• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Materiaalitehokkuus

Tehokasta raaka-ainekäyttöä

Perinteinen öljynjalostus on erittäin materiaalitehokas tuotantoprosessi, sillä jalostuksessa käytetty raaka-aine voidaan jalostaa tuotteiksi tai muiden teollisuuden alojen syöttöaineeksi lähes 100-prosenttisesti. Prosessissa syntyy myös erittäin vähän hävikkiä, sillä laatuvaatimuksia vastaamaton tuote on mahdollista palauttaa takaisin prosessoitavaksi.

Myös uusiutuvien polttoaineiden jalostuksessa käytetyt raaka-aineet pyritään hyödyntämään maksimaalisesti. Esimerkiksi uusiutuvan NExBTL-dieselin tuotannossa sivutuotteena syntyvää uusiutuvaa naftaa eli teollisuusbensiiniä myydään muun muassa kemianteollisuuden toimijoille. Uusiutuvan naftan myymisen lisäksi Neste Oil suunnittelee myös NExBTL-dieselin sivutuotteena syntyvän uusiutuvan propaanin ja uusiutuvan isoalkaanin kaupallistamista.

Lue lisää Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä.

Muiden jätteistä korkealaatuisia tuotteita

Toisin kuin monet energia-alan toimijat, Neste Oil ei ainoastaan hyödynnä jätteistä saatavaa energiaa esimerkiksi polttamalla, vaan yhtiön NExBTL-teknologian avulla jätteistä ja tähteistä voidaan jalostaa uutta korkealaatuista ja ympäristöä vähemmän kuormittavaa liikennepolttoainetta. Vuonna 2013 Neste Oil käytti polttoainetuotannossaan 1,2 miljoonaa tonnia (742 000 tonnia) jätteitä ja tähteitä, mikä vastaa 52,6 %:a (35,1) yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä.

Vuonna 2013 käytettyjä jäte- ja tähderaaka-aineita olivat eläin- ja kalanrasvajätteet, tekninen maissiöljy, mäntyöljypiki ja palmuöljytuotannon tähteenä syntyvä palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD). Jäte- ja tähderaaka-aineista Neste Oil lisäsi erityisesti eläinrasvajätteiden ja palmuöljytuotannon tähdevirtana syntyvän rasvahappotisleen (PFAD) käyttöä. Jätteistä ja tähteistä tuotetun dieselin määrä vastasi noin 1,3 miljoonan auton vuotuista polttoaineen kulutusta.

Teollinen symbioosi vähentää ympäristön kuormitusta

Neste Oil pyrkii luonnonvaroja säästävään ja materiaalitehokkaaseen toimintaan kaikilla jalostamoillaan. Jalostamot sijaitsevat teollisuusalueilla, mikä tarjoaa synergiamahdollisuuksia muiden alueella toimivien toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Porvoon jalostamolla muodostuu vuosittain noin 10 000 tonnia käytettyä pesulipeää, joka voidaan toimittaa selluteollisuuden raaka-aineeksi. Öljynjalostukseen syötettävistä raaka-aineista otetaan talteen rikki, joka prosessoidaan jalostamolla alkuainerikiksi, ja hyödynnetään omana tuotteenaan. Porvoon jalostamo tuottaa voimalaitoksessaan pääosan kaikkien teollisuusalueella toimivien yritysten käyttämästä energiasta.

Singaporen ja Rotterdamin jalostamot voivat käyttää lähialueidensa yritysten prosesseissa syntyviä sivu- ja jätevirtoja oman tuotantonsa raaka-aineena. Lisäksi jalostamot hankkivat muun muassa jalostuksessa tarvittavia kaasuja, sähköä, vettä ja höyryä lähialueella toimivilta yrityksiltä.

Lue Porvoon jalostamon hiilidioksidin talteenotosta.

 

Materiaalitehokkuus tuotannossa, case Porvoon jalostamo