• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Ympäristö- ja päästöluvat

Jalostamoiden ympäristöluvat

Neste Oilin Euroopan unionin alueella sijaitsevien jalostamoiden (Porvoo, Naantali ja Rotterdam) toimintaa säätelevät ympäristöviranomaisen myöntämät ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaiset ympäristöluvat. Ne sisältävät määräyksiä muun muassa päästörajoista ja päästöjen vähentämisestä, selvitystarpeista sekä raportoinnista. Neste Oilin Singaporessa sijaitsevan jalostamon toimintaa säätelee paikallinen ympäristölainsäädäntö.

Naantalin jalostamon voimassaoleva ympäristölupa on myönnetty vuonna 2007 ja Porvoon jalostamon vuonna 2006. Suomen käytännön mukaan ympäristöluvat ovat voimassa toistaiseksi, mutta lupa on uusittava 8–10 vuoden välein. Vuosina 2010 ja 2011 käynnistyneillä Singaporen ja Rotterdamin jalostamoilla on voimassaolevat ympäristöluvat.

Nykyisiin ympäristölupiin sisältyy parhaan käyttökelpoisen teknologian (BAT, Best Available Technology) -periaate. Periaatteen mukaan ympäristölupien määräysten ja rajoitusten on perustuttava päästötasoihin, jotka saavutetaan käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. BAT-vaatimusten soveltaminen tulee pakolliseksi öljynjalostamoille Euroopan unionissa todennäköisesti vuoden 2014 aikana. Neste Oil on ollut mukana BAT-vaatimuksia koskevassa Euroopan unionin teknisessä valmistelutyössä. Vaatimusten soveltaminen saattaa merkitä Neste Oilille investointitarpeita tulevaisuudessa.

 

Ympäristölupapoikkeamat vuonna 2013

  Paikkakunta Mitä tapahtui  Ympäristövaikutus
Luparajan ylitys
 • Rotterdam
 • Jätevesien kemiallinen hapenkulutus ylitti
  luparajan
 • Vähäinen
Luparajan ylitys
 • Rotterdam
 • Jätevesien kemiallinen hapenkulutus ylitti
  luparajan
 • Vähäinen
Lupaehdon rikkominen
 • Rotterdam
 • Jätevesien näytteenotto
  ei toiminut
 • Vähäinen
Lupaehdon rikkominen
 • Kokkola
 • Talteenottolaitos pois
  käytöstä
 • Vähäinen
Lupaehdon rikkominen
 • Porvoo
 • Talteenottolaitoksella
  käyntihäiriöitä
 • Vähäinen
Luparajan ylitys
 • Kokkola
 • Talteenottolaitos pois käytöstä
 • Vähäinen
Luparajan ylitys
 • Porvoo
 • Kiviaineksen varastointimäärä ylittyi
 • Vähäinen

Vähäinen = päästöstä ei aiheutunut haittaa ympäristölle.

Singaporessa jäteveden koostumus ei kaikilta osin täytä jätevedelle asetettuja laatuvaatimuksia. Ongelman ratkaisemiseen tarkoitetun puhdistusyksikön käyttöönottoa valmisteltiin.

Tunnistettuja ympäristölupapoikkeamia oli vuonna 2013 yhteensä 7 (6). Poikkeamilla ei ollut merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Päästökauppa

Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamoiden hiilidioksidipäästöt kuuluvat Euroopan unionin päästökaupan piiriin. Uusiutuvan dieselin jalostamot Rotterdamissa ja Singaporessa sen sijaan eivät kuulu päästökaupan piiriin. Vuodesta 2005 alkaen toimineessa päästökaupassa alkoi vuonna 2013 uusi vuoteen 2020 asti ulottuva päästökauppakausi.

Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset tarvitsevat päästöluvan, jota haettaessa on esitettävä laitoksen hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmät. Ulkopuolinen taho todentaa Neste Oilin laitosten hiilidioksidipäästöjen tarkkailun ja raportoinnin vuosittain. Porvoon päästöjen tarkkailujärjestelmässä havaittiin joitakin teknisiä toimintahäiriöitä, jotka korjattiin. Neste Oil toimii Suomessa päästöluvat myöntävän Energiaviraston lupien mukaisesti.

Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamoille on haettu uusia päästölupia kaudelle 2013-2020.

Neste Oil hankkii pääosan tarvittavista lisäoikeuksistaan Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän kautta. Osan päästöoikeuksistaan Neste Oil kattaa sitoutumalla sijoittamaan enintään 5 miljoonaa euroa Greenstreamin Climate Opportunity -rahastoon. Sijoitus vastaa vähintään 264 000 päästöoikeutta kaudelle 2013–2020. Päästökaupan piiriin kuuluvilla toimijoilla on mahdollisuus saada myös maksuttomia päästöoikeuksia. Euroopan komission päätöksellä maksuttomien päästöoikeuksien määrää leikattiin kaudella 2013–2020.