• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Tunnuslukujen laskentakaavat
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot, sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy-, rahti- ja sähköjohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto –/+ varastovoitot/-tappiot –/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot mukaan lukien liiketoiminnan lopetamiset – öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. Varastovoitot/-tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.
Oman pääoman tuotto (ROE), % = 100 x Voitto ennen veroja – verot
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE), % = 100 x Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitettu pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen (ROACE), % = 100 x Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy-, rahti- ja sähköjohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + määräysvallattomien omistajien osuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)
Sijoitettu pääoma keskimäärin
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma – korottomat velat – laskennalliset verovelat – varaukset
Korollinen nettovelka = Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat
Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x Korolliset nettovelat
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x    Segmentin liikevoitto
Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %   = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto
Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset, velat, varaukset ja eläkevelvoitteet.
Tutkimus- ja kehitysmenot = Tutkimus- ja kehitysmenot sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut konsernin kaikkia liiketoiminta-alueita palvelevan Tutkimus ja teknologia -yksikön kulut sekä liiketoiminta-alueiden oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulut. Luku sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot. Kulut esitetään bruttona vähentämättä saatuja avustuksia.
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
Hinta / voitto -suhde (P/E) = Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa
Tulos / osake
Osinko tuloksesta, % = 100 x Osinko / osake
Tulos / osake
Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Osinko / osake
Viimeinen kaupantekokurssi
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi
Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä kauden aikana.