• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
21 Pitkäaikaiset saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset Kirjanpitoarvo
milj. euroa 2013 2012
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 1 0
Muut saamiset 2 3
3 3
Lainasaamisten kirjanpitoarvo on laskettu käyttämällä efektiivisen koron menetelmää ja niiden käypä arvo ei poikkea merkittävästi kirjanpitoarvosta. Lainasaamisiin liittyvä maksimiluottoriski vastaa niiden kirjanpitoarvoa.
Myytävissä olevat rahoitusvarat
milj. euroa 2013 2012
Tilikauden alussa 1.1. 4 4
Lisäykset 0 0
Vähennykset 0 0
Tilikauden lopussa 31.12. 4 4
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat sijoituksia noteeraamattomiin osakkeisiin, ja ne arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää toimivan markkinan puuttuessa.