• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Ilmasto ja resurssitehokkuus

Neste Oilin toimintaa säätelevät tiukat ympäristölupaehdot. Toimimalla lupaehtojen mukaisesti ja resurssitehokkaasti hallitsemme toimintamme ympäristövaikutuksia, suojelemme luonnonvaroja ja parannamme tuottavuutta.

 

 

Mitä tavoittelimme? Toimenpiteet ja saavutukset vuonna 2013 Mitä seuraavaksi?
Jäte- ja tähderaaka-aineiden käytön merkittävä kasvattaminen
 • Vuonna 2013 uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme 52,6 % (35,1) oli jätteitä ja tähteitä.
 • Laajensimme raaka-ainevalikoimaamme teknisellä maissiöljyllä, mäntyöljypiellä ja käytetyllä valkaisusaviöljyllä.
 • Pyrimme edelleen kasvattamaan jätteiden ja tähteiden käyttöä uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa.
Energiansäästötavoitteen (660 GWh vuoteen 2016 mennessä) jatkuva eteneminen
 • Vuonna 2013 olimme saavuttaneet 80 % (60) vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta.
 • Jatkamme säästötavoitetta edistävien toimenpiteiden toteuttamista.
Energiatehokkuuden parantaminen investoinneilla ja kehittämällä jalostamoiden operointia
 • Vuonna 2013 tehdyillä toimenpiteillä saavutetaan vuosittain noin 160 GWh:n energiansäästö.
 • Jatkamme energiatehokkuuden parantamista investoinneilla ja kehittämällä jalostamoiden operointia.
Kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen omassa toiminnassamme
 • Otimme hiilidioksidia talteen Porvoon jalostamolla 156 500
  (156 000) tonnia.
 • Optimoimme prosessiuunien toimintaa Naantalin jalostamolla
 • Rotterdamissa uusiutuvan dieselyksikön kuumaöljyuuni muutettiin käyttämään maakaasun lisäksi myös prosessikaasuja.
 • Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä omassa toiminnassamme.
Ympäristölainsäädännössä ja lupaehdoissa tapahtuneiden muutosten seuranta sekä niiden vaikutusten arviointi
 • Osallistuimme paras käytettävissä oleva teknologia (BAT) -vaatimusten valmisteluun.
 • Vaatimusten valmistuttua arvioimme jalostamoidemme nykytilan ja valmistelemme mahdollisia toimenpiteitä.
Tiukentuneiden ympäristölupien noudattaminen
 • Porvoossa otettiin käyttöön uusi rikkidioksidipäästöraja.
 • Pyrimme jatkossakin toimimaan ympäristölupien rajoissa ja muutamme toimintaamme uusien säädösten mukaisesti.