• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
4 Segmentti-informaatio
Neste Oilin liiketoimintarakenne
Konsernin liiketoiminnat on ryhmitelty kahteen liiketoiminta-alueeseen ja kahdeksaan yhteiseen toimintoon. Liiketoiminta-alueet ovat tulosvastuisia yksiköitä ja vastaavat asiakkuuksista ja tuotteista sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Liiketoiminta-alueet ovat Öljy- ja uusiutuvat tuotteet ja Öljyn vähittäismyynti. Konsernin yhteisiä toimintoja ovat Tuotanto & Logistiikka, Talous ja rahoitus, Strategia, Henkilöstö, Turvallisuus ja ympäristö, Teknologia, Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet sekä Lakiasiat. Tuotanto & Logistiikka on vastuussa Öljy- ja uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitosten toiminnasta. Tuotannon & Logistiikan tulos ja sidottu pääoma raportoidaan Öljytuotteet ja Uusiutuvat polttoaineet -toimintasegmenteissä.
Toimintasegmentit
Konsernin toiminta on jaettu neljään toimintasegmenttiin: Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut. Segmenttien suoritusta tarkastellaan säännöllisesti ylimmän operatiivisen päätöksentekijän, toimitusjohtajan, toimesta, suorituksen arvioimiseksi ja resurssien kohdistamiseksi.
Konsernin toimintasegmentit kattavat seuraavat liiketoiminnot:
Öljytuotteet-segmentti markkinoi ja myy bensiinejä, dieselpolttoaineita, kevyitä ja raskaita polttoöljyjä, lentopetroleja, perusöljyjä, nestekaasuja ja muita öljytuotteita sekä niihin liittyviä palveluja kotimaisille ja kansainvälisille tukkumarkkinoille. Laivaston liiketoiminta kuuluu Öljytuotteiden segmenttiin.
Uusiutuvat polttoaineet -segmentti markkinoi ja myy uusiutuvaa NExBTL-dieseliä, joka perustuu Neste Oilissa kehitettyyn teknologiaan, kotimaisille ja kansainvälisille tukkumarkkinoille.
Öljyn vähittäismyynti -segmentti markkinoi ja myy öljytuotteita sekä näihin liittyviä palveluita suoraan loppukäyttäjille. Tärkeimpiä asiakkaita ovat yksityisautoilijat, teollisuus, kuljetusyritykset, maanviljelijät sekä öljylämmittäjät. Liikennepolttoaineita markkinoidaan ja myydään sekä Neste Oilin oman vähittäismyyntiverkoston kautta että suoramyyntinä.
Muut-segmentti muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista, Nynas AB:sta sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä.
Edellä esitettyihin segmentteihin ei sisälly sellaisia segmenttejä, joihin olisi yhdistelty useampia pienempiä segmenttejä.
Segmenttien tuloksellisuuden arviointi perustuu vertailukelpoiseen liikevoittoon ja vertailukelpoiseen sidotun pääoman tuottoon. Segmenteissä noudatetaan samoja tilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin konsernissa. Periaatteet on kuvattu kohdassa "Laadintaperiaatteet". Segmenttien väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia, ja ne eliminoidaan konserniyhdistelyssä. Segmenttien liikevoitto sisältää tulevien myyntien ja ostojen rahavirtoja suojaavien valuutta- ja öljyjohdannaisten toteutuneet voitot ja tappiot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan. Tuloslaskelman rivi "Liiketoiminnan muut kulut" sisältää seuraavat liiketoimintasegmenteille keskeiset kuluerät:
Öljytuotteet: kunnossapitokulut, rahtikulut, vuokrat ja muut kiinteistökulut sekä vakuutusmaksut ja öljyjohdannaisten avointen positioiden käypien arvojen muutokset
Uusiutuvat polttoaineet: kunnossapitokulut, rahtikulut, tutkimuskulut, vuokrat, varastointikulut ja muut kiinteistökulut ja öljyjohdannaisten avointen positioiden käypien arvojen muutokset
Öljyn vähittäismyynti: vuokrat ja muut kiinteistökulut sekä kunnossapitokulut.
Segmentin varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan. Segmentin varat muodostuvat pääasiassa aineellisista hyödykkeistä, aineettomista hyödykkeistä, osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat, vaihto-omaisuudesta sekä operatiivisista saamisista. Laskennalliset verot, tulevan rahavirran suojaamiseksi solmitut johdannaissopimukset tai korolliset saamiset eivät sisälly segmentin varoihin. Segmentin velat sisältävät operatiiviset velat, eläkevelvoitteet ja varaukset. Verot, korolliset velat ja tulevan rahavirran suojaamiseksi solmitut johdannaissopimukset eivät sisälly segmentin velkoihin.
Konsernin asiakasrakenne oli vuosina 2013 ja 2012 sellainen, ettei suuria keskittymiä muodostunut millään maantieteellisellä alueella tai toimintasegmentillä.
Konsernin toimintasegmenttien tiedot 31.12.2013 ja 31.12.2012 on esitetty alla olevassa taulukossa.
milj. euroa
2013 Öljy-
tuotteet
Uusiutuvat
polttoaineet
Öljyn
vähittäis-
myynti
Muut Eliminoinnit Konserni Liite
Ulkoinen liikevaihto 10 680 2 235 4 519 28 - 17 462
Sisäinen liikevaihto 2 591 258 9 176 -3 034 0
Liikevaihto yhteensä 13 271 2 493 4 528 204 -3 034 17 462 7
Liiketoiminnan muut tuotot 15 1 52 31 -20 79 8
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 3 - 0 -12 - -9 19
Materiaalit ja palvelut -12 083 -1 845 -4 246 -21 2 771 -15 424 9
Henkilöstökulut -171 -27 -36 -121 2 -353 10
Poistot ja arvonalentumiset -185 -98 -28 -13 1 -323 11
Liiketoiminnan muut kulut -564 -272 -150 -94 280 -800 12
Liikevoitto 286 252 120 -26 0 632
Rahoitustuotot ja -kulut -71 13
Voitto ennen veroja 561
Tuloverot -37 14
Tilikauden voitto 524
Vertailukelpoinen liikevoitto 280 273 76 -27 2 604
Avointen öljy- ja rahtijohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset -10 14 0 - - 4
Varastovoitot/-tappiot 16 -35 - - - -19
Myyntivoitot/-tappiot 0 - 44 1 -2 43
Liikevoitto 286 252 120 -26 0 632
Investoinnit 142 21 31 20 - 214 17, 18
Segmentin varat 3 690 2 043 554 224 -292 6 219
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 31 - 1 193 - 225 19
Laskennalliset verosaamiset 29 28
Kohdistamattomat varat 567
Varat yhteensä 3 721 2 043 555 417 -292 7 040
Segmentin velat 1 558 275 301 158 -290 2 002
Laskennalliset verovelat 266 28
Kohdistamattomat velat 1 848
Velat yhteensä 1 558 275 301 158 -290 4 116
Segmentin sidottu pääoma 2 163 1 768 255 259 -2 4 443
Sidotun pääoman tuotto, % 12,1 14,0 41,2 -9,8
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 11,8 15,2 26,1 -10,2
milj. euroa
2012 Öljy-
tuotteet
Uusiutuvat
polttoaineet
Öljyn
vähittäis-
myynti
Muut Eliminoinnit Konserni Liite
Ulkoinen liikevaihto 10 991 1 938 4 888 36 - 17 853
Sisäinen liikevaihto 2 773 225 7 163 -3 168 0
Liikevaihto yhteensä 13 764 2 163 4 895 199 -3 168 17 853 7
Liiketoiminnan muut tuotot 70 18 5 23 -18 98 8
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 3 - 0 -6 - -3 19
Materiaalit ja palvelut -12 455 -2 005 -4 627 -21 2 922 -16 186 9
Henkilöstökulut -166 -26 -34 -115 2 -339 10
Poistot ja arvonalentumiset -187 -99 -33 -13 0 -332 11
Liiketoiminnan muut kulut -538 -234 -148 -109 262 -767 12
Liikevoitto 491 -183 58 -42 0 324
Rahoitustuotot ja -kulut -91 13
Voitto ennen veroja 233
Tuloverot -74 14
Tilikauden voitto 159
Vertailukelpoinen liikevoitto 396 -56 58 -43 0 355
Avointen öljy- ja rahtijohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset 6 -22 0 1 - -15
Varastovoitot/-tappiot 44 -105 - - - -61
Myyntivoitot/-tappiot 45 - 0 0 - 45
Liikevoitto 1) 491 -183 58 -42 0 324
Investoinnit 180 51 36 25 - 292 17, 18
1) Muut -segmentin liikevoitto sisältää 14 milj. euron IT-projektin romutuksen.
Segmentin varat 3 819 2 134 676 204 -286 6 547
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 28 - 1 213 - 242 19
Laskennalliset verosaamiset 46 28
Kohdistamattomat varat 563
Varat yhteensä 3 847 2 134 677 417 -286 7 398
Segmentin velat 1 596 274 332 154 -282 2 074
Laskennalliset verovelat 340 28
Kohdistamattomat velat 2 444
Velat yhteensä 1 596 274 332 154 -282 4 858
Segmentin sidottu pääoma 2 252 1 860 345 260 -3 4 714
Sidotun pääoman tuotto, % 20,6 -9,3 17,3 -15,7
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 16,6 -2,8 17,3 -16,0
Maantieteelliset tiedot
Konsernilla on tuotantolaitoksia Suomessa, Singaporessa, Alankomaissa sekä Bahrainissa ja vähittäismyyntiverkostoa Suomessa, Luoteis-Venäjällä, Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernin liikevaihto asiakkaan sijaintimaan mukaan riippumatta tuotteen tai palvelun alkuperämaasta, sekä pitkäaikaiset varat ja investoinnit kohdemaan mukaan.
Liikevaihto on kohdistettu asiakkaan sijaintimaan mukaan. Pitkäaikaiset varat ja investoinnit on kohdistettu niiden sijaintimaan mukaan. Pitkäaikaiset varat pitävät sisällään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat. Muut Pohjoismaat sisältää Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin. Itämeren alue sisältää Viron, Latvian, Liettuan ja Venäjän. Konsernin toiminnot tällä maantieteellisellä alueella muodostuvat pääasiassa vähittäismyynnistä kyseisissä maissa.
milj. euroa
2013 Suomi Muut
Pohjois-
maat
Itämeren
alue
Muut
Euroopan
maat
Pohjois-
ja Etelä-
Amerikka
Muut
maat
Konserni
Liikevaihto kohdemaan mukaan 6 807 2 402 1 730 3 602 2 661 260 17 462
Pitkäaikaiset varat 2 353 193 136 673 0 673 4 028
Investoinnit 176 0 21 8 0 9 214
2012 Suomi Muut
Pohjois-
maat
Itämeren
alue
Muut
Euroopan
maat
Pohjois-
ja Etelä-
Amerikka
Muut
maat
Konserni
Liikevaihto kohdemaan mukaan 7 524 2 687 1 844 3 952 1 465 381 17 853
Pitkäaikaiset varat 2 402 213 180 707 0 709 4 211
Investoinnit 226 0 25 32 0 9 292