• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
30 Työsuhteen päättymisen jälkeiset ja muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernilla on useissa maissa eläkejärjestelyitä, jotka kattavat maiden lainsäädännölliset ja sopimukselliset vaatimukset. Eläkevakuutusyhtiössä vakuutettu Suomen lakisääteinen työeläke käsitellään maksupohjaisena järjestelynä konsernitilinpäätöksessä.
Konsernilla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä Suomessa, Belgiassa ja Sveitsissä. Merkittävimmät eläkejärjestelyt ovat Suomessa, joka kattaa 98 % (2012: 98 %) konsernin etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä. Suomen lisäeläkejärjestely, joka kattaa merkittävän osan etuuspohjaisista eläkejärjestelystä on ollut suljettu 1.1.1994 lähtien. Vakuutettu lisäeläkejärjestely muodostuu etuuspohjaisista ryhmäeläkevakuutuksista, jotka ovat rakenteeltaan samanlaisia lukuunottamatta vanhuuseläkeikää ja eläkkeen karttumissääntöjä.
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet ovat palvelusvuosipalkkiota, jotka käsitellään IAS 19 mukaisina rahastoimattomina etuuspohjaisina järjestelyinä.
Suomen etuuspohjaisen eläkejärjestelyn ominaispiirteet
Kokonaiseläkekarttuman kattamiseksi työnantajalla on vakuutusyhtiössä tiettyä työntekijäryhmää koskeva vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely.
Lisäeläke-etuus määräytyy vakuutussopimuksessa määritellyn kokonaiseläkkeen perusteella, joka on kokonaiseläkkeen ja lakisääteisen eläkkeen erotus. Kokonaiseläke on eläkejärjestelystä riippuen enintään 60 % tai 66 % lisäeläkepalkasta, joka määräytyy indeksillä tarkistettujen eläketapahtumaa edeltäneiden 10 vuoden ansioiden perusteella. Sopimuksen mukaisia etuuksia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke sekä hautausavustus. Vakuutetut vanhuuseläkeiät ovat 60, 62 ja 65 vuotta. Joissakin alaturvissa lisäeläketurvaan sisältyy myös oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.
Vakuutusyhtiö perii vuosittain työnantajalta vakuutusmaksua karttuvien etuuksien kattamiseksi. Vakuutusmaksut määritetään niin, että vanhuuseläke-etuus on kokonaan rahastoitu eläkeikään mennessä. Lisäksi työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä rahoitetaan työssäoloaikana perittävillä riskivakuutusmaksuilla. Vakuutusmaksut perustuvat viimeiseen tiedossa olevaan palkkatasoon, johon ei huomioida tulevia palkankorotusotuksia sekä kiinteää 3,5 prosentin diskonttokorkoa. Vakuutusyhtiö takaa eläkevaroille vastaavan suuruisen korkotuoton, kuin mitä käytetään vakuutusmaksujen laskennassa.
Konsernin maksamat lisämaksut kattavat vuoden aikana tapahtuneen indeksin nousun. Vakuutusyhtiön maksama indeksihyvitys laskee lisämaksua. Vakuutusyhtiö määrittää indeksihyvityksen suuruuden vuosittain.
Järjestelyyn liittyvät riskit työnantajalle
Työnantajan eläkevelkaan vaikuttaa raportointihetken joukkovelkakirjalainojen tuotto. Tuoton vähennys (lisäys) lisää (vähentää) IAS 19 mukaan laskettua eläkevelkaa. Kuitenkin, korkotuoton vähennys (lisäys) lisää (vähentää) omaisuuserän käypää arvoa, jolloin
tuotossa tapahtunut muutos vaikuttaa vain osittain etuuspohjaiseen nettoeläkevastuuseen.
Järjestelyn tulevat etuudet on sidottu TyEL-indeksiin, johon vaikuttavat inflaatio ja yleinen ansiotasoindeksi. Korkeampi inflaatio nostaa TyEL-indeksiä, joka lisää eläkevelkaa sekä vuotuisia työantajalta perittäviä vakuutusmaksuja.
Työsuhteessa olevien henkilöiden ansiotasoindeksiä korkeampi palkkakehitys lisää järjestelyn luvattuja etuuksia samalla kasvattaen eläkevelkaa ja työnantajan vuosittaisia vakuutusmaksuja eläkevakuutusyhtiölle.
Jos henkilöiden toteutunut elinaika poikkeaa oletetusta, kantaa vakuutusyhtiö tästä aiheutuvan pitkäaikaisen riskin. Mahdolliset elinaikaodotteen tarkistukset laskentaoletuksissa vaikuttavat IFRS:n mukaiseen työnantajan eläkevastuuseen. Vakuutusyhtiö vastaa eliniän pituuteen liittyvistä riskeistä kokonaan jo maksettujen etuuksien osalta. Kuolevuusriski vaikuttaa työnantajaan vain, jos vakuutusyhtiö kuolevuusoletuksen muuttamisen johdosta korottaa tulevaisuudessa kertyvien etuuksien maksua.
Vakuutusyhtiö vastaa seuraavista vakuutusmatemaattisista riskeistä: vakuutettujen elinajanodote, kuolevuus ja työkyvyttömyyden alkavuus.
Eläkevelvoitteet
Etuuspohjaisen eläkevelvoitteen kulu
MEUR 2013 Oikaistu 2012
Kauden työsuoritukseen perustuva kulu 7 14
Nettokorkokulu 2 3
Tuloslaskelmaan kirjattu etuuspohjaisen eläkevelvoitteen kulu 9 17
Tilikauden työsuoritukseen perustuva kulu oli 7 milj. euroa (2012: 14 milj.a euroa) ja nettokorkokulu 2 milj. euroa (2012: 3 milj. euroa) muodostuen lähinnä Suomen eläkejärjestelyistä.
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn uudelleenmäärittäminen
MEUR 2013 Oikaistu 2012
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot
Väestötilastollisten oletusten muutokset - 0
Taloutta koskevien oletusten muutokset 46 -90
Varojen odotettu tuotto, poislukien nettokorkokuluun liittyvät erät -42 57
Kokemusperäiset tarkistukset -3 -5
Laajaan tuloskelmaan kirjattu, uudelleenmäärittämisestä johtuva vaikutus yhteensä 1 -38
Tilikaudella laajaan tuloslaskelmaan kirjattujen uudelleenmäärittämisestä johtuvien erien yhteisvaikutus oli 1 milj. euroa (2012: –38 milj. euroa) muodostuen lähinnä Suomen eläkejärjestelyistä.
Taseeseen kirjatut erät
MEUR 2013 Oikaistu 2012
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 396 435
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 8 9
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -311 -345
Velat (+) / varat (–) nettona 93 99
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon muutokset
MEUR 2013 2012
1.1. 345 278
Korkotuotot 9 12
Varojen tuotto, poislukien nettokorkokuluun sisältyvä korkotuotto -42 57
Työnantajan maksusuoritus 15 14
Maksetut etuudet -16 -16
31.12. 311 345
Järjestelyn varat ovat vakuutusyhtiöiden vastuulla ja osana vakuutusyhtiöiden sijoitusomaisuutta. Niiden jakautumisesta omaisuuslajeittain ei ole saatavissa järjestelykohtaisia tietoja. Järjestelyyn kuuluvien varojen todellinen tuotto oli –33 milj. euroa (2012: 69 milj. euroa).
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo ei ole olennaiseesti muuttunut IFRS 13 standardin käyttöönoton myötä.
Järjestelyyn sisältyvän velvoitteen nykyarvon muutos
MEUR 2013 Oikaistu
2012
Rahastoidut Rahastoi-mattomat Rahastoidut Rahastoi-mattomat
1.1. 435 9 335 0
Kauden työsuoritukseen perustuva kulu 7 0 6 9
Korkokulu 12 0 15 -
Vakuutusmatemaattisista olettamista johtuvat muutokset -42 -1 95 -
Maksetut etuudet -16 0 -16 -
31.12. 396 8 435 9
Etuuspohjaisen järjestelyn velvoitteen nykyarvo on laskettu vuosittain ennakoituun tulosyksikköön perustuvaa menetelmää käyttäen (the projected unit credit method). Laskenta tehdään vakuutusmatemaattisia oletuksia käyttäen.
Eläkevelvoitteiden laskennassa käytetyt keskeisimmät vakuutusmatemaattiset oletukset:
2013 Oikaistu 2012
Diskonttokorko
Suomi 3,5 % 2,4–2,7 %
Muut maat 2,3–3,25 % 2,0–3,0 %
Palkankorotusolettama
Suomi 3,5 % 3,5 %
Muut maat 1,5–2,0 % 1,5–2,0 %
Vakuutusyhtiön indeksihyvitys
Suomi 0,5 % 0,8 %
Muut maat - -
TyEL indeksi
Suomi 2,1 % 2,1 %
Muut maat 1,0 % 0,0 %
Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys keskeisissä oletuksissa tapahtuville muutoksille 31.12.2013:
Olettamat Herkkyydet Vaikutus etuuspohjaiseen nettovelvoitteeseen
Diskonttokorko
0,25 % lisäys Milj. euroa -4
0,25 % vähennys Milj. euroa 5
Palkankorotusolettama
0,25 % lisäys Milj. euroa 4
0,25 % vähennys Milj. euroa -4
Vakuutusyhtiön indeksihyvitys
0,25 % lisäys Milj. euroa -9
0,25 % vähennys Milj. euroa 9
TyEL indeksi
0,25 % lisäys Milj. euroa 10
0,25 % vähennys Milj. euroa -10
Merkittävimmiksi vakuutusmatemaattisiksi oletuksiksi on määritelty diskonttokorko, palkankorotusolettama, vakuutusyhtiön indeksihyvitys ja TyEL-indeksi. Seuraavassa on esitetty näiden odotetut vaikutukset etuuspohjaiseen eläkevastuuseen:
- 0,25 % lisäys/vähennys diskonttokorossa aiheuttaisi 3,2 %:n vähennyksen/lisäyksen etuuspohjaisessa eläkevelvoitteessa
- 0,25 % lisäys/vähennys palkankorotusolettamassa aiheuttaisi 1,1 %:n lisäyksen/vähennyksen etuuspohjaisessa eläkevelvoitteessa
- 0,25 % lisäys/vähennys TyEL indeksissä aiheuttaisi 2,7 %:n vähennyksen/lisäyksen etuuspohjaisessa eläkevelvoitteessa
Diskonttaamattomien eläke-etuuksien odotettavissa oleva maturiteettijakauma on seuraava:
2013
Seuraavan 12 kk:n kuluessa (seuraava raportointikausi) 18
1–5 vuotta 109
5–10 vuotta 121
Yli 10 vuotta 433
Yhteensä 681
Etuuspohjaisen velvoitteen keskimääräinen kesto raportointikauden päättyessä on 13 vuotta.