• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
27 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat
Kirjanpitoarvo
Pitkäaikaiset velat 2013 2012
Joukkovelkakirjalainat 1 315 1 330
Lainat rahoituslaitoksilta 124 487
Rahoitusleasingvelat 144 158
Muut lainat 3 2
Muut pitkäaikaiset velat 3 5
Siirtovelat 4 2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 593 1 984
joista korollisia 1 586 1 977
Pitkäaikaisten velkojen kirjanpitoarvo on laskettu käyttämällä efektiivisen koron menetelmää, ja käypä arvo on määritelty diskontatun kassavirran menetelmällä diskonttaamalla tilinpäätöshetken markkinakorolla tai tilinpäätöshetken markkina-arvon avulla. Joukkovelkakirjalainojen käypä arvo oli 1 372 milj. euroa (2012: 1 384 milj. euroa). Muiden pitkäaikaisten velkojen käyvät arvot eivät poikkea merkittävästi niiden kirjanpitoarvoista.
Kirjanpitoarvo
Lyhytaikaiset velat 2013 2012
Lainat rahoituslaitoksilta 164 342
Rahoitusleasingvelat 7 7
Saadut ennakot 12 13
Ostovelat 1 433 1 370
Muut lyhytaikaiset velat 314 440
Verovelat 49 40
Siirtovelat 116 110
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 095 2 322
joista korollisia 171 357
Lyhytaikaisten korottomien velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Lyhytaikaisten korollisten velkojen kirjanpitoarvo on laskettu käyttämällä efektiivisen koron menetelmää.
Konsernin korollisten velkojen koronmuutosten ajankohdat on esitetty liitetiedossa 3, Taloudellisten riskien hallinta, "Markkinariskit" -osiossa.
Rahoitusleasingvelkojen tulevat vähimmäisleasingmaksut ja niiden nykyarvo taseessa
2013 2012
milj. euroa Vähimmäis-leasing- maksut Tulevat
rahoitus-
        kulut
Vähimmäis-
leasing-
maksujen
      nykyarvo
Vähimmäis-
leasing-
        maksut
Tulevat
rahoitus-
        kulut
Vähimmäis
leasing-
maksujen
nykyarvo
Maksettavat leasingmaksut: 
Yhden vuoden kuluessa 19 12 7 20 13 7
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 108 46 62 126 58 68
Yli viiden vuoden kuluttua 182 101 81 201 111 90
Leasingmaksut yhteensä 309 159 150 347 182 165
Rahoitusleasingvelat sisältävät vuosina 2002 ja 2003 käyttöönotettujen raakaöljytankkereiden Temperan ja Masteran bareboat-sopimukset, jotka on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi IAS 17 mukaan. Molempien alusten vuokrasopimuskausi on vuonna 2012 tehtyjen sopimusmuutosten myötä 13 vuotta, ja lisäksi vuokralleottajalla on osto-optiot sopimuskauden 12. ja 13. vuotena. Sopimusten vähimmäisleasingmaksut sisältävät osto-optioiden arvot loppumaksuina.
Lisäksi rahoitusleasingvelat sisältävät kaksi Singaporen tuotantolaitoksen rahoitusleasingsopimusta ja yhden rahoitusleasingsopimuksen koskien Rotterdamin tuotantolaitosta. Singaporen sopimukset on tehty kahden paikallisen yrityksen kanssa, jotka tarjoavat käyttöhyödykkeitä sekä laituri- ja varastointipalveluja, joita käytetään tuotantolaitoksessa. Suurimmat sopimusten piirissä olevat omaisuuserät ovat alusten lastaukseen ja lastin purkamiseen käytettävä laituri, tuotantoprosessissa sivutuotteena syntyvän kaasun putkisto sekä lopputuotteen varastointiin käytetyt tuotesäiliöt. Leasingsopimukset ovat 30 ja 15 vuoden mittaisia. Rotterdamin sopimus on tehty paikallisen yrityksen kanssa, joka tarjoaa käyttöhyödykkeitä tuotantolaitokselle. Suurin sopimuksen piirissä oleva omaisuuserä on putkistot.