• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
31 Osakeperusteiset maksut
1.1.2010 alkaen voimassa ollut osakepalkkiojärjestelmä
Neste Oil Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2009 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet mm. yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolme kolmen kalenterivuoden ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 2010 ja seuraavat 2011 ja 2012.
Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäistason. Ansaintajaksojen ansaintakriteerit ovat samat: Uusiutuvien polttoaineiden myyntivolyymi ja Neste Oilin osakkeen kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return -indeksiin. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Maksettavan palkkion enimmäistaso ei saa miltään ansaintavuodelta ylittää kyseisen vuoden bruttopalkkaa. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa osakkeita kolmen vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä, eli järjestelmän kesto on kunkin osake-erän osalta kuusi vuotta. Tämänkin jälkeen avainhenkilön on omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes avainhenkilön omistamien yhtiön osakkeiden arvo vastaa henkilön bruttovuosipalkkaa. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniyhtiössä jatkuu.
Avainhenkilöille kohdistettava enimmäispalkkio 2012–2014 kannustinjärjestelmällä vastaa 1 098 000 Neste Oil osakkeen arvoa, joista 990 000 osaketta oli allokoitu 31.12.2013. Konsernin johtoryhmän jäsenille maksettava maksimipalkkio vastasi 390 000 osakkeen arvoa, josta toimitusjohtajan enimmäispalkkio vastasi 100 000 Neste Oilin osakkeen arvoa.
Avainhenkilöille kohdistettava enimmäispalkkio 2011–2013 kannustinjärjestelmällä vastaa 842 000 Neste Oil osakkeen arvoa, joista 712 000 osaketta oli allokoitu 31.12.2013. Konsernin johtoryhmän jäsenille maksettava maksimipalkkio vastasi 305 000 osakkeen arvoa, josta toimitusjohtajan enimmäispalkkio vastasi 80 000 Neste Oilin osakkeen arvoa.
Vuoden 2010–2012 osakepalkkiojärjestelyn ansaintajakso päättyi 31.12.2012. Osakepalkkioiden luovutus saajilleen tapahtui maaliskuussa 2013. Maksetun palkkion bruttomäärä oli 1,4 milj. euroa, vastaten 128 340 osakeen arvoa. Palkkion saajille luovutettiin 63 526 osaketta ja loppuosa palkkiosta maksettiin käteisenä verojen ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamista varten. Osakkeen käypä arvo luovutushetkellä oli 10,9977 euroa. Konsernin johtoryhmän jäsenille luovutettiin 67 580 osakkeen arvoa vastaava palkkio.
1.1.2013 alkaen voimassa ollut osakepalkkiojärjestelmä
Neste Oil Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2012 uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi ja avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön tarjoamalla heille yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvaa palkkiojärjestelmää. Yhtiön hallitus valitsee vuosittain Neste Oilin ylimmästä johdosta henkilöitä kannustinjärjestelmän piiriin.
Kannustinjärjestelmässä on kolme erillistä osakepalkkiojärjestelmää, joissa jokaisessa on kolmen vuoden ansaintajakso. Ensimmäinen osakepalkkiojärjestelmä alkoi vuonna 2013 ja seuraavat alkavat vuosina 2014 ja 2015. Hallitus päättää kullekin asiantajaksolle ansaintakriteerit, niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäistason, joko vuosittain tai koko ansaintajaksolle. Ensimmäisen ansaintajakson 2013–2015 ansaintakriteerit ovat konsernin vertailukelpoinen vapaa rahavirta ja uusiutuvat polttoaineet -liiketoimintayksikön vertailukelpoinen liikevoitto. Seuraavan ansaintajakson 2014–2016 ansaintakriteerit ovat konsernin vertailukelpoinen vapaa rahavirta ja osakkeen kokonaistuotto suhteessa valittuun 10 öljy-yhtiöön ansaintajakson aikana. Mahdolliset maksut suoritetaan vuosina 2016, 2017 ja 2018 osaksi yhtiön osakkeina ja osaksi käteismaksuna. Palkkion saajat eivät saa myydä tai luovuttaa palkkioksi saamiaan osakkeita ansaintajaksoa seuraavan rajoitusajanjakson aikana. Rajoitusajanjakso on kolme vuotta yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän osalta ja yksi vuosi muiden palkkion saajien osalta.
Osakepalkkiojärjestelmän kirjanpitokirjauksissa käytetyt olettamukset on kerrottu seuraavissa taulukoissa.
Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot Järjestelmä
2013–2015
Järjestelmä
2012–2014
Järjestelmä
2011–2013
Järjestelmä
2010–2012
Myöntämispäivät 10.2.2013 2.1.2012 3.1.2011 4.1.2010
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa - 6,70 10,81 11,50
Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa - 8,10 12,21 12,70
Osakepalkkiojärjestelmän kesto Järjestelmä
2013–2015
Järjestelmä
2012–2014
Järjestelmä
2011–2013
Järjestelmä
2010–2012
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2013 1.1.2012 1.1.2011 1.1.2010
Ansaintajakson päättymispäivä 31.5.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Rajoitusjakson päättymispäivä 31.3.2017/ 31.3.2019 1.1.2018 1.1.2017 1.1.2016
Osakepalkkion käyvän arvon laskennassa käytetyt olettamukset Järjestelmä
2013–2015
Järjestelmä
2012–2014
Järjestelmä
2011–2013
Järjestelmä
2010–2012
Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä kauden alussa, enimmäispalkkio - 1 018 000 740 000 630 000
Tilikaudella myönnettyjen osakepalkkioiden määrä, enimmäispalkkio - 10 000 - -
Tilikaudella rauenneet - -38 000 -28 000 -15 000
Tilikaudella toteutetut - - - -486 660
Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä kauden lopussa, enimmäispalkkio - 990 000 712 000 128 340
Järjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärä kauden lopussa 93 65 50 34
Osakekurssi tilinpäätöspäivänä, euroa 14,37 14,37 14,37 14,37
Ansaintakriteerien toteumaoletus, % 75 % 100 % 64 % 20 %
Arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä ennen rajoitusjakson päättymistä, % 10 % 10 % 0 % 0 %
Osakkeen arvo myöntämishetkellä, eli osakkeen käypä arvo, on määritelty seuraavasti: osakkeen myöntämishetken arvo on myöntämispäivän osakekurssi vähennettynä arvioiduilla ansaintajakson aikana maksettavilla osingoilla.
Kirjanpitokäsittely
Yllä kuvatut osakepalkkiojärjestelmät käsitellään kirjanpidollisesti osittain osakkeina ja osittain rahana selvitettävinä järjestelyinä. Se osuus ansaitusta palkkiosta (arviolta 50 %), jonka osallistujat saavat Neste Oilin osakkeina, käsitellään osakkeina selvitettävänä järjestelynä, ja se osa ansaitusta palkkiosta (arviolta 50 %), joka maksetaan rahana verojen ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamiseksi, käsitellään rahana selvitettävänä järjestelynä. Ansaittu palkkio ja siihen liittyvät sosiaalikulut kirjataan tuloslaskelmaan jaksotettuna ansaintajaksolle ja rajoitusjaksolle. Osakkeina selvitettävän osuuden tuloslaskelmakirjausta vastaava summa kumuloidaan omaan pääomaan, ja rahana selvitettävän osuuden osalta taseeseen kirjataan velka. Taseen velka arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöspäivänä, ja käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelman liikevoittoon.
Tuloslaskelmaan sisältyvä kulu on eritelty seuraavassa taulukossa.
milj. euroa 2013 2012
Osakeperusteisten maksujen kuluvaikutus, osakkeina maksettavat 2 0
Osakeperusteisten maksujen kuluvaikutus, käteisenä maksettavat 6 1
Tuloslaskelman kulukirjaus yhteensä 8 1
Osakepalkkiojärjestelmiin liittyvä taseeseen kirjattu velka oli 8 milj. euroa (2012: 2 milj. euroa). Tilikausilla 2014-2019 realisoituvan kulukirjauksen arvioidaan 31.12.2013 olevan 21 miljoonaa euroa. Todellinen määrä voi poiketa arvioidusta.
Suojaus
Konserni on suojautunut myönnettyihin osakepalkkioihin liittyvältä palkkion myöntämishetken ja suorittamishetken välisen ajan osakekurssiriskiltä. Suojausinstrumentti on kirjanpidollisesti käsitelty omien osakkeiden hankintana, ja järjestely on kuvattu liitetiedossa 26.