• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Työhyvinvointi

Neste Oilin näkemyksen mukaan työhyvinvointi rakentuu työympäristössä vaikuttavista fyysisistä ja psyykkisistä tekijöistä. Hyvinvointia ja työntekijöiden työkykyä edistetään kehittämällä kannustavaa kulttuuria ja puuttumalla ongelmallisiin tilanteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Työhyvinvoinnin ja -terveyden edistämisen keinoja Neste Oilissa:

 • Henkilöstökysely ja tulosten käsittely
 • Säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut
 • Esimiestyöhön panostaminen
 • Säännöllinen palautteen saaminen
 • Integroitu työterveyshuolto: terveystarkastukset, ennaltaehkäisevä terveysneuvonta ja sairaanhoito
 • Sairaus- ja vakuutuskassatoiminta
 • Varhaiskuntoutus ja Neste Oilin kuntoutuskurssit
 • Päihdeohjeistus ja hoitoonohjausmalli
 • Varhaisen välittämisen malli
 • Uudelleensijoitustoiminta
 • Henkilöstökerhojen toiminta
 • Työnantajan tukema vapaa-ajantoiminta
 • Terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen ja erilaiset terveyttä edistävät kampanjat

 

Työterveyshuolto

Neste Oilissa työterveyshuolto keskittyy erityisesti työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja seurantaan. Työperäisten sairauksien ja ammattitautien määrä on pysynyt vähäisellä tasolla, eikä yhtiössä todettu ammattitautitapauksia vuonna 2013.

Neste Oilin Porvoon, Espoon ja Naantalin toimipisteissä työterveyspalvelujen tuottamisesta huolehtivat niiden omat työterveysyksiköt. Muilla paikkakunnilla, niin Suomessa kuin ulkomaillakin, työterveyshuollon palveluita ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Suomessa työterveyspalveluja täydentää vapaaehtoinen jäsenyys Vakuutuskassa Enerkemissä tai Kilpilahden sairauskassassa.

Vuonna 2013 Neste Oilissa otettiin käyttöön uusi henkilöstön itseohjautuvuutta lisäävä terveystarkastuskäytäntö. Terveystarkastuskutsun yhteydessä jokaiselle työntekijälle lähetetään kysely, jonka perusteella työntekijä voi itse arvioida mahdollista avuntarvettaan. Käytännöllä pyritään tehostamaan terveystarkastusta siten, että hoitoon hakeutuisi entistä enemmän sellaisia henkilöitä, jotka hyötyisivät ohjauksesta eniten. Käytännön testaamiseen osallistui 50 henkilöä vuonna 2012.

Korvaavan työn käytännöstä ja uudelleen sijoittamisesta hyviä kokemuksia

Neste Oilin tavoitteena on vähentää sairauspoissaolojen määrää kehittämällä työoloja ja soveltamalla erilaisia työntekoratkaisuja. Esimerkiksi työtapaturman kokeneille työntekijöille tarjotaan korvaavaa työtä heidän toipumisensa ajaksi. Työntekijöillä on myös mahdollisuus siirtyä pysyvästi uusiin tehtäviin terveydellisten syiden vuoksi. Uudelleensijoittumisesta vastaavat yhtiön työterveyslääkäri ja sijoituskoordinaattori. Vuonna 2013 Neste Oilissa tehtiin 11 onnistunutta uudelleensijoittumista.

 

Varhaisen välittämisen mallin kehittäminen jatkuu

Neste Oilissa on käytössä varhaisen tuen malli, jonka tavoitteena on tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa työkykyä heikentäviä tekijöitä ja tilanteita sekä madaltaa kynnystä puuttua niihin ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi. Mallia ja käytäntöjä kehitetään jatkuvasti. Uusi varhaisen välittämisen mallin valmennuskokonaisuus esimiehille toteutetaan vuonna 2014.

Työhyvinvointi osaksi arkea

Vuonna 2013 Neste Oilissa jatkettiin edellisenä vuonna laaditun työhyvinvointisuunnitelman toteuttamista. Vuoden 2013 aikana yhtiön toimipaikkojen johtoryhmille ja paikallisille työhyvinvointiryhmille järjestettiin työpajoja, joissa pohdittiin työhyvinvoinnin merkitystä paikallisesta näkökulmasta. Vuonna 2013 toteutettiin myös toimipaikkakohtaiset nykytila-analyysit sekä määriteltiin 1–3 kehittämistoimenpidettä. Hankkeen tarkoituksena on saada työhyvinvointi kiinteäksi osaksi työntekijöiden arkea.

Työ ja vapaa-aika tasapainossa

Neste Oilin periaatteen mukaan nesteoililaisten ajan tulisi riittää muuhunkin kuin työntekoon. Tiimiläisten työaikojen seuraaminen kuuluu esimiehen tehtäviin ja heitä opastetaan käymään avointa keskustelua ajanhallinnasta tiimiläistensä kanssa. Työnkuvasta riippuen liukuvat työajat ja etätyöt lisäävät työnteon joustavuutta.