• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Tasa-arvokysymykset ja monimuotoisuus huomioidaan Neste Oilin henkilöstöpolitiikassa sekä rekrytointi- ja palkkausperiaatteissa. Henkilöstöpolitiikan mukaisesti kaikille työntekijöille tarjotaan yhtäläiset oikeudet riippumatta esimerkiksi heidän sukupuolestaan, etnisestä alkuperästään, iästään, uskonnostaan tai poliittisesta mielipiteestään. Neste Oil on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia sekä kaikkien työntekijöiden arvoa yksilöinä. Yhtiössä ei raportoitu yhtään syrjintätapausta vuonna 2013.

Tutustu Neste Oilin henkilöstöpolitiikkaan.

Tasa-arvokysymykset ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu ovat olennainen osa Neste Oilin vuonna 2010 julkaistuja eettisiä sääntöjä (Code of Conduct). Johtamisjärjestelmään kuuluvien eettisten sääntöjen tarkoituksena on auttaa työntekijöitä toimimaan oikein päivittäisessä työssä ja lisätä heidän ymmärrystään siitä, millaista on Neste Oilin arvojen mukainen toiminta. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus tutustua eettisiin sääntöihin muun muassa verkkopelin kautta. Sääntöihin tutustuminen on osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Tutustu Neste Oilin eettisiin sääntöihin.

Neste Oilissa seurataan henkilöstön, esimiesten, johtoryhmien ja hallituksen sukupuolijakaumaa. Lisäksi yhtiössä seurataan henkilöstön ikäjakaumaa, koulutustasoa ja palkkoja. Henkilöstön etninen tausta tai kansallisuus eivät kuulu seurattavien tekijöiden joukkoon.

Etua paikallisen henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntämisestä

Neste Oilissa uskotaan, että henkilöstön monimuotoisuus on tulevaisuudessa kilpailuetu sekä liiketoiminnassa että kilpailtaessa parhaasta mahdollisesta henkilökunnasta. Yhtiön tavoitteena on, että sen eri toimintamaissa toiminnasta vastaa ensisijaisesti paikallinen henkilöstö. Paikallisen henkilöstön palkkaaminen tuo yhtiöön arvokasta asiantuntemusta paikallisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista sekä tehostaa toimintaa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Neste Oilin tasa-arvoperiaatteessa kuvataan periaatteet ja käytännön toimintatavat, joiden mukaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kehitetään. Suomen tasa-arvolain edellyttämiä tilastoja ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Suomen ulkopuolisten yhtiöiden käytännön toimintatavoissa huomioidaan paikallinen lainsäädäntö ja sen edellyttämät vaatimukset naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Naisten osuus hallituksessa ja johtoryhmissä, %

  2013 2012 2011
Hallitus 42,9 42,9 37,5
Konsernin johtoryhmä 11,1 11,1 11,1
Liiketoiminta-alueiden ja yhteisten toimintojen ylimmät johtoryhmät 28,6 32,9 27,6

Kaikista Neste Oilissa työskentelevistä naisista esimiehiä oli 8,5 % (8,9 %) ja miehistä 12,3 % (16,8 %).

Monimuotoisuuden johtaminen

Neste Oilissa työntekijät nähdään yksilöinä ja heitä tuetaan löytämään omat yksilölliset vahvuutensa sekä kehittämään niitä. Työntekijöiden yksilöllisyys ja erilaiset motivaatiotekijät otetaan huomioon esimerkiksi yhtiön esimiesten valmennusohjelmissa, joissa on jo muutaman vuoden ajan korostettu valmentavaa otetta. Valmentavan johtamistavan tavoitteena on parantaan esimiesten kykyä auttaa erilaisia yksilöitä ja ryhmiä menestymään.

Neste Oilissa tarjotaan koulutusta ja tukea myös monikulttuuristen ja maantieteellisesti hajaantuneiden tiimien johtamiseen. Virtuaalijohtamiseen keskittyvän koulutuksen avulla pyritään takaamaan hyvä johtaminen myös tiimeille, joiden jäsenet työskentelevät fyysisesti kaukana toisistaan.

Järjestäytymisvapaus

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimuksiin perustuen koko Neste Oilin henkilöstöllä on oikeus järjestäytyä ja kuulua vapaasti yhdistyksiin. Vuonna 2013 tämän järjestäytymisvapauden rikkomiseen liittyviä uhkia ei tullut ilmi missään Neste Oilin toiminnoissa. Yhtiön koko henkilöstö ei kuulu työehtosopimusten piiriin kaikissa toimintamaissa. Henkilöstöstä 90,2 % (92,2 %) oli työehtosopimusten piirissä vuonna 2013.

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävä rekrytointi

Rekrytointiperiaatteet ovat osa Neste Oilin johtamisjärjestelmää. Niitä sovelletaan yhdessä voimassa olevan lainsäädännön kanssa kaikissa toimintamaissa. Neste Oilissa rekrytoidaan työntekijöitä työkokemuksen, osaamisen, taitojen ja arvojen perusteella. Yhtiö on sitoutunut takaamaan kaikille työnhakijoille tasavertaiset mahdollisuudet ja huolehtimaan tasa-arvoisesta kohtelusta rekrytointitilanteissa. Rekrytointien avulla pyritään myös edistämään henkilöstön monimuotoisuutta.

Palkkatasa-arvon toteutuminen

Neste Oilin tasa-arvotilastointi laajeni vuonna 2012 kattamaan myös ne toimintamaat, joissa paikallinen lainsäädäntö ei siihen velvoita. Suomessa palkkatasa-arvokartoitukset toteutetaan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti vuosittain. Tavoitteesta huolimatta maakohtaiset tasa-arvosuunnitelmat eivät valmistuneet vuoden 2013 aikana.

Neste Oilissa seurataan miesten ja naisten peruspalkkojen keskiarvojen suhdetta Suomessa kokoaikaisena työskentelevien ylempien toimihenkilöiden, toimihenkilöiden ja työntekijöiden osalta. Vuoden 2013 tilastoinnin mukaan edellä mainituissa henkilöstöryhmissä naisten ja miesten peruspalkkojen keskiarvojen suhde tehtävien vaativuusluokittain ja henkilöstöryhmittäin vaihteli välillä 92-114 % (93-114 %).