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa/osake) 15
Laimentamaton 2,04 0,61
Laimennettu 2,04 0,61
Konsernin laaja tuloslaskelma
milj. euroa                                                                  1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Tilikauden voitto 524 159
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn uudelleenarvostaminen -1 -29
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -33 10
Rahavirran suojaukset
kirjattu omaan pääomaan 10 -50
siirretty tuloslaskelmaan -19 84
Nettosijoitusten suojaukset 0 -1
Suojausrahastot osakkuus- ja yhteisyrityksissä -1 -1
Yhteensä -43 42
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -44 13
Tilikauden laaja tulos yhteensä 480 172
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 479 170
Määräysvallattomille omistajille 1 2
480 172
Oheiset liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.