• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Henkilöturvallisuus

Neste Oilin turvallisuusvision mukaan kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Turvallisuuskulttuuria kehitetään yhtiössä jatkuvasti niin oman kuin urakoitsijoidenkin henkilöstön keskuudessa. Kehitystyö keskittyy erityisesti turvallisen käyttäytymisen ja turvallisuustietoisuuden parantamiseen. 

 

Henkilöturvallisuuden kehitys ja sen parantaminen 

  2013  2012  2011 
TRIF (kaikki työpaikkatapaturmat / miljoona työtuntia)   4,2  3,6  2,7
LWIF (poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat / miljoona työtuntia)  2,9  1,5  1,9

Johdonmukaisesta turvallisuustyöstä huolimatta Neste Oilin turvallisuussuoritus ei ole viime vuosina kehittynyt suunnitelman mukaisesti. Kehityssuunnan kääntämiseksi yhtiössä aloitettiin vuonna 2013 laaja turvallisuuden kehitysohjelma. Osana kehitysohjelmaa laadittiin uudet yksinkertaistetut turvallisuuden pääsäännöt, joiden noudattamista seurataan tiukasti. Sääntöjen avulla lisätään henkilöstön turvallisuustietoisuutta sekä helpotetaan turvallista toimintaa arkipäivän tilanteissa. Henkilöstö voi tutustua sääntöihin vuoden 2014 aikana muun muassa interaktiivisen pelin kautta.

Neste Oilissa on käynnissä urakoitsijaturvallisuuden kehittämisohjelma. Ohjelmalla pyritään entistä paremmin varmistamaan urakoitsijoiden toiminnan turvallisuus, parantamaan yhteistyötä ja kehittämään valvontaa sekä urakoitsijavalinnan että työskentelyn osalta.

Henkilöturvallisuutta kehitetään jatkuvasti parantamalla työolosuhteita. Esimerkiksi vuonna 2013 yhtiön jalostamoilla parannettiin kulkuväylien turvallisuutta, lisättiin kaiteita sekä hankittiin lisää henkilökohtaisia turvavälineitä. Neste Oilin turvallisuusinvestoinnit olivat 26,4 (25,6) miljoonaa euroa vuonna 2013.

Neste Oilissa henkilöturvallisuusraportointi kattaa yhtiön kokonaan tai yli 50 % omistamat jalostamot, terminaalit, toimistot sekä vähittäismyynnin maayhtiöt. Turvallisuustietojen raportointi koskee myös palveluntoimittajia, urakoitsijoita sekä liikennöitsijäkumppaneita.

Ennakoivat turvallisuustoimenpiteet

Neste Oilissa tehdään vuosittain useita kymmeniä tuhansia ennakoivia turvallisuustoimenpiteitä, kuten turvallisuuskeskusteluja, havainnointikierroksia ja HSSE-tarkastuskierroksia. Ennakoivien turvallisuustoimenpiteiden tavoitemäärä vuodelle 2013 oli 28 000. Tavoite saavutettiin, sillä yhtiössä tehtiin yli 30 000 ennakoivaa turvallisuustoimenpidettä. Toimenpiteet tavoittivat Neste Oilin tai urakoitsijan työntekijän 64 500 (65 791) kertaa vuonna 2013.

Neste Oilissa läheltä piti -tilanteita raportoidaan ja niistä pyritään oppimaan. Läheltä piti -tilanteiden raportointimäärä yli kaksinkertaistui vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteena on kehittää läheltä piti -raportointia ja siitä saatavan tiedon hyödyntämistä.

Vuonna 2013 Neste Oilin Porvoon jalostamolla sattui vakava turvallisuustapahtuma, kun urakoitsijan nosturi kaatui prosessialueella. Onnettomuudesta ei kuitenkaan aiheutunut henkilö- tai ympäristövahinkoja. Tilanteeseen suhtauduttiin erittäin vakavasti ja siitä suoritettiin yhtiön toimintatapojen mukainen tutkinta. Tutkinnan mukaiset parannusesitykset toteutetaan pääosin vuoden 2014 aikana.

  

Ennakoivat turvallisuustoimenpiteet vuonna 2013

  2013  2012  2011 
Työturvallisuuden havainnointikierrokset  26 298 27 643 25 734
Turvallisuuskeskustelut 3 557 2 925 2 563
HSSE-tarkastuskierrokset 766 1 480 521
Läheltä piti -tapahtumien raportointi 3 000 1 163 882

Kemikaalien turvallinen käsittely

Neste Oilin jalostamoilla sekä logistiikka- ja tutkimustoiminnassa käsitellään vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja. Työympäristön terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan teknisillä turvatoimilla, asianmukaisella suojautumisella sekä käyttöturvallisuustiedotteiden saatavuudella. Työskentelyolosuhteita seurataan säännöllisillä työpaikkaselvityksillä ja työhygieniamittauksilla. Vuonna 2013 tehtiin yhteensä 6 työpaikkaselvitystä ja 34 työhygieniaselvitystä. Tulosten perusteella muun muassa ohjeistettiin oikeanlainen suojautuminen työtehtävissä ennen teknisten parannusratkaisujen toteutumista.

EU:n kemikaalien turvalliseen käyttöön tähtäävä asetus (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) asettaa kemiallisten aineiden valmistajille, maahantuojille ja käyttäjille velvoitteita aineiden rekisteröintiin, käyttöön ja luvanvaraisuuteen liittyen. Säädöksen vaatimukset huomioidaan Neste Oilin hankinta- ja myyntisopimuksissa, T&K-toiminnassa sekä jalostamoiden riskienhallintakäytännöissä. Neste Oil on rekisteröinyt kaikki valmistamansa ja maahantuomansa aineet REACH-asetuksen mukaisesti.

Turvallisuuskoulutukset

Turvallisuus on tavoitteena ottaa yhä kiinteämmäksi osaksi esimiesten koulutusta. Turvallisuus on vahvasti esillä myös yhtiön tarjoamissa ammattikoulutuksissa. Neste Oilissa aloitettiin vuonna 2013 uuden koko konsernin kattavan turvallisuuskoulutusohjelman suunnittelu.

Turvallisuuskoulutukset 2013

  Kurssimäärä Henkilöt
Työturvallisuuskoulutukset 41 462
Työturvallisuuskortti- ja tulityökorttikoulutukset 46 1 095
Työlupakoulutus 67 1 174
Kulkulupakoulutus 201 3 622
Ensiapukoulutus 32 367
Prosessi- ja paloturvallisuuskoulutus 18 385
Muut HSE-koulutukset (pääosin seisokkeihin liittyviä koulutuksia) 135 3 861
Yhteensä 540 10 966

Vapaa-ajan turvallisuuden edistäminen

Neste Oilissa halutaan lisätä henkilöstön keskuudessa myös vapaa-aikaan liittyvää turvallisuustietoisuutta. Vuonna 2013 yhtiössä järjestettiin useita vapaa-ajan turvallisuuteen liittyviä kampanjoita, kuten pyörien ja autojen talvirengastapahtumat ja heijastintempaus. Yhtiön henkilöstöllä on myös mahdollisuus lainata käyttöönsä turvallisuusvälineitä, kuten valjaita.