• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
19 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
milj. euroa 2013 2012
Kirjanpitoarvo
Tilikauden alussa 1.1. 242 239
Osuudet yhteisyritysten tuloksesta -9 -3
Yhteisyritysten pääomanpalautukset - -2
Muuntoerot -7 9
Suojausrahastot yhteisyrityksissä -1 -1
Tilikauden lopussa 31.12. 225 242
Konsernin merkittävimmät sijoitukset julkisesti noteeraamattomiin yhteisyrityksiin tilikauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa.
Kotipaikka 2013
Omistus-
osuus (%)
2012
Omistus-
osuus (%)
Glacia Limited Bermuda 50,00 50,00
Lacus Ltd. Bermuda 50,00 50,00
Nynas AB Ruotsi 49,99 49,99
Terra Ltd. Bermuda 50,00 50,00
Glacia Limited on 50/50-omistusosuudella Neste Oilin ja Stena-konserniin kuuluvan Stena Maritime AG:n yhteisyritys. Yhtiö omistaa Aframax-kokoluokan raakaöljytankkerin, joka on liittynyt Neste Oilin laivastoon tammikuussa 2007. Neste Oil on tehnyt laivasta 10 vuoden aikarahtaussopimuksen. Sopimusaikaa on jäljellä kolme vuotta.
Lacus Ltd. ja Terra Ltd. ovat kaksi yhteisyritystä 50/50-omistusosuudella Neste Oilin ja Stena-konserniin kuuluvan Concordia Maritime AG:n kesken. Molemmat yritykset omistavat yhden Panamax-kokoluokan tuotetankkerin, jotka toimitettiin Neste Oilin laivastoon tammi- ja helmikuussa 2007. Neste Oil on tehnyt laivoista 10 vuoden aikarahtaussopimuksen. Sopimusaikaa on jäljellä kolme vuotta.
Nynas AB (entinen AB Nynäs Petroleum) on ruotsalainen yhtiö, joka on erikoistunut markkinoimaan ja tuottamaan bitumituotteita Euroopassa ja nafteenisia perusöljyjä maailmanlaajuisesti. Yhtiön myyntivolyymit, sisältäen sivutuotteiden myynnit, olivat vuonna 2013 yhteensä 3,0 milj. tonnia. Neste Oil omistaa yhtiön osakkeista 49,99 %. Loput 50,01 % Nynasin osakkeista omistaa venezuelalaisen öljy-yhtiön tytäryritys, Petróleos de Venezuela S.A. Nynasia johdetaan 50/50-yhteisyrityksenä, vaikka toinen omistaja omistaa enemmistön osakepääomasta.
Yhteisyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.
Yhteenveto konsernin yhteisyritysten tilinpäätöstiedoista:
milj. euroa
2013 Pitkäaikaiset
varat
Lyhytaikaiset
varat
Pitkäaikaiset
velat
Lyhytaikaiset
velat
Liikevaihto Voitto/
tappio
Glacia Limited 34 12 17 3 8 3
Lacus Ltd. 26 9 17 3 5 1
Terra Ltd. 26 11 17 3 6 2
2012 Pitkäaikaiset
varat
Lyhytaikaiset
varat
Pitkäaikaiset
velat
Lyhytaikaiset
velat
Liikevaihto Voitto/
tappio
Glacia Limited 38 17 29 3 8 3
Lacus Ltd. 28 8 20 3 6 2
Nynas AB 447 723 82 663 2 812 -4
Muut yhteisyritykset 28 9 20 2 6 2
Terra Ltd. 6 5 1 7 16 0
Nynas AB:n virallista tilinpäätöstä ei julkaista Neste Oil -konsernin raportointiaikataulun mukaisesti. Yhteisyritysten tulos on yhdistelty niiden Neste Oilille raportoiman, alustavan tilikauden 2013 tuloksen mukaan.
Muiden yhteisyritysten viralliset tilinpäätökset eivät valmistu Neste Oil -konsernin raportointiaikataulun mukaisesti, ja siitä syystä yllä esitetyt yhteenvedot tilinpäätöstiedoista ovat yhteisyritysten viimeksi julkaisemien tilinpäätöstietojen mukaisia (2012).
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa on esitetty liitetiedossa 32.