• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Palkitseminen

Neste Oilissa oikeudenmukaisen ja kannustavan palkitsemisen tavoitteena on motivoida henkilöstöä ja kannustaa heitä hyviin suorituksiin.

Neste Oil soveltaa ja noudattaa kaikissa toimintamaissaan paikallista työlainsäädäntöä sekä mahdollisia työehtosopimuksia, jotka määrittelevät palkitsemisen osalta muun muassa minimipalkat ja erilliskorvaukset, kuten ylityökorvaukset. Paikallisiin työehtosopimuksiin ja palkitsemisjärjestelmiin tutustuminen on osa yhtiön esimieskoulusta.

Neste Oilissa kokonaispalkitsemisen elementtejä ovat:

  • Kiinteä palkka: Kuukausipalkka ja kiinteät lisät
  • Muuttuva palkka: Suorituspalkitseminen, tunnustukset erinomaisesta työsuorituksesta, osakepalkkiokannustimet, henkilöstörahasto (Suomi)
  • Edut: Luontaisedut, terveydenhuolto ja vakuutusturva, muut edut
  • Uusiutumismahdollisuudet: kouluttaminen, kehittymismahdollisuudet, suoritusjohtaminen, palaute ja arvostus

Palkitsemisen periaatteet uudistuivat

Neste Oilin konserninlaajuiset palkitsemisperiaatteet uudistettiin vuonna 2013. Yhtiön uusien palkitsemista ohjaavien periaatteiden avulla edistetään strategian toteutumista, kannustetaan henkilöstöä hyviin suorituksiin ja yhtiön arvojen mukaiseen toimintaan, rohkaistaan vastuunottoon sekä varmistetaan palkitsemisen oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys. Periaatteita sovelletaan yhtiön eri toimintamaissa paikallisten työehtosopimusten puitteissa ja maan työmarkkina- ja kilpailutilanne huomioiden. Uudet palkitsemisperiaatteet vahvistavat Neste Oilissa vuonna 2013 käyttöönotetun Way Forward -toimintamallin toteutumista.

Lue lisää Way Forward -toimintamallista.

Neste Oilin ylin johto ei kuulu työehtosopimusten piiriin, vaan heidän palkitsemistaan ohjaavat ylimmän johdon palkitsemisperiaatteet.

Tutustu johdon palkitsemisperiaatteisiin ja toimitusjohtajan ja johdon palkitsemiseen.

Tutustu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Neste Oilissa kannustinjärjestelmät kattavat koko henkilöstön. Keskeinen yhtiön lyhyen aikavälin kannustin on suoritusperusteinen palkkiojärjestelmä, joka uudistettiin vuonna 2013. Uudistetun järjestelmän mukaisessa palkitsemisessa korostuvat entistä enemmän tiimirajat ylittävä tavoitteenasetanta ja konsernin taloudellinen menestys.

Neste Oilissa keskeinen pitkän aikavälin kannustin on yhtiön henkilöstörahasto. Kaikki Suomessa työskentelevät nesteoililaiset kuuluvat henkilöstörahastoon. Tällä hetkellä vastaavaa rahastoa ei ole käytössä yhtiön muissa toimintamaissa.

Työsuhde-edut

Palkan lisäksi Neste Oilissa on tavoitteena tarjota henkilöstölle kunkin toimintamaan käytäntöjen mukaiset, kilpailukykyiset työsuhde-edut, joita ovat Suomessa muun muassa laadukas työterveyshuolto, henkilöstörahasto ja vakuutuskassa. Vuonna 2013 yhtiössä otettiin käyttöön globaali henkilöstöetujen päätösmalli, jolla uusia henkilöstöetuja koskeva päätöksenteko keskitettiin konsernin henkilöstötoimintoon.

Työtehtävien kuvaaminen ja luokittelu uusittiin

Neste Oilin työtehtävien kuvaamisen ja luokittelun malli uudistettiin vuonna 2013. Uusi työtehtävien vaativuustasoa kuvaava malli lisää läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, mikä helpottaa myös esimiestyötä. Uuden mallin käyttöön siirryttiin koko konsernissa 1.1.2014 alkaen. Esimiehet koulutettiin hyödyntämään uutta kuvaus- ja luokittelumallia, jonka he kävivät tiimiläistensä kanssa läpi henkilökohtaisissa tavoite- ja tuloskeskusteluissa.

Kemian alan työntekijöiden uusi palkkausjärjestelmä käyttöön

Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamoilla otettiin vuoden 2013 alusta alkaen käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jossa palkkakehitys on sidottu osaamiseen ja henkilökohtaiseen pätevyyteen. Uusi järjestelmä mahdollistaa palkkakehityksen läpi koko työuran ja kannustaa henkilöstöä ammattitaidon kehittämiseen. Palkkausjärjestelmän muutos koskee yhteensä noin 1 000 henkilöä.

Uuden palkkausjärjestelmän myötä otettiin käyttöön myös työntekijöiden pätevyyden arviointimenetelmä. Vuosittainen henkilökohtaisen suorituksen ja pätevyyden arviointi on yksi henkilökohtaisen palkan muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä. Arviointimenettelyä testattiin vuonna 2013, ja se otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2014 aikana.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseksi uuteen palkkausjärjestelmään kuuluville työntekijöille tarjotaan mahdollisuus suorittaa eri alojen ammattitutkintoja, mikä mahdollistaa etenemisen korkeampiin palkkaryhmiin. Vuonna 2013 Porvoon jalostamolla aloitti kaksi noin 20 hengen tutkintoryhmää. Yhtiön tavoitteena on kehittää ja laajentaa ammattitutkintotarjontaa sekä tulevaisuudessa tarjota työntekijöille mahdollisuus suorittaa myös erikoisammattitutkintoja.