• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Ilmasto

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan useita rinnakkaisia vaihtoehtoja. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on selkeä ajuri Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategialle. Yhtiön tavoitteena on vähentää liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä tuottamalla puhtaampia liikennepolttoaineratkaisuja. 

Neste Oilin ilmasto-ohjelman laatiminen aloitettiin loppuvuodesta 2012. Vuonna 2013 yhtiössä kartoitettiin olemassa olevien politiikkojen sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvien toimenpiteiden nykytila. Ilmasto-ohjelman pitkän tähtäimen tavoitteena on vähentää liikenteestä aiheutuvia pakokaasupäästöjä uusiutuvien polttoaineratkaisujen avulla sekä vähentää kustannustehokkaasti omasta toiminnasta aiheutuvaa muuta ilmastovaikutusta. Ilmasto-ohjelman kehittämistä jatketaan vuonna 2014.

Nettoilmastovaikutus*

*Laskettu Euroopan unionin RES-direktiivissä määritellyn menetelmän mukaan.

 

Koko tuotteen elinkaaren kattava kasvihuonekaasutaselaskenta

Neste Oil laskee tuotteidensa hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raaka-ainetuotannosta aina tuotteen loppukäyttöön saakka. Neste Oil on kehittänyt kasvihuonekaasulaskentaa useiden vuosien ajan kansainvälisten standardien ja lainsäädännön pohjalta. Riippumattomat asiantuntijat ovat todentaneet menetelmien vastaavan biopolttoaineille asetettuja tiukkoja laatuvaatimuksia, kuten esimerkiksi EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaisia vaatimuksia.

Neste Oilin uusiutuvan dieselin käytöllä saavutetaan 40–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin fossiilisella dieselillä. Suurin osa uusiutuvan dieselin kasvihuonekaasupäästöistä syntyy raaka-ainetuotannossa, jossa niitä aiheuttaa muun muassa lannoitteiden käyttö.

Raaka-aine Päästövähenemä
Jätteet ja tähteet (eläinrasvajäte, kalanjalostuksen rasvajäte, palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD) ja steariini) 85–90 %
Raakapalmuöljy 52 %
Muut kasviöljyt (mm. rypsi- ja camelinaöljyt) 42–55 %

Neste Oil raportoi toiminnastaan aiheutuvasta hiilijalanjäljestä Carbon Disclosure -projektin vaatimusten mukaisesti. Metsäjalanjäljestään yhtiö raportoi säännöllisesti CDP Forest -ohjelman kautta.

Lue lisää hiilijalanjäljen raportointia koskevasta Carbon Disclosure -projektista.

 

Kasvihuonekaasupäästöt tuotteen elinkaaren aikana

(klikkaamalla eri toimitusketjun vaiheista saat tietoa kyseisen vaiheen kasvihuonekaasupäästöistä)

 

 

Raaka-ainetuotanto
Raaka-aineiden kuljetus
Polttoaineen jalostus
Polttoainekuljetukset
Tuotteen loppukäyttö