• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
13 Rahoitustuotot ja -kulut
milj. euroa                                                                            2013 2012
Rahoitustuotot
Osinkotuotto myytävissä olevista sijoituksista 0 0
Korkotuotot lainoista ja myyntisaamisista 2 3
Muut rahoitustuotot 0 0
2 3
Rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista -78 -84
Suojauslaskennan alaiset korkojohdannaiset 0 0
Ilman suojauslaskentaa olevat korkojohdannaiset 5 4
Muut rahoituskulut -8 -7
-81 -87
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset
Lainat ja saamiset 26 0
Muut -7 -6
Ilman suojauslaskentaa olevat valuuttajohdannaiset -11 -1
8 -7
Rahoituskulut (netto) -71 -91
Liikevoittoon sisältyvät johdannaissopimuksista johtuvat nettovoitot ja -tappiot
milj. euroa         2013 2012
Rahavirran suojaukseen määritellyt valuutta- ja öljyjohdannaiset 24 -108
Ilman suojauslaskentaa olevat valuutta-, öljy- ja rahtijohdannaiset 14 -27
38 -135
Nettovoitot ja -tappiot sisältävät johdannaissopimusten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot. Kaupankäyntitarkoituksissa pidetyt rahoitusinstrumentit sisältävät myös IAS 39.5–6 kohtien kriteerit täyttävien fyysisten trading-transaktioiden nettotuloksen. Ilman suojauslaskentaa oleviin johdannaissopimuksiin sisältyy suojaustarkoituksissa solmittujen johdannaissopimusten nettotulosta 11 milj. euroa (2012: –32 milj. euroa) ja kaupankäyntitarkoituksissa solmittujen sopimusten nettotulosta 3 milj. euroa (2012: 5 milj. euroa).
Tuloslaskelmaan sisältyvät valuuttakurssierot riveittäin
milj. euroa 2013 2012
Liikevaihto -4 8
Materiaalit ja palvelut 20 -2
16 6