• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
14 Tuloverot
Verokulun tärkeimmät osatekijät on esitetty seuraavassa taulukossa.
milj. euroa 2013 2012
Tilikauden verot 95 53
Tilikaudella kirjatut oikaisut aikaisempien tilikausien veroihin -1 6
Laskennallisten verojen muutos -57 15
37 74
Konsernin tuloslaskelmaan kirjattujen tuloverojen erot suomalaisen yhteisöverokannan mukaiseen tuloveroon on esitetty seuraavassa taulukossa.
milj. euroa 2013 2012
Voitto ennen veroja 561 233
Suomen verokannan mukainen tulovero 24,5 % (2012: 24,5 %) -138 -57
Suomen ja ulkomaisten tytäryritysten verokantojen eron vaikutus 8 6
Verovapaat tulot 53 4
Vähennyskelvottomat kulut -12 -19
Verot aikaisemmilta tilikausilta 1 -3
Osakkuusyritysten nettotulos -2 -1
Verotappiot ilman laskennallista verosaamista -6 -1
Yhteisöverokantamuutos 55 -
Verotappiot ilman laskennallista verosaamista aikaisemmilta tilikausilta 1 -
Laskennallisten verosaamisten oikaisu - -2
Laskennallisten verovelkojen oikaisu - 2
Muut 3 -3
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot -37 -74
Konsernin efektiivinen verokanta on 6,64 % (2012: 31,91 %). Efektiivinen verokanta on suomalaista yhteisöverokantaa (24,5 %) alempi. Vuoden 2014 alussa voimaan tuleva Suomen yhteisöverokannan alentuminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin vaikutti merkittävästi tuloveron määrään, pääosin poistoeroon liittyvän laskennallisen verovelan alaskirjauksen takia. Lisäksi verovapaat tulot ja eri maiden verokannat alensivat konsernin efektiivistä verokantaa.