• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Ilma

Merkittävimmät Neste Oilin jalostustoiminnasta ilmaan aiheutuvat päästöt ovat hiilidioksidi, typen oksidit, rikkidioksidi, haihtuvat orgaaniset hiilivedyt ja hiukkaset.

Päästöt ilmaan vuonna 2013 (t/v)

 20132012*2011*
Suorat hiilidioksidipäästöt/ scope 1 (CO2)      
Porvoo 2 882 500  2 826 800  2 954 700 
Naantali 340 500  307 000  405 500 
Rotterdam 55 600  57 300   7 700 
Singapore 7 600  8 100  5 800 
Merikuljetukset 267 700  267 800  317 700 
Muut 2 300 2 700 2 700
Yhteensä 3 556 200 3 469 700 3 694 100
Epäsuorat hiilidioksidipäästöt/ scope 2 (CO2)      
Porvoo 218 700  214 500  207 200 
Naantali 65 500  65 600  59 000 
Rotterdam 63 200  104 900  27 700 
Singapore 71 300  76 000  114 600 
Muut 25 800 28 200 25 700
Yhteensä 444 500 489 200 434 200
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 5 600 5 200 4 700
Typen oksidit (NOx) 8 100  8 600 10 100
Rikkioksidit (SO2) 8 100 8 200 9 300
Hiukkaset 410 544 505

* Vuoden 2011 ja 2012 luvut päivittyneet raportointikauden jälkeen.

 

Välilliset (scope 3) hiilidioksidipäästöt (t/v)

Vuonna 2012 Neste Oil inventoi välilliset päästöt (scope 3) kaikista kategorioista. Inventoinnin perusteella ainoiksi olennaisiksi kategorioiksi tunnistettiin "Hankitut tavarat ja palvelut", "Myytyjen tuotteiden loppukäyttö" ja "Myytyjen tuotteiden loppukäsittely". Vuonna 2013 on laskettu olennaisiksi tunnistetut kategoriat.

 

  2012 2012 2013
  tonnia CO2 tonnia CO2
Hankitut tavarat ja palvelut*  4 600 000 10,1 4 600 000 
Pääomahyödykkeet  20 000 0,0 Ei olennainen
Polttoaine ja energia  - 0,0
Raaka-aineiden kuljetus ja tuotteiden jakelu  85 000 0,2 Ei olennainen
Jätehuolto  10 000 0,0 Ei olennainen
Liikematkat  4 600 0,0 Ei olennainen
Työmatkaliikenne  4 000 0,0 Ei olennainen
Leasing-hyödykkeet (upstream)  - 0,0
Kuljetus ja jakelu (downstream)  20 300 0,0 Ei olennainen
Myytyjen tuotteiden jatkojalostus  - 0,0
Myytyjen tuotteiden loppukäyttö**  40 500 000 88,7 40 700 000
Myytyjen tuotteiden loppukäsittely ***  308 000 0,7 600 000
Leasing-hyödykkeet (downstream)  480 0,0 Ei olennainen
Franchise-toiminta 0,0
Investoinnit  87 000 0,2  
Yhteensä 45 639 380
100
45 900 000

* Hankitut tavarat ja palvelut: Laskenta kattaa Neste Oilin tuotannossa käyttämät uusiutuvat ja fossiiliset raaka-aineet. Suurin yksittäinen raaka-aineen aiheuttama kasvihuonekaasupäästö aiheutuu yhtiölle ostettavan raakaöljyn tuotannosta. Raakaöljyn ja vedyn päästökertoimen määritykseen käytettiin ns. sekundääristä dataa. Muut päästöt on arvioitu todellisten päästökertoimien mukaan, uusiutuvien raaka-aineiden päästödirektiivin 2009/28/EC (RED) mukaisesti. Ostettujen palvelujen sekä kemikaalien aiheuttamia päästöjä ei ole sisällytetty laskentaan. Palvelujen aiheuttama päästömäärä on arvioitu vähäiseksi. Kemikaalien käytön osalta laskentaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa.

** Myytyjen tuotteiden loppukäyttö: Laskenta kattaa Neste Oilin omasta tuotannosta myymien tuotteiden käytön aikaiset päästöt. Laskenta ei kata Neste Oilin valmiina ostamia ja jälleenmyymien tuotteiden käytön aikaisia päästöjä. Suurin osa liikennepolttoaineiden aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy, kun polttoainetta käytetään liikenteessä.

*** Myytyjen tuotteiden loppukäsittely: Laskenta kattaa Neste Oilin valmistamien liuottimien, voiteluaineiden ja teollisuusbensiinin käytön jälkeisestä loppukäsittelystä aiheutuneet päästöt. Loppukäsittelynä on käytetty hävittämistä ongelmajätteenä.

Hiilidioksidipäästöt

Suurin osa Neste Oilin suorista (scope 1) hiilidioksidipäästöistä (CO2) aiheutuu yhtiön omasta jalostustoiminnasta, ja suurin osa jalostustoiminnan päästöistä syntyy Porvoon jalostamolla. Jalostuksessa hiilidioksidipäästöjä syntyy erityisesti polttoaineiden polttamisesta jalostamon uuneissa sekä energiantuotannossa. Epäsuorat (scope 2) hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa yhtiön ostaman sähkön tuotannosta. Suurin osa yhtiön välillisistä (scope 3) hiilidioksidipäästöistä aiheutuu myytyjen tuotteiden loppukäytöstä sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta.

Lue lisää Neste Oilin nettoilmastovaikutuksesta.

Neste Oilin Porvoon jalostamolla otetaan talteen jalostusprosessissa syntyvää hiilidioksidia, joka myydään teollisuusalueella toimivalle kaasuyhtiölle. Vuonna 2013 hiilidioksidia otettiin talteen 156 500 (156 000) tonnia. Naantalin jalostamolla optimoitiin vuonna 2013 uunien toimintaa, mikä on vähentänyt polttokaasun kulutusta ja vähentänyt hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Rotterdamin uusiutuvan dieselin jalostamon uunit muutettiin vuonna 2013 käyttämään maakaasun sijasta prosesseissa syntyvää kaasua, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja myös typen oksidipäästöjä (NOx).

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Neste Oilin Porvoon jalostamon satamassa otettiin vuoden 2013 lopulla käyttöön laitteisto, jolla otetaan talteen merkittävä osa kevyiden tuotteiden polttoainelastauksissa ilmakehään vapautuvista haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC). Järjestelmällä arvioidaan saavutettavan merkittävä VOC-päästövähenemä. Vuonna 2014 järjestelmästä kerätään käyttökokemusta, jonka pohjalta sitä pyritään kehittämään edelleen. Vuonna 2013 Porvoon jalostamolla tehtiin haihtuvien hiilivetyjen vuotojen mittaus- ja kiristyskierroksia, joilla saatiin aikaan päästövähenemiä. Rotterdamissa aloitettiin selvitys VOC-päästöjen vähentämiseksi.

Vuosina 2012 ja 2013 Porvoon jalostamolla tehdyn selvityksen mukaan jalostamon VOC-päästöjen sisältämä bentseeni ei aiheuta haittaa lähialueiden asukkaiden terveydelle, eikä alueella tarvita jatkuvaa bentseenimittausta.

Typen oksidit ja rikkidioksidi

Neste Oilin jalostustoiminnasta aiheutuvat typen oksidipäästöt (NOx) pysyivät vuonna 2013 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2012. Myös rikkidioksidipäästöt (SO2) pysyivät hyvällä tasolla, eikä ilmanlaadun mittauksissa havaittu asetettujen raja-arvojen ylityksiä.

Merkittäviä rikkidioksidipäästöjä syntyy vain yhtiön perinteiseen öljynjalostukseen keskittyvillä jalostamoilla Porvoossa ja Naantalissa. Kummallakin jalostamolla on käytössä rikin talteenottolaitokset, jotka toimivat hyvin vuonna 2013. Rikkidioksidipäästöjä vähennetään myös käyttämällä jalostamoiden uuneissa pääasiallisena polttoaineena öljyjen sijaan kaasua.

Naantalin jalostamolla otettiin vuonna 2013 käyttöön uudet keskussavupiippujen analysaattorit, jotka auttavat vähentämään rikkidioksidipäästöjä.

Hiukkaset

Vuonna 2013 hiukkaspäästöt pysyivät vähäisinä eikä niiden määrässä tapahtunut merkittävää muutosta. Jyväskylän yliopiston ympäristötutkimuskeskuksen Porvoon jalostamolla toteuttaman hiukkasselvityksen mukaan asetetut raja-arvot hengitettäville hiukkasille ja pienhiukkasille sekä nikkelille alittuivat, eikä jatkuvalle mittaukselle ole tarvetta.