• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
20 Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin
Rahoitusvarojen ja -velkojen jakautuminen 31.12.2013 ja 31.12.2012:
milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat
2013 Tase-erä Suojaus-
laskennan
alaiset
Ilman
suojaus-
laskentaa
Lainat
ja muut saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat
rahoitusvelat
Tase-
erien
kirjan-
pitoarvot
Käypä
arvo
Liite
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset - - 3 - - 3 - 21
Johdannaissopimukset 22 - - - - 22 22 25
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 4 - 4 - 21
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset - - 946 - - 946 - 23
Johdannaissopimukset 18 16 - - - 34 34 25
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 40 16 949 4 - 1 009 56
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat - - - - 1 586 1 586 1 643 27
Johdannaissopimukset 5 2 - - - 7 7 25
Muut pitkäaikaiset velat - - - - 7 7 - 27
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat - - - - 171 171 - 27
Verovelat - - - - 49 49 - 27
Johdannaissopimukset 8 17 - - - 25 25 25
Ostovelat ja muut velat - - - - 1 875 1 875 - 27
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 13 19 - - 3 688 3 720 1 675
milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat
2012 Tase-erä Suojaus-
laskennan
alaiset
Ilman
suojaus-
laskentaa
Lainat
ja muut saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat
rahoitusvelat
Tase-
erien
kirjan-
pitoarvot
Käypä
arvo
Liite
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset - - 3 - - 3 - 21
Johdannaissopimukset 37 - - - - 37 37 25
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 4 - 4 - 21
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset - - 1 154 - - 1 154 - 23
Johdannaissopimukset 30 27 - - - 57 57 25
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 67 27 1 157 4 - 1 255 94
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat - - - - 1 977 1 977 2 032 27
Johdannaissopimukset 6 - - - - 6 6 25
Muut pitkäaikaiset velat - - - - 7 7 - 27
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat - - - - 357 357 - 27
Verovelat - - - - 40 40 - 27
Johdannaissopimukset 13 34 - - - 47 47 25
Ostovelat ja muut velat - - - - 1 925 1 925 - 27
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 19 34 - - 4 306 4 359 2 085
Käyvät arvot jokaisesta rahoitusvarojen ja -velkojen luokasta on esitetty yksityiskohtaisemmin taulukossa ilmoitetun liitenumeron mukaisessa kohdassa.
Taseessa käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit luokitellaan tasoihin käyvän arvon määrittämiseen käytettävien arvostusmenetelmien syöttötietojen perusteella:
Taso 1: syöttötiedot täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteerattuja (oikaisemattomia) hintoja
Taso 2: syöttötiedot muita kuin tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja, jotka ovat havainnoitavissa varoille tai veloille joko suoraan tai epäsuorasti
Taso 3: varoja tai velkoja koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot).
Käyvän arvon hierarkia 2013
Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Pitkäaikaiset johdannaissopimukset - 22 - 22
Lyhytaikaiset johdannaissopimukset 1 33 - 34
Rahoitusvelat
Pitkäaikaiset johdannaissopimukset - 7 - 7
Lyhytaikaiset johdannaissopimukset 3 22 - 25
Tilikauden 2013 aikana ei ollut siirtoja käypien arvojen tasojen 1 ja 2 välillä. Tasolta 3 ei ollut siirtoja muille tasoille eikä sinne ollut siirtoja muilta tasoilta.
Käyvän arvon hierarkia 2012
Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Pitkäaikaiset johdannaissopimukset - 37 - 37
Lyhytaikaiset johdannaissopimukset 8 49 - 57
Rahoitusvelat
Pitkäaikaiset johdannaissopimukset - 6 - 6
Lyhytaikaiset johdannaissopimukset 3 44 - 47
Tilikauden 2012 aikana ei ollut siirtoja käypien arvojen tasojen 1 ja 2 välillä. Tasolta 3 ei ollut siirtoja muille tasoille eikä sinne ollut siirtoja muilta tasoilta.

Pitkäaikaisten korollisten velkojen, jotka on kirjattu jaksotettuun hankintamenoon, käypä arvo on määritelty diskontatun kassavirran menetelmällä diskonttaamalla tilinpäätöshetken markkinakorolla tai tilinpäätöshetken markkina-arvon avulla. Ne kuuluvat käyvän arvon hierarkiatasolle 2.