• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
26 Oma pääoma
Osakepääoma
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2013 oli 40 000 000 euroa jaettuna 256 403 686 samanarvoiseen osakkeeseen. Osakkeen nimellisarvoa ei ole määritelty.
Osakkeiden
lukumäärä,
1 000 kpl
Osakepääoma
milj. euroa
Rekisteröity 1.1.2013 256 404 40
Rekisteröity 31.12.2013 256 404 40
Rekisteröity 1.1.2012 256 404 40
Rekisteröity 31.12.2012 256 404 40
Omat osakkeet
Neste Oil on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteella mahdollisesti maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuosina 2013, 2014 ja 2015. Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää. Maaliskuussa 2013 yhtiö luovutti 63 526 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli 0,7 milj euroa. Tilikaudella 2012 osakkeita ei luovutettu. Omien osakkeiden lukumäärä 31.12.2013 oli 421 474 kappaletta (2012: 485 000 kappaletta).
Muu oma pääoma
Vararahasto sisältää muuta sidottua pääomaa kuin osakepääomaa.
Käyvän arvon rahastot sisältävät rahavirran suojaukseksi solmittujen ja suojauslaskennan ehdot täyttävien johdannaissopimusten käyvän arvon muutoksen tehokkaan osan, suoraan omaan pääomaan kirjatut erät liittyen myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä osakkeina selvitettävistä osakeperusteisista maksuista tuloslaskelman kulukirjausta vastaavan määrän.
Muuntoerot sisältävät konsernitilinpäätöksen yhdistelyssä tytäryrityksen oman pääoman muuntamisesta syntyvät muuntoerot, ulkomaisen tytäryrityksen nettosijoituksen suojauksen käypien arvojen muutokset sekä ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelman keskikurssilla muuntamisesta ja taseen tilinpäätöspäivän kurssilla muuntamisesta syntyvät kurssierot.