• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
28 Laskennalliset verot
Laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen muutos vuoden 2013 aikana on esitetty seuraavassa taulukossa.
milj. euroa 1.1.2013 Tuloslas-
kelmaan
kirjatut erät
Omaan
pääomaan
kirjatut erät
Kurssierot
ja muut
muutokset
Myytävänä
olevat varat
31.12.2013
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 9 -5 - - - 4
Varaukset 2 0 - - - 2
Eläkkeet 1) 25 -4 -2 - - 19
Muut väliaikaiset erot 10 -6 - - - 4
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 46 -15 -2 - - 29
Laskennalliset verovelat
Poistoerot ja muut vapaaehtoiset varaukset 286 -50 - - - 236
Aineellisten hyödykkeiden verotuksessa poistamattoman hankintamenon ylittävä kirjanpitoarvo 21 -9 - - - 12
Rahoitusleasing 5 -1 - - - 4
Aktivoidut korot 17 -4 - - - 13
Muut väliaikaiset erot 11 -8 -2 - - 1
Laskennalliset verovelat yhteensä 340 -72 -2 - - 266
Laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen muutos vuoden 2012 aikana on esitetty seuraavassa taulukossa.
milj. euroa 1.1.2012 Tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Omaan
pääomaan
kirjatut erät
Kurssierot
ja muut
muutokset
Myytävänä olevat varat 31.12.2012
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 -6 - - - 9
Varaukset 4 -1 - - -1 2
Eläkkeet 1) 13 3 9 - - 25
Tulevan rahavirran suojaus 13 -3 -10 - - 0
Muut väliaikaiset erot 7 5 - -1 -1 10
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 52 -2 -1 -1 -2 46
Laskennalliset verovelat
Poistoerot ja muut vapaaehtoiset varaukset 282 4 - - - 286
Aineellisten hyödykkeiden verotuksessa poistamattoman hankintamenon ylittävä kirjanpitoarvo 19 2 - - - 21
Rahoitusleasing 5 0 - - - 5
Aktivoidut korot 18 -1 - - - 17
Muut väliaikaiset erot 7 6 -2 - - 11
Laskennalliset verovelat yhteensä 331 11 -2 - - 340
1) Oikaistu
Laskennallisia verovelkoja ja -saamisia netotetaan, silloin kun on laillinen oikeus netottaa tuloverosaamisia ja -velkoja ja kun laskennallinen vero kohdistuu samaan veronsaajaan. Konsernitaseessa netotettujen laskennallisten verojen määrä on 2 milj. euroa (2012: 2 milj. euroa).
Laskennalliset verosaamiset 2013 2012
Yli 12 kuukauden jälkeen realisoituva laskennallinen verosaaminen 22 28
12 kuukauden sisällä realisoituva laskennallinen verosaaminen 7 18
29 46
Laskennalliset verovelat 2013 2012
Yli 12 kuukauden jälkeen realisoituva laskennallinen verovelka 266 331
12 kuukauden sisällä realisoituva laskennallinen verovelka 0 9
266 340
Vahvistetuista verotappioista on kirjattu laskennallinen verosaaminen sen verohyödyn osalta, joka katsotaan mahdolliseksi hyödyntää tulevaisuudessa käyttämällä tappioita verotettavia tuloja vastaan.
Tytäryritysten jakokelpoisten varojen osalta ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska osingonjakopäätökset ovat konsernin hallinnassa, eikä osingonjakoa, joka johtaisi olennaisen verovaikutuksen toteutumiseen, ole ennustettavissa.
Vuoden 2014 alussa voimaantulleella Suomen yhteisöverokannan muutoksella 24,5 %:sta 20 %:iin oli 55 miljoonan euron yhteisvaikutus laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin.