• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
18 Aineettomat hyödykkeet
milj. euroa
2013 Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 11 154 165
Kurssierot - 0 0
Lisäykset - 14 14
Vähennykset - -5 -5
Uudelleenryhmittelyt - 0 0
Hankintameno 31.12.2013 11 163 174
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 - 104 104
Kurssierot - 0 0
Vähennykset - 0 0
Uudelleenryhmittelyt - 0 0
Tilikauden poistot - 8 8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013 - 112 112
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 11 50 61
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 11 51 62
milj. euroa
2012 Liikearvo Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 11 143 154
Kurssierot - 0 0
Lisäykset - 22 22
Vähennykset - -18 -18
Uudelleenryhmittelyt - 7 7
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat - 0 0
Hankintameno 31.12.2012 11 154 165
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012 - 99 99
Kurssierot - 0 0
Vähennykset - -4 -4
Uudelleenryhmittelyt - 0 0
Tilikauden poistot - 9 9
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat - 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012 - 104 104
Kirjanpitoarvo 1.1.2012 11 44 55
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 11 50 61
Päästöoikeudet
Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamot kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään, ja jalostamoille myönnettiin yhteensä 18,7 miljoonaa tonnia päästöoikeuksia kaudelle 2013–2020. Tulevan päästöoikeuskauden vajetta kattamaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin hankintamenoon, ja ilmaiseksi saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa eli nollaan.
Päästöoikeuksien palautusvelvollisuuden kattamiseksi kirjataan varaus, jos ilmaiseksi saadut ja vajetta kattamaan hankitut päästöoikeudet eivät kata toteutuneita päästöjä. Varaus arvostetaan sen todennäköiseen arvoon velvoitteen toteutumisajankohtana. Toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erotus sekä varauksen todennäköisessä arvossa tapahtuvat muutokset kirjataan liikevoittoon.
Aineettomiin hyödykkeisiin 31.12.2013 sisältyvien päästöoikeuksien arvo oli 4,0 milj. euroa (2012: 6,7 miljoonaa euroa). Tilikaudella 2013 toteutuneet hiilidioksidipäästöt olivat 3,3 miljoonaa tonnia (2012: 3,1 miljoonaa tonnia). Konsernin päästöoikeuksien nettomyynnit ja -hankinnat olivat 31. joulukuuta 2013 päättyneellä tilikaudella –0,2 miljoonaa tonnia (2012: 1,4 miljoonaa tonnia).
Liikearvon arvonalentumistestaus
Konserniliikearvo on allokoitu seuraaville konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille: Liikennepolttoaineet osana Öljytuotteet-raportointisegmenttiä ja Neste Jacobs -alakonserni osana Muut-segmenttiä. Yhteensä konsernissa on 10 rahavirtaa tuottavaa yksikköä.
Segmenttitason yhteenveto liikearvon kohdistamisesta:
milj. euroa 2013 2012
Öljytuotteet 2 2
Muut 9 9
11 11
Rahavirtaa tuottavan yksikön liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu arvonalentumistestauksessa käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Diskonttokorkona on käytetty 7,0 %, joka edustaa liiketoiminta-alueittain määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) verojen jälkeen, jota oikaistaan testauksen yhteydessä verovaikutuksella.Tuottovaatimuksen laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, toimialakohtainen betakerroin, tavoitepääomarakenne, vieraan pääoman kustannus sekä maariskit. Kolmen vuoden ajanjakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu käyttäen 2,5 prosentin nimellistä kasvuprosenttia.
Neste Jacobs -alakonsernissa suunnitelmien tärkeimmät olettamukset liittyvät öljynjalostus- ja kemianteollisuuden yritysten suunnittelupalveluiden kysyntään ja hintatasoon sekä laskutusasteeseen. Arvonalentumistestauksen tärkeimmät muuttujat ovat käyttökatteeseen vaikuttava laskutusaste ja diskonttokorko. Näiden tekijöiden jokseenkin mahdollinen muutos ei johtaisi tilanteeseen, jossa rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi sen kerrytettävissä olevan rahamäärän.