• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
32 Lähipiiritapahtumat
Suomen valtiolla on 50,1 % omistusosuudella määräysvalta konserniin. Loput 49,9 % osakkeista on laajasti jakautunut eri sijoittajille.
Konsernin lähipiiriin kuuluvat tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset (liitetieto 33) sekä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet (yrityksen johtoon kuuluvat avainhenkilöt). Lähipiiriin kuuluvat myös yrityksen johtoon kuuluvien avainhenkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yritykset, joissa heillä tai heidän perheenjäsenillään on määräysvalta.
Konsernin emoyritys on Neste Oil Oyj. Liiketoimet konsernin ja sen lähipiiriin kuuluvien tytäryritysten kesken on eliminoitu konserniyhdistelyssä, eivätkä ne sisälly tämän liitetiedon lukuihin. Muiden lähipiiriin kuuluvien yritysten kanssa tehdyt liiketoimet on eritelty alla olevassa taulukossa. Kaikki liiketoimet Neste Oilin ja muiden suomalaisten valtionyhtiöiden välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti.
Liiketoimet lähipiirin kanssa
2013 Tavaroiden ja
palveluiden
myynnit
Tavaroiden ja
palveluiden
ostot
Saamiset Rahoitustuotot
ja -kulut
Velat
Osakkuusyritykset - - 0 - -
Yhteisyritykset 121 89 8 0 12
121 89 8 0 12
2012 Tavaroiden ja
palveluiden
myynnit
Tavaroiden ja
palveluiden
ostot
Saamiset Rahoitustuotot
ja -kulut
Velat
Osakkuusyritykset 0 - 0 - 0
Yhteisyritykset 102 90 6 0 15
102 90 6 0 15
Yrityksen johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tai heidän määräysvallassaan olevien yritysten kanssa ei ollut liiketoimia.
Valtaosa Neste Oilin ja Nynasin välisistä liiketoimista on pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti Naantalin jalostamon bitumituotteiden myyntiä Nynasille. Porvoon jalostamolta myytiin prosessiöljyjä Nynasille.
Ylimmän johdon palkat ja palkkiot
1 000 euroa 2013 2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 3 605 3 453
Lakisääteiset eläkkeet 175 177
Lisäeläkkeet 1 049 760
Osakeperusteiset etuudet 749 -
Yhteensä 5 578 4 390
Ylin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta sekä johtoryhmän jäsenistä. Ylimmän johdon palkat ja palkkiot sisältävät irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet. Ylimmältä johdolta ei ole ollut lainasaamisia 31.12.2013 eikä 31.12.2012.
Neste Oilin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille myönnettyjen osakepalkkioiden määrät on kerrottu liitetiedossa 31.
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot
1 000 euroa 2013 2012
Matti Lievonen, toimitusjohtaja 844 862
Hallituksen jäsenet 31.12.2013
Jorma Eloranta, puheenjohtaja 28.3.2012 alkaen 76 73
Maija-Liisa Friman, varapuheenjohtaja 28.3.2012 alkaen 59 57
Per-Arne Blomquist 4.4.2013 alkaen 44 -
Michiel Boersma 58 58
Laura Raitio 47 46
Willem Schoeber 4.4.2013 alkaen 43 -
Kirsi Sormunen 4.4.2013 alkaen 36 -
Hallituksen aiemmat jäsenet
Timo Peltola, puheenjohtaja 28.3.2012 asti - 19
Nina Linander 4.4.2013 asti 14 58
Hannu Ryöppönen 4.4.2013 asti 14 57
Markku Tapio 4.4.2013 asti 11 47
Hallituksen kaikki jäsenet yhteensä 402 415
Hallituksen palkkiot sisältävät vuosipalkkion sekä kokouspalkkion, joka maksetaan jokaisesta kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin, eivätkä siten saa tulos- tai osakepalkkiota.
Toimitusjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, hän on oikeutettu irtisanomisajan (6 kuukautta) palkan lisäksi 18 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.
Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta, ja eläkejärjestelmä on etuusperusteinen. Eläkkeen määrä on 60 % eläkepalkasta, joka on eläketapahtumavuotta edeltävien 10 viimeisen vuoden aikana maksettujen TyEL:in mukaisten vuosiansioiden perusteella laskettu keskimääräinen kuukausipalkka. Eläke on vakuutettu vakuutusyhtiössä, ja vuoden 2013 osalta vakuutusmaksu oli 525 tuhatta euroa (2012: 464 tuhatta euroa). Eläkejärjestelmän nettovastuu 31.12.2013 oli 192 tuhatta euroa. Lakisääteiset eläkevakuutusmaksut vuonna 2013 olivat 55 tuhatta euroa (2012: 56 tuhatta euroa).
Aiempien toimitusjohtajien eläkejärjestelmien vastuut 31.12.2013 olivat 1 155 tuhatta euroa.